29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 612935-2023

Submission deadline has been amended by:  663088-2023
11/10/2023    S196

Polska-Łódź: Elektryczność

2023/S 196-612935

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Łódzkie - Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego
Adres pocztowy: ul. Kamińskiego 7/9
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 91-427
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Pachniewicz
E-mail: izabelapachniewicz@znwl.pl
Tel.: +48 422055871
Faks: +48 422055873
Adresy internetowe:
Główny adres: https://znwl.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej na rok 2024 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2024

Numer referencyjny: OR.262.420.2023.ZP
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (i odkup wytworzonej w mikroinstalacji) energii elektrycznej na rok 2024 dla Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2024, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami jakościowymi ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, dla podmiotowych punktów poboru energii elektrycznej wskazanych w Załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) - Opis przedmiotu zamówienia - Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE (punków poboru energii).

Szacunkowy wolumen w MWh: 32 462,436

Szacunkowy wolumen odkupu w MWh: 415,670.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
II.2.4)Opis zamówienia:

Na podstawie Uchwały Nr 403/23 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2024, zgodnie z art. 37 ust. 2, art. 41 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185 oraz z 2023 r. poz. 412 i 825) Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego został wyznaczony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na rok 2024, dla Województwa Łódzkiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych. Wykaz podmiotów wchodzących w skład Wojewódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2024 został zawarty w Rozdziale I SWZ oraz w Załączniku nr 1 do SWZ.

Wykaz punktów punktów poboru energii elektrycznej został wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE.

Szacunkowy wolumen w MWh: 32 462,436

Szacunkowy wolumen odkupu w MWh: 415,670.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2024
Koniec: 31/12/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Dotyczy wyłącznie:1) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi - koszty dostawy energii elektrycznej będą refundowane ze środków Unii Europejskiej, 2) PPE w Łodzi, przy ul. Moniuszki 7/9 - niniejsze dostawy podlegają dalszej odsprzedaży, współfinansowanej ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu, zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia

dokumentów, tj. aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyjną ubezpieczenia dla przedmiotu zamówienia na kwotę co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie złotych:dziesięć milionów i 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, tj. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną powyżej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający uzna, że wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 2 dostawy

energii elektrycznej na podstawie 2 odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała: co najmniej 15 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu dostaw wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu (w szczególności wolumenu sprzedanej energii), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy oraz zakres, charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian zawartych umów, zostały szczegółowo określone w Projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umów w sprawie zamówienia publicznego (Załącznik nr 7 do SWZ).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/11/2023
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/11/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”udostępnionego przez zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce„Informacje podstawowe”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia zawarte są w specyfikacji warunków zamówienia, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Informacje dot. składania odwołań zawarte są w Rozdziale XX SWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2023