TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 612980-2021

01/12/2021    S233

Denmark-Copenhagen: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 233-612980

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Statens Serum Institut
National registration number: 46837428
Postal address: Artillerivej 5
Town: København S
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2300
Country: Denmark
Contact person: Marie Mels Nielsen
E-mail: mamn@ssi.dk
Telephone: +45 32688418
Internet address(es):
Main address: www.ssi.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317412&B=SSI
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=317412&B=SSI
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Indkøb af VHP kammer (1)

II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ordregiver har behov for et nyt VHP dekontamineringskammer inklusive en 5-årig serviceaftale. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet omfatter alene en tilbudsfase.

For yderligere oplysninger om processen og kontraktens omfang henvises til udbudsmaterialet.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 500 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
38543000 Gas-detection equipment
42123100 Gas compressors
42514200 Electrostatic air and gas cleaners
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK011 Byen København
NUTS code: DK Danmark
II.2.4)Description of the procurement:

Ordregiver (herefter SSI) har behov for et nyt VHP dekontamineringskammer (herefter VHP kammer), som skal erstatte SSI´s nuværende VHP kammer mellem BSL3 og BSL2 i indeslutningsanlægget.

SSI benytter pt. et midlertidigt mobilt VHP kammer, som oprenser materialer, når det forlader BSL3. Bygningen er designet til indeslutning af biologisk materiale i risikogruppe 1-3 og klasse 2 GMO.

Det nuværende VHP kammer er en midlertidig løsning, og skal derfor erstattes af et passende system til overfladeoprensning af forskellige materialer.

Kontrakten omfatter:

 Design og produktion af et VHP kammer

 Factory acceptance test (FAT) og dokumentation

 Transport

 Klargøring af område til installation, herunder:

o Opsætning af støvvæg

o Forsegling af støvvæg

o Gasning af område

o Afmontering, gasning og kassation af eksisterende VHP kammer

 Modtagelse af nyt VHP kammer

 Installation og tilslutning til forsyninger

 Forsegling omkring installation

 Nedtagning og bortskaffelse af støvvæg

 Site acceptance test (SAT) og dokumentation

 Kvalificering (IQ/OQ) af VHP kammer og dokumentation

 Udvikling af VHP cyklus samt validering, og dokumentation

 Træning af brugere, inklusive udarbejdelse af vejledninger, manualer mv.

 Opretholdelse af en serviceorganisation inklusive tilkaldsordning, der kan drifte VHP kammeret i 5 år.

VHP kammeret og leverandørens ydelser er nærmere beskrevet i Bilag 2 Kravspecifikation samt Bilag 3 Serviceaftale.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 500 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Den til kontrakten tilhørende serviceaftale i Bilag 3 kan forlænges på uændrede vilkår i op til fem gange á 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Kunden har option på at forlænge serviceaftalen, jf. Bilag D ”Kontrakt” punkt 13, når kontrakten udløber, jf. Bilag D ”Kontrakt” punkt 5.

Optionen omfatter en forlængelse af serviceaftalen med fem gange ét år på uændrede vilkår med virkning for et år ad gangen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Der ydes intet vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet. Heller ikke, hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbuddet uden tildeling af aftalen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Det er et minimumskrav til egnethed, at tilbudsgiver kan påvise minimum 3 sammenlignelige leverancer, hvor hovedparten af ydelserne er udført inden for de seneste 5 år.

- Referencerne skal samlet påvise erfaring med produktion og installation af et sammenligneligt VHP kammer i omgivelser, der er klassificeret BSL, OIE eller tilsvarende.

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV ”Udvælgelseskriterier” angive, hvorledes tilbudsgiver opfylder minimumskravene til opfyldelse af kriterierne.

I forhold til dokumentation for teknisk og faglig formåen, skal tilbudsgiver angive minimum 3 referencer.

I feltet beskrivelse angives følgende vedr. referencen:

- Type ydelse vare

- Beskrivelse af varen, herunder relevant klassifikation/omgivelser.

Tilbudsgiver skal endvidere oplyse om leveringstid for referencen samt kunde. Hvis tilbudsgiver vælger at vedlægge sine referencer, bedes dette oplyses i ESPD’et afsnit C, og de valgte referencer vedlægges tilbuddet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer. Øvrige angivne eller vedlagte referencer vil ikke blive vurderet.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

- Leverandøren er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul og sociale klausuler i forbindelse med opfyldelse af kontrakten.

- Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver er certificeret i anvendelsen af ISO 9001:2015 ”Quality management system” eller tilsvarende.

- Kontraktens Bilag indeholder krav til standarder og certificeringer.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/01/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish, English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/01/2022
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

- Udbudssystemet:

For at benytte udbudssystemet skal tilbudsgiver oprette en bruger. Tilbudsgiver kan via udbudshjemmesiden få tildelt brugernavn og adgangskode. Såfremt tilbudsgiver måtte få tekniske problemer ved anvendelse af udbudssystemet, kan tilbudsgiver rette henvendelse til udbudssystemets tekniske support via e-mail: dksupport@eu-supply.com eller via telefon: +45 70 27 61 70.

- Udelukkelse:

Det er alene de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, der finder anvendelse i forbindelse med dette udbud. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

- Dokumentation:

- Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning). I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk. 3. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153:

- Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3.

- Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest (max 6 måneder gammel). Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis.

- Tilbud der afleveres efter tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

- Nærmere detaljer og betingelser for afgivelse af tilbud fremgår af udbudsbetingelserne som er vedlagt udbudsmaterialet.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med

senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet

for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter

afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er

blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og

udbudslovens § 171, stk. 2.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som

ikke er omfattet af lovens stk. 1, skal, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til

Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en

bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor

bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har

underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en

rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk

indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse

for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra

dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte

ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Har en ordregiver fulgt proceduren i lovens § 4, for at sikre, at en kontrakt

ikke erklæres for uden virkning, jf. lovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at

ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud

inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren

har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om,

at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen

indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele

kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse

i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal

klageren, jf. lovens § 6, stk. 4, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage

indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i

standstill-perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10

kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke

er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der

begæres opsættende virkning, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på

naevneneshus.dk.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2021