Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 612986-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2019/S 248-612986

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415
Kod pocztowy: 60-509
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Tel.: +48 618410686
Faks: +48 618418823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.

Numer referencyjny: ZP.272.00071.2019, ZP.ZD-00984/19.
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 27 310.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Dostawa usług serwisowych na urządzenia sieciowe.

2. Zadanie będzie wykonywane w terminie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

3. Wykonawca dostarczy oprogramowanie w terminie od 3 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:

Do części nr 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części, dotyczącej usług serwisowych na urządzenia sieciowe, nie zostały złożone żadne oferty. Postępowanie zostało zatem unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843).

Zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Warunki udziału w niniejszym postępowaniu nie zostały w istotny sposób zmienione w odniesieniu do wymogów postawionych we wcześniejszym postępowaniu.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 220-539759
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Point Sp. z o.o.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 02-366
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 310.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019