Leveringen - 612990-2021

01/12/2021    S233

Hongarije-Boedapest: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen

2021/S 233-612990

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: 12282672242
Postadres: Fehér Út 1/B 39206/22
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1106
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kozák-Németh Eszter
E-mail: drkadar.kozbesz@gmail.com
Telefoon: +36 209662908
Fax: +36 14345303
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vjsz.hu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001525092021/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001525092021/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Nagyvállalat
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Közlekedés

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ajtó, ajtóműködtető hajtómű,ajtóvezérlő beszerzése

Referentienummer: EKR001525092021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi keretszerződés alapján ”VASÚTI JÁRMŰVEKHEZ

AJTÓ, AJTÓMŰKÖDTETŐ HAJTÓMŰ, AJTÓVEZÉRLŐ BESZERZÉS A BKV VASÚTI JÁRMŰJAVÍTÓ KFT. RÉSZÉRE”

Vasúti járművekhez ajtó beszerzés (T5C5)

Ajtóműködtető hajtómű beszerzés (T5C5)

Ajtóvezérlő beszerzés (T5C5)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34600000 Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, 1106 Budapest, Fehér út 1/b

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adásvételi keretszerződés alapján különféle vasúti járművekhez ajtók, ajtóműködtető hajtómű és ajtóvezérlők beszerzése a BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére.

Ajánlatkérő az alább felsorolt eszközök közül - az általa meghatározott összetételben - 480 db eszköz vonatkozásában vállal lehívási kötelezettséget (alapmennyiség):

Ajtószárny jobb, élérzékelős T5C5K2M: 120 db

Ajtószárny bal, élérzékelős T5C5K2M: 120 db

Ajtómozgató (ajtóhajtómű) külső-belső vésznyitóval VD183: 40 db

Ajtómozgató (ajtóhajtómű) belső vésznyitóval VD1886: 80 db

Ajtóvezérlő CAN VD0444T típ.: 120 db

Opciós mennyiség: Ajánlatkérő a fent felsorolt eszközök közül - az általa meghatározott összetételben - 96 db eszköz vonatkozásában lehívási jogosultsággal rendelkezik (opciós mennyiség). Ajtószárny jobb, élérzékelős T5C5K2M: 24 DB

Ajtószárny bal, élérzékelős T5C5K2M:24 DB

Ajtómozgató (ajtóhajtómű) külső-belső vésznyitóval VD183: 8 DB

Ajtómozgató (ajtóhajtómű) belső vésznyitóval VD1886: 16 DB

Ajtóvezérlő CAN VD0444T típ.: 24 DB

Ajánlatkérő az ajtószárnyat az alábbiak szerint értelmezi: 1 db ajtónyílás 2 db ajtószárnyból áll.

Ajánlattevő feladatainak további részletes ismertetését, egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű áru megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 8
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Amennyiben az opciós mennyiséget is tartalmazó keretmennyiség nem kerül kimerítésre a 8 hónap alatt, akkor Ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozatával egy alkalommal jogosult további 4 hónappal (de ezen belül legfeljebb az opciós mennyiséget is tartalmazó keretmennyiség kimerítéséig) a keretszerződés hatályát meghosszabbítani.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az alapmennyiség feletti - II.2.4) pontban rögzített - opciós mennyiség, mely a keretszerződés hatálya alatt egy vagy több ajánlatkérői jognyilatkozattal használható fel.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján kerülnek értékelésre, mivel Ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]

Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (1) bekezdés szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD vagy ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek hatálya alá. Az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kr. 3. § (3) bekezdés szerint kell az EEKD-t benyújtani.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (2) bekezdésnek megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő az igazolások hitelességét a 321/2015. (X.30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (7) bekezdésre.

A Kbt. 64. §-a alapján élhet gazdasági szereplő az öntisztázás jogintézményével.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek - adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek/személynek - az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α: (alfa) szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre benyújtandó igazolások:

M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben teljesített jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § szerint a szerződést kötő másik fél által aláírt igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A nyilatkozatban meg kell adni legalább

- a szerződést kötő másik fél nevét, címét (székhelyét), a referenciát adó személy nevét és elérhetőségét,

- a referenciamunka pontos leírását (elvégzett szállítás megnevezését, főbb műszaki paramétereit),

- szállítás mennyisége (db),

- a teljesítés idejét (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal),

- nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A nyilatkozatot olyan részletességgel kell benyújtani, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

A referencia bemutatható lezárult, illetve folyamatban lévő szerződésből is azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie. A referencia esetében a konzorciumi teljesítést a ténylegesen elvégzett munkák függvényében veszi figyelembe ajánlatkérő a bírálat során - ennek megfelelően a referenciákat is a referenciát bemutató által ténylegesen elvégzett munka feltüntetésével kell megadni.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6) bekezdésére. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ra, a 24. § (1) bekezdésre valamint a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdés és a 140. § (9) bekezdés alkalmazására.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évből (36 hónapból) az alábbi referenciával/referenciákkal:

legalább 160 db, tömegközlekedési járműbe épülő ajtószárny (1 db ajtónyílás 2 db ajtószárnyból áll) szállítására vonatkozó,

legalább 80 db, vasúti villamos járműbe beépíthető ajtóhajtómű (ajtómozgató ) szállítására vonatkozó,

legalább 80 db, vasúti villamos járműbe beépíthető ajtóvezérlő szállítására vonatkozó,

a szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával.

Az előírt alkalmassági követelménynek történő megfelelés több szerződéssel is igazolható.

Az előírt alkalmassági követelmények igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett szállítás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (1a) bek. értelmében, valamint folyamatban lévő szerződés is bemutatható azzal a feltétellel, hogy a (rész)teljesítésnek a vizsgált időszakra kell esnie.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Az ajánlattétel, a szerződések, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít, eseti megrendelésenként van lehetőség részszámla benyújtására az adott teljesítésnek megfelelően.

Kifizetés az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján a számla kézhezvételétől 30 napon belül, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.

A kifizetésre irányadó továbbá: Áht, Ávr, Áfa tv.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (nettó vételár 1%-a/nap; a 6. késedelmes naptól a nettó vételár 2%-a /nap; max. 25 %) hibás teljesítési kötbér (nettó vételár 20%-a) és meghiúsulási kötbér (nettó vételár 30-%-a).

Jótállás: Ajánlattevőnek legalább a termék átadásától számított 24 hónap korlátozás nélküli jótállást kell vállalnia teljesítéséért, valamint a hibás teljesítésből eredő károk megtérítésére.

Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerint fizet késedelmi kamatot.

A részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Mededingingsprocedure (artikel 5, lid 3, van V. 1370/2007)
Motivering:

Ajánlatkérő villamos járművek felújításával, javításával, karbantartásával, valamint kitérő gyártásával foglalkozik a BKV Zrt., mint tulajdonosa részére. Az időközben felmerült termelési igény tette szükségessé a gyorsított eljárás indokoltságát. A folyamatos anyagellátás fenntartását semmiféle zavar nem akadályozhatja, ennek érdekében kivételesen indokolt és sürgős a gyorsított eljárás lefolytatása.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2021
Plaatselijke tijd: 18:00
Plaats:

az ajánlatok bontását az EKR végzi

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (7), 66. § (2), (5)-(6), 67. § (4) bekezdése, az EEKD dokumentumot. A Kbt. 65. § (7), 66. § (6) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges (EKR űrlap).

2. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.

3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg a III.1.3) pontok szerinti alkalmasság feltételeit és azok igazolását.

4. Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közös teljesítésére vonatkozó megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

5. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.

6. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet

(személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a Ctv. 9. §-a szerinti aláírási mintát.

Amennyiben az aláíró személy nem cégjegyzésre jogosult, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást legalább teljes

bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását/szignómintáját is.

7. Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40. § (1) bekezdés második mondatában foglaltakra. Ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum. Az ártáblázatokat szerkeszthető formátumban is be kell nyújtani (Kbt. 41/B. § (2) bekezdés).

8. Ajánlatkérő kéri a közbeszerzési dokumentumok részeként (önálló mellékletben) kiadott ártáblázatot beárazni és az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatkérő az ártáblázat szerinti „Korrigált nettó EUR összérték”-et értékeli ajánlati árként, ezt szükséges feltüntetni a felolvasólapon. Az ártáblázat be nem csatolása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

9. Ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind Ajánlattevő, mind közös Ajánlattevők

vonatkozásában. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében nem tart igényt gazdálkodó szervezet alapítására (Kbt. 35. § (8) bekezdés) és nem teszi lehetővé azt.

10. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához nem kötött.

11. Az ajánlat részeként ajánlattevő köteles benyújtani olyan tartalmú műszaki dokumentumot (pl. műszaki leírást vagy adatlapot), amely alapján megállapítható az ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek történő megfelelés, valamint a megajánlott eszközök típusa és származási helye.

Az ajtóhajtómű vonatkozásában az ajánlat részeként ajánlattevő köteles benyújtani az alábbi műszaki dokumentumokat: A rendszer komplett műszaki leírása, rajzokkal; Karbantartási utasítás a teljes rendszerre vonatkozóan; Beépített, kereskedelmi alkatrészek műszaki adatlapja.

Az ajtószárny és az ajtóvezérlő vonatkozásában az ajánlat részeként ajánlattevő köteles benyújtani olyan tartalmú műszaki dokumentumot (pl. műszaki leírást vagy adatlapot), amely alapján megállapítható az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki követelményeknek történő megfelelés, valamint a megajánlott eszközök típusa.

12. A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a Ptk. rendelkezései megfelelően irányadóak.

13. Az ajánlatot az EKR-en keresztül, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani. A nyilatkozatok EKR-en való benyújtásának elektronikus formájáról a Kbt. 41/A. § rendelkezik. Az EKR üzemzavara esetén a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16-17. §-ában és 22. §-ában foglaltak az irányadóak.

14. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha a dokumentum nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a Kbt. 47. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint.

15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kádár Attila (lsz: 00776)

16. Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, mivel a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a rendelkezésre álló fedezet hatékony felhasználását eredményezné, továbbá logisztikai és anyagellátás-biztonsági szempontból is mellőzendő a részajánlattétel.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2021