Leveringen - 613056-2021

01/12/2021    S233

Hongarije-Veszprém: Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden

2021/S 233-613056

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
Nationaal identificatienummer: 13519869219
Postadres: Házgyári Út 1
Plaats: Veszprém
NUTS-code: HU213 Veszprém
Postcode: 8200
Land: Hongarije
Contactpersoon: Vig Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefoon: +36 88545100
Fax: +36 88545183
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vkszrt.hu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationaal identificatienummer: 15734202219
Postadres: Óváros Tér 9.
Plaats: Veszprém
NUTS-code: HU213 Veszprém
Postcode: 8200
Land: Hongarije
Contactpersoon: Vig Levente
E-mail: vig.levente@standarp.hu
Telefoon: +36 306333643
Fax: +36 88545183
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.veszprem.hu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001286632021/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001286632021/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gépek, szoftverek, bútorok, eszközök beszerzése

Referentienummer: EKR001286632021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42611000 Gereedschapswerktuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása keretében különféle az alábbi termékek beszerzése, illetve szolgáltatások megrendelése összesen 11 (tizenegy) önállóan megajánlható részben:

1. számú rész: 3 tengelyes CNC megmunkáló központ beszerzése

2. számú rész: CNC esztergagép beszerzése

3. számú rész: CNC esztergagép (2.) beszerzése

4. számú rész: 5 tengelyes CNC megmunkáló központ beszerzése

5. számú rész: Felszerszámozási csomag beszerzése

6. számú rész: Vezérlő szimulátorok, szoftverek beszerzése

7. számú rész: Kisgépek beszerzése

8. számú rész: Gépek beszerzése

9. számú rész: Gépek telepítése, mozgatása

10. számú rész: Bútorok beszerzése

11. számú rész: Targonca beszerzése

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi (a 6., 9. rész kivételével) a termékek INCOTERMS 2000 DDP paritás szerinti leszállítása, és a (6., 7., 9., 10. rész kivételével) termékek használatára vonatkozó betanítás elvégzése. A termékek szükség szerinti daruzását Ajánlatkérő a 9. szám részben meghatározott szolgáltatás keretében biztosítja.

Nyertes ajánlattevőnek az 1-4. számú részek esetében biztosítania kell a magyar nyelvű kezelési utasítást, a vezérlő program/programok magyar nyelvű leírását/leírásait, továbbá a rendszeres karbantartási ellenőrző listát.

A megajánlott terméknek (a 6. és 9. rész kivételével) CE minősítéssel kell rendelkezniük.

A 7., 9., 10., 11. rész kivételével nyertes ajánlattevő a termék használatára vonatkozó betanítás megtartására köteles. A betanítást a termék minőségi átvétele után, vevői jelzést követően 10 naptári napon belül megkezdi, minimum 16 óra időtartamban és legalább 2, legfeljebb 5 fő részére kell elvégezni. A 6. számú rész esetében nyertes ajánlattevő oktatás megtartására köteles.

Az ajánlatban csak új (nem használt) termékek/szoftverek ajánlhatók meg, használhatók fel. Eladó köteles a jótállás időtartama alatt folyamatosan magyar nyelvű szervizhátteret biztosítani. Szervizként Ajánlatkérő elfogadja a nem magyarországi székhelyű/telephelyű, de Magyarország területére is kiterjedő szerviz vagy szervizhálózat meglétét.

A jótállás ideje alatti meghibásodás esetén Eladó vállalja, hogy a javítást a lehető leghamarabb, de legkésőbb az írásos hibabejelentéstől számított 48 órán belül megkezdi. A szervízszolgáltatás megkezdésének az Eladó szerelőjének helyszínre történő érkezése minősül. Ezt követően a szerelő a hibakeresést, illetve amennyiben lehetséges a javítást a helyszínen elvégzi. Eladó köteles a hibát - adott esetben a hibás alkatrész cseréjével - legkésőbb 10 munkanapon belül kijavítani, vagy a teljes berendezést kicserélni. Eladó köteles a tervezett karbantartási kiszállásokat minimum negyedévente rendes munkaidőn belül, Vevővel előre egyeztetett időpontban teljesíteni. A karbantartási kiszállások során, valamint Vevő eseti hívására Eladó köteles rendes munkaidőn belül a szükséges javítási-karbantartási munkákat gondos és szakszerű módon elvégezni.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (valamennyi rész esetében) hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján eljárva a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (EKRSZ_28636553) nevében folytatja le. A nyertes ajánlattevővel a szerződést az Önkormányzat köti meg.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 11
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

nem

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 tengelyes CNC megmunkáló központ

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42621100 CNC-draaibank
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db 3 tengelyes CNC megmunkálógép

Főbb műszaki követelmények, elvárások:

Vezérlés: Siemens

Gépágy anyaga: Vas öntvény (Alap műszaki tartalom)

Főorsó végződés: #40 (Alap műszaki tartalom)

Főorsó hajtási rendszer: Beépített motoros hajtás

Gép tömeg: Minimum 4,5 tonna

Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 12 000 1/min

Főorsó maximális nyomatéka Minimum: 130 Nm

Gyorsjáratok (X,Y,Z): Minimum: 30 m/min

Asztal max. terhelhetősége: Minimum: 580 kg

X tengely mozgása: Minimum: 770 mm

Y tengely mozgása: Minimum: 435 mm

Z tengely mozgása: Minimum: 490 mm

Pozícionálási pontosság: Minimum ±0 005 mm

Visszaállási pontosság: Minimum ±0 002 mm

Szerszám tár kapacitása: Minimum 30 db.

Főorsó hűtés (hűtött főorsó)

Főorsón keresztüli belső szerszám hűtés

4. tengely előkészítés

Szerszám bemérő

Forgácskihordó

Automata kiszolgálás min. 20 kg teherbírású és 1700 mm kar kinyúlású cobottal együttt

Jótállás időtartama: min. 12 hónap (üzemóra megkötése nélkül).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Főorsónak maximális nyomatéka az előírtnál nagyobb(igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: A berendezés tömege az előírtnál nagyobb (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Az asztal maximális terhelhetősége az előírtnál nagyobb (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Az Y tengely mozgása előírtnál nagyobb (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama valamennyi termék esetében (hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 83
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti. A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1-4. sz. részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; továbbiakban: Útmutató) 2. sz. melléklet B.B pontja szerinti pontkiosztás módszere.

5. sz. részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

6. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CNC esztergagép

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42621100 CNC-draaibank
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db CNC eszterga

Főbb műszaki követelmények, elvárások:

Vezérlés: Siemens

Gépágy anyaga: Vas öntvény (Alap műszaki tartalom)

Revolver helyek száma: Minimum 12 (Alap műszaki tartalom)

Gép tömeg: Minimum 3000 kg

Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 4 500 1/min

Hidraulikus tokmány: Minimum 6”

Rúdanyag kapacitás: Minimum: 50 mm

Gyorsjáratok (X,Z): Minimum: 30 m/min

Max. esztergálási ø : Minimum: ø 300 mm

Max. esztergálási hossz: Minimum: 500 mm

Max. munkadarab tömeg: Minimum 120 kg

Y tengely mozgása: Minimum: +/- 45 mm

Álló szerszám tartó: Minimum 8 db.

Hajtott szerszám tartó: Minimum 4 db.

CNC szegnyereg

Szerszám bemérő

Munkadarab elkapó

Forgácskihordó

Rúdadagoló Minimum 1,5 m hosszú rudakhoz

Jótállás : 12 hónap

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A berendezés előírtnál nagyobb tömege (igen/nem) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Az Y tengely mozgási tartománya az előírtnál nagyobb (igen/nem) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: A maximális munkadarab tömege nagyobb az előírtnál (igen/nem) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 83
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti. A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1-3. sz. részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; továbbiakban: Útmutató) 2. sz. melléklet B.A.A1 pontja szerinti pontkiosztás módszere

4. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

5. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CNC esztergagép (2.)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42621100 CNC-draaibank
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db CNC eszterga

Főbb műszaki követelmények, elvárások:

Vezérlés: Siemens

Gépágy anyaga: Vas öntvény (Alap műszaki tartalom)

Revolver helyek száma: Minimum 8 (Alap műszaki tartalom)

Gép tömeg: Minimum 3000 kg

Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 4 500 1/min

Hidraulikus tokmány: Minimum 6”

Rúdanyag kapacitás: Minimum: 50 mm

Gyorsjáratok (X,Z): Minimum: 30 m/min

Max. esztergálási ø : Minimum: ø 300 mm

Max. esztergálási hossz: Minimum: 500 mm

Max. munkadarab tömeg: Minimum 120 kg

Álló szerszám tartó: Minimum 8 db.

Hajtott szerszám tartó: Minimum 4 db.

CNC szegnyereg

Szerszám bemérő

Munkadarab elkapó

Forgácskihordó

Jótállás: 12 hónap

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A berendezés tömege nagyobb az előírtnál (igen/nem) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: A revolver helyek száma nagyobb az előírtnál (igen/nem) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: A maximális munkadarab tömege nagyobb az előírtnál (120 kg) (igen/nem) / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 83
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti. A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1-3. sz. részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; továbbiakban: Útmutató) 2. sz. melléklet B.A.A1 pontja szerinti pontkiosztás módszere

4. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

5. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

5 tengelyes CNC megmunkáló központ

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42621100 CNC-draaibank
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 db 5 tengelyes CNC megmunkáló központ

Vezérlés: Heidenhain

Gépágy anyaga: Vas öntvény

Főorsó végződés: #40

Főorsó hajtási rendszer: Beépített motoros

Gép tömeg: Minimum 22 tonna

Főorsó max. fordulatszáma: Minimum: 12 000 1/min

Gyorsjáratok (X,Y,Z): Minimum: 40 m/min

Asztal méret: Minimum: 3500 x 850 mm

Asztal max. terhelhetősége: Minimum: 3500 kg

Asztalba épített körasztal ø : Minimum: ø 800 mm

Max. munkadarab ø a körasztalon: Minimum: ø 1000 mm

Körasztal max. terhelhetősége: Minimum: 1200 kg

X tengely mozgása: Minimum: 3000 mm

Y tengely mozgása: Minimum: 800 mm

Z tengely mozgása: Minimum: 800 mm

B tengely mozgása: Minimum: +/-100 fok

Pozícionálási pontosság: Minimum ±0 005 mm

Visszaállási pontosság: Minimum ±0 002 mm

Szerszám tár kapacitása: Minimum 30 db.

Főorsó hűtés (hűtött főorsó)

Főorsón keresztüli belső szerszám hűtés

Forgácskihordó

Jótállás: 12 hónap

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Főorsó az előírtnál nagyobb max. nyomatékkal rendelkezik (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: A berendezés tömege nagyobb az előírtnál (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: A B tengely mozgási tartománya az előírtnál nagyobb (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Az Y tengely mozgása az előírtnál nagyobb (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 83
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 30/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti.

A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1-4. sz. részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; továbbiakban: Útmutató) 2. sz. melléklet B.A.A1 pontja szerinti pontkiosztás módszere

5. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

6. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Felszerszámozási csomag

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
43830000 Elektrisch gereedschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ER PATRONOS BEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (17 db)

ER PATRONOS KIÓRÁZHATÓ PREC. RENDSZER BT50 CSATLAKOZÁSSAL (2 db)

WELDON BEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (45 db)

MARÓTÜSKE BT50 CSATLAKOZÁSSAL (17 db)

TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ BT50 CSATLAKOZÁSSAL (7 db)

HYDROBEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL ÉS PERSELYEK (5 db)

KÚPELLENŐRZŐ KONTROLL DORNI 50-ES KÚPPAL (1 db)

ER PATRONOS BEFOGÓ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (51 db)

WELDON ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (54 db)

MARÓTÜSKE ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (19 db)

TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (10 db)

HYDROBEFOGÓ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL (2 db)

Nagy teljesítményű sarokmaró; feltűzhető belső hűtéssel (48 db)

Nagy teljesítményű sarokmaró; szármegfogás (45 db)

Nagy merülőképességű sarokmarók (69 db)

SÍKMARÓ rendszer Wiper lapkával (60 db)

HPC KIVITELŰ LAPKÁS ALUMARÓ (137 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (12 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (14 db)

LAPKÁS TELIBEFÚRÓK (212 db)

NAGYOLÓ KIESZTERGÁLÓK /STANDARD MÉRETEK, BT50 csatlakozás (115 db)

SIMÍTÓ KIESZTERGÁLÓK /Pontosság: 0,01/ (39 db)

VDI szerszámtartók, Befogóelemek (32 db)

SZERSZÁMOK (371 db)

ER PATRONOS BEFOGÓ / ISO40 BIG PLUS (23 db)

ER PATRONOS KIÓRÁZHATÓ PREC. RENDSZER/ISO40 BigPlus (2 db)

WELDON/ISO40 BigPlus (29 db)

MARÓTÜSKE/ISO40 BigPlus (19 db)

TARTÓ FELCSAVAROZHATÓ RENDSZEREKHEZ/ISO40 BigPlus (18 db)

MENETFÚRÓBEFOGÓ HOSSZKIEGYENLÍTÉSSEL/ISO40 BigPlus (33 db)

HYDROBEFOGÓ (7 db)

KÚPELLENŐRZŐ KONTROLL DORNI (2 db)

Nagy teljesítményű sarokmaró; feltűzhető belső hűtéssel (212 db)

Nagy teljesítményű sarokmaró; szármegfogás (210 db)

Nagy merülőképességű sarokmarók (368 db)

SÍKMARÓ rendszer Wiper lapkával (200 db)

HFC nagy előtolású lapkás teljesítménymaró (434 db)

FELCSAVAROZHATÓ GÖMBLAPKÁS RENDSZER (34 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (70 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM 5 ÉLŰ HPC/HEC MARÓ (16 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HOSSZÚ ÉLŰ MARÓK (24 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK EDZETT ANYAGOKRA (28 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM 4 ÉLŰ NAGYOLÓ MARÓ (9 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HSC TÓRUSZMARÓK (124 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM UNI GÖMBMARÓK 23 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HSC ERŐSÍTETT GÖMBMARÓK (32 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HFC MARÓK (15 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM HPC MARÓK (30 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HPC ALUMARÓ (36 db)

VHM 6élű letörőmaró (90°) (24 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM MIKROFÚRÓK ACÉLRA (28 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM MIKROFÚRÓK ACÉLRA BELSŐ HŰTÉSSEL (28 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓK ACÉLRA BELSŐ HŰTÉSSEL (156 db)

TÖMÖR KEMÉNYFÉM FÚRÓK BELSŐ HŰTÉSSEL (~5xD) (74 db)

VHM dörzsárak zsákfuratra belső hűtéssel (43 db)

ÁLLÓ/FORGÓ SZERSZÁMOK (582 db)

MENETFÚRÓK BEVONATTAL (24 db)

MENETFÚRÓK MAGAS TECHNOLÓGIÁHOZ (24 db)

MENETFÚRÓK csavart horonnyal aluhoz, bronzhoz (24 db)

MENETFORMÁZÓK (70 db)

GÉPALKATRÉSZ / RÖGZÍTÉSTECHNIKA / ESZTERGA (374 db)

MÁGNESASZTAL ÉS SZERSZÁMKIADÓ (72 db)

Nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:

Szakmai háttérmunka (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):

1. 7/24 órás telefonos ügyfélszolgálat/ügyelet biztosítása.

2. Eladó vállalja, hogy a gyártás során felmerült megmunkálási feladatokra Vevő részére teljes technológiai tanácsadást ad, a gyártástechnológia megtervezése szükség esetén Vevő részére, mely esetben a kidolgozott dokumentumok Vevő részére teljes mértékben rendelkezésre kell álljanak és Eladó harmadik fél felé nem osztja meg. A szellemi termék Vevőt teljes egészében megilleti. Eladó a szellemi termékeit Vevő részére térítésmentesen nyújtja. Eladó a leszállított termékekhez csoportonként komplett használati útmutatót készít, mely tartalmazza a következő adatokat:

- rendelésszám

- felhasználás módja

- anyagtípusokra lebontott javasolt átlagos technológia

- szükséges ellenőrzésekre utaló munkautasítás

- az összeszerelés módjához vagy használat biztonságához tartozó utasítások.

Szerszámok utógondozása (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):

1. Heti rendszerességgel a leszállított szerszámok helyszínen történő bevizsgálása, értékelése a továbbhasználat szempontjából.

2. Az összeépített elemek együttes vizsgálata.

3. A szerszámok egy része veszélyes hulladéknak minősül, melynek elszállítását Eladónak vállalni kell, és az arra alkalmas hulladékkezelő igazolása útján a megfelelő elhelyezésről Vevő részére riportot készít.

4. A leszállított szerszámok napi használatba kerülnek, Eladó vállalja, hogy a bevezetett termékeket külön a Vevő részére irodájában egy közösen megbeszélt minimális szinten tárolja, amivel a szerszámgyártók esetleges szállítási nehézségeit át tudja hidalni. A raktározott tételeket úgy kell a Eladó irodájában/raktárában elhelyezni, hogy más árukkal ne keveredjen, ill. harmadik fél számára ne legyen kiszolgálható, garantálva a minimális készlet azonnali hozzáférhetőségét

Szervizmunka (szállítástól számított 36 hónapon keresztül):

1. A feltárt javítható hibákra eladó javaslatot tesz, elfogadása esetén a felújítást, elemek cseréjét elvégzi.

2. A szerszámok legnagyobb része elemekből összeszerelt egység, melynél az összeépítés minőségét Eladónak minden forgásban levő tételnél legkésőbb 2 heti rendszerességgel ellenőrizni kell, és az eredményről Vevőt írásban tájékoztatja.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő az alábbi termékeket opcionális tételként határozza meg:

A HYDROBEFOGÓ BT50 CSATLAKOZÁSSAL ÉS PERSELYEK termékhez kapcsolódóan:

2 db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/8mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/6mm"

2 db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/4mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/3mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/16mm"

2 db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/12mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/10mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/8mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/6mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/4mm"

A HYDROBEFOGÓ ISO BIGPLUS40 CSATLAKOZÁSSAL termékhez kapcsolódóan:

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/8mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/6mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/4mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/3mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/16mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/12mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/10mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/8mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/6mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/4mm"

A HYDROBEFOGÓ termékhez kapcsolódóan:

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/8mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/6mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/4mm"

2db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=12mm/3mm"

1db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/16mm"

1db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/12mm"

1db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/10mm"

1db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/8mm"

1db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/6mm"

1db "Hydroszűkítő prec. Patron

D/d=20mm/4mm"

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális termékek megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Eladó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Ajánlatkérő az opcionális termékeket a szerződés megkötésének napjától számított 30 napon belül bármikor, az Eladónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult megrendelni. Az opcionális termékek teljesítésének határideje a jelen felhívás II.2.7.) pontjában megadott határidő.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti. A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

2. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vezérlő szimulátorok, szoftverek

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34150000 Simulatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az 1-2. termékek esetében: 8200 Veszprém, Március 15. utca 3-10., a 3. számú rész esetében: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. CNC eszterga és maró vezérlő szimulátor hálózati kulccsal - 25 db

Műszaki követelmények:

OKTATÓ SZOFTVER

Program frissítés web oldaláról ingyenesen letölthető

Kezelési és programozási leírás: elektronikus formában

Nyelv: magyar

Tartozék: 1 db. USB hálózati védelmi kulcs

Gyors, hatékony DIALOG programozás, akár a G-kódrendszer ismerete nélkül

Grafikus dialógablakok

3D-s szilárdtest szimuláció

Elektronikus úton történő hibabejelentési lehetőség.

Magyar nyelvű vezérlés.

A meglévő kész technológiai programoknak futnia kell a szerszámgépen.

2. CAD-CAM-PDM-Posztprocesszor szoftvercsomag

CAD (számítógépes 3D tervezői munkahelyek):

2 db fröccsöntő szerszám tervező munkahely hálózati licensze

2 db présszerszám tervező munkahely hálózati licensze

Műszaki jellemzők:

Alkatrészek, összeállítások tervezése 3D-ben

Testmodellezés, felületmodellezés, összeállítás kezelés

Alkatrészek, összeállítások műszaki rajzolásának támogatása

Hegesztett szerkezet tervezés támogatása

Sávterv tervezés, többlépcsős présszerszám tervezés támogatása

Formabetét osztás, fröccsöntőszerszám tervezés támogatása

FEA analízis, végeselemes analízis alkatészek és összeállítások mechanikai vizsgálatához (elegendő 1 felhasználós eléréssel)

Műanyag kitöltési analízis, végeselemes műanyag kitöltési analízis fröccsöntő szerszámok optimális kialakításához (elegendő 1

felhasználós eléréssel)

Lemeztermékek mélyhúzási szimuláció és terítékképzés támogatása

Lemezalkatrész és csőhálózat tervezés támogatása

Tömeges elektróda tervezés támogatása

ISO/DIN - Előre feltöltött szabványelem könyvtárak (kötőelemek, zártszelvények)

HASCO, Meusburger, Fibro - előre feltöltött szabványelem könyvtárak

Interfészek: IGES, STEP, Parasolid X_T, DXF, DWG

Magyar nyelvű kezelőfelület minden modul esetén

Windows 10-11 operációs rendszeren futtatható

CAM (számítógépes programozói munkahelyek CNC gépekhez):

2 db fejlett 5 tengelyes megmunkáló központok és esztergák CAM programozói munkahely hálózati licensze

2 db fejlett 3 tengelyes megmunkáló központok és huzalszikra CAM programozói munkahely hálózati licensze

1 db fejlett 3 tengelyes megmunkáló központok CAM programozói munkahely USB kulcsos licensze

Műszaki jellemzők:

alkatrészek megmunkálási CNC programjának készítése

2,3,4,5 tengelyes marás támogatása

Esztergálás támogatása

Huzalszikra támogatása

Nagy termelékenységet biztosító nagyoló modul megléte (VoluMill, BoostMill, Vortex)

Folyamatos alapanyag követés, frissítés CAM programozás alatt

Teljes gépszimuláció, integrált ütközésvédelemmel

Alkatrész és a CAM programmal teljesen asszociatív gyártási dokumentáció

Valós szerszámok, szerszámtartók használata, definíciója maró és eszterga környezetben

Jelenlegi ajánlatnak nem kell tertalmaznia, de a jövőbeni gyártás bővítése miatt a szoftverbe integráltan rendelkeznie kell a következő

modulok elérhetőségével: 6 tengelyes robot programozás, 2-5 tengelyes lézervágó és csőlézer CAM programozás

Magyar nyelvű kezelőfelület minden modul esetén

Windows 10-11 operációs rendszeren futtatható

PDM vagy PLM rendszer (tervezési és gyártási dokumentáció kezelő):

1 db Integrált PDM dokumentum kezelő szerver szoftver (belsőhálózati szerveren üzemeltetve)

5 db PDM nézegető a PDMben tárolt adatok 2D, 3D megjelenítéséhez

Biztonsági okokból csak PDM rendszerrel egybe integrált CAD és CAM rendszer elfogadható.

PDM rendszeren belüli felhasználók jogosultságok kezelése

Windows Server 2016-2019 operációs rendszeren futtatható

OKTATÁSI LICENCEK:

60db oktatási licence CAD-CAM-PDM hálózati licence szerverrel üzemeltetve

Betanítás biztosítása megrendelői igény szerint

POSZTPROCESSZOROK:

15 db 3-5 tengelyes megmunkálóközpont, eszterga illesztése

Gépmodell, posztprocesszor készítés, tesztelés

Posztprocesszorok minőségi átvétele munkadarab gyártásához kötött.

1 éves posztprocesszor támogatással.

Elektronikus úton történő hibabejelentési lehetőség biztosítása.

Betanítás biztosítása megrendelői igény szerint.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti.

A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kisgépek

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az álló oszlopos síkköszörű gép esetében: 8200 Veszprém, Március 15. utca 3-10. a többi termék esetében: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Álló oszlopos síkköszörű gép - 1 db

Állóoszlopos kivitel

A munkadarab végzi a hossz, és kereszt irányú mozgást

A köszörűkozong végzi a függőleges mozgást

Állandó kinyúlású köszörűkorong

Asztal lökete legalább: 170x370 mm

Asztal mérete legalább: 150x350 mm

Főorsó magassága az asztal síkjától legalább: 390 mm

Max. munkadarab magasság legalább: 330 mm

Elmozdulás, a kézikerék egy körülforgatásától legalább (keresztirány) 5 mm

Elmozdulás, a kézikerék egy beosztásától legalább(keresztirány) 0,02 mm

Elmozdulás, a kézikerék egy körülforgatásától legalább (függöleges irány) 1 mm

Elmozdulás, a kézikerék egy beosztásától legalább (függöleges irány) 0,05 mm

Fő motor teljesítménye legalább: 1,1kW

Korong fordulatszáma legalább: 2900 FPP

Korong mérete legalább: 185x13x31,75

Géptömeg legalább: 790 kg

Alaptartozék: a Korong felfogó + szorítótárcsa, kiegyensúlyozó tüske, korong kiegyensúlyozó készülék.

Elektronikus úton történő hibabejelentési lehetőség biztosított.

Jótállás: legalább 12 hónap.

1. Kézi szerszámok (72 db)

2. Műhelyberendezés:

Álló konténer (16 db)

Könnyű munkaasztal (16 db)

Nehéz munkapad fiókos konténerrel (12 db)

Álló fémszekrény (6 db)

3. Asztali fúrógép min teljesítmény 500W/230V (1 db)

4. Fúrógép (1 db)

5. Fúróélező köszörűgép (1 db)

6. Kettős köszörű állvánnyal, hűtőfolyadék tállal (3 db)

7. Teheremelő mágnes, 100kg (1 db)

8. Teheremelő mágnes, 300kg (1 db)

9. Teheremelő mágnes, 600kg (1 db)

10. Teheremelő mágnes, 1000kg (1 db)

11. Kézi hidraulikus raklapmozgató 2,5t (3 db)

12. Magas kivitelű görgős szerelő szék (30 db)

13. Forgácskocsi (10 db)

14. Automata szalagfűrészgép (BMBS 300x320 CNC) (1 db)

15. Külső szerszámbemérő (1 db)

16. Zsugorkötőgép (1 db)

Jótállás: legalább 12 hónap.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Álló oszlopos síkköszörű gép esetében az előírtnál (200 mm) nagyobb asztal löket (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Álló oszlopos síkköszörű gép esetében az előírtnál (790 kg) nagyobb géptömeg (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Álló oszlopos síkköszörű gép esetében a főorsónak az asztal síkjától mért, az előírtnál (390 mm) nagyobb magassága (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Álló oszlopos síkköszörű gép esetében az előírtnál (2900 FPP) nagyobb korong fordulatszám (igen/nem) / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 83
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti. A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1-4. sz. részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; továbbiakban: Útmutató) 2. sz. melléklet B.A.A1 pontja szerinti pontkiosztás módszere

5. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

6. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gépek (mérőszoba)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42600000 Gereedschapswerktuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az 1-14. számú rész esetében: 8200 Veszprém, Március 15. utca 3-10., a 15., 16 és 17. számú rész esetében: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Modernizált 50 kN szakítógép felújításához szükséges eszközök (1 db)

2. Univerzális keménységmérő gép (1 db)

3. Ultrahangos hibakereső (2 db)

4. Folyadékpenetracios hibakereső alapanyag és alumínium teszt blokk (2 készlet)

5. 2D magasságmérő (1 db)

6. Digitális tolómérő (30 db)

7. Mikrométer készlet (30 db)

8. Digitális mérőóra készlet (óra+ állvány) (5 db)

9. Optikai szögmérő (5 db)

10. Gránitlap méréshez (1 db)

11. Keménységmérő kalapács készlet (2 db)

12. Metallurgiai mikroszkóp (1 db)

13. UVG3 2.0 kisméretű UV-A LED rúdlámpa (1 db)

14. Mágneses poros repedésvizsgálathoz használt kézi járommágnes és tartozékai (1 db )

15. ER dig. tolómérő, 150 mm, kerek mélys., adatk. n. 10 db

Digitális műhelytolómérő csúcsokkal. 500x125 mm 2 db

Digitális mélységmérő adatkimenettel Mahr MarCal 30 EWR 150mm/0,01mm IP67 5 db

Mikrométer klt *6* (A) 0-150mm 2 db

Holtest 3-pontonmérő furatmikrométer készletben (edzett acél)12-20mm 3 db

Holtest 3-pontonmérő furatmikrométer készletben (edzett acél) 20-50mm 3 db

Hárompontos belso precíziós mikrométer 6-12mm 2 db

Hárompontos belso precíziós mikrométer 12-20mm 2 db

Hárompontos belso precíziós mikrométer 20-50mm 2 db

Hárompontos belso precíziós mikrométer 50-100mm 2 db

Érdességmérő Mahr MarSurf PS10 2 db

Mérőhasáb készlet 103-részes I. oszt. pont. 3 db

Dugós menetidomszer-készlet6H, 7-részes, M3-M12 6H 3 db

Megy oldali gyűrűs menetidomszer készletben, 6g, 7-részes, M3-M12 3 db

Dugós idomszer készlet H7, 7-részes, 3-12 mm 3 db

Nemmegy oldali gyűrűs menetidomszer készlet, 6g, 7-részes, M3-M12 3 db

Gránitlap Mytri FBG (Méret:1000x630x100mm) Tol.0 3 db

Mytri állvány gránitlaphoz (Méret:1000x630mm) 3 db

Tolómérő digitális 150/0,01mm 10 db

Tolómérő digitális 300/0,01mm 5 db

Kengyeles mikrométer 0-100/0,01mm 2 db

Mágneses mérőállvány mérőórával 3 db

Dugós idomszer 12-50 mm-ig 40 részes 1 db

Kalibrálási bizonyítvány tolómérőhöz 0…300 mm 1 db

Kalibrálási bizonyítvány tolómérőhöz 0…600 mm 1 db

Kalibrálási bizonyítvány dugós idomszerhez 0,1...100 mm 1 db

Kalibrálási bizonyítvány dugós menetidomszerhez M1...M60 1 db

Kalibrálási bizonyítvány hárompontos furatmikrométerhez 3...100 mm 1 db

Kalibrálási bizonyítvány magasságmérő berendezéshez 0...1000 mm 1 db

Kalibrálási bizonyítvány mérőhasábhoz 0,5…100 mm /db 1 db

Kalibrálási bizonyítvány mérőórához 0…30 mm 1 db

Kalibrálási bizonyítvány gyűrűs menetidomszerhez M3,5...M60 1 db

Kalibrálási bizonyítvány kengyeles mikrométerhez 0…100 mm 1 db

16. CNC Koordináta mérőgép (1 db)

17. Optikai tengelymérő gép és tartozékai (1 db)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő az alábbi termékeket opcionális tételként határozza meg:

2D digitális magasságmérő Mahr Digimar 817 CLM 0-600mm 1 db

Analóg, félautomata Rockwell keménységmérő 1 db

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az opcionális termékek megrendelésére nem köteles, azok elmaradásáért vele szemben Eladó semmilyen díj- vagy költségtérítési igénnyel nem léphet fel. Ajánlatkérő az opcionális termékeket a szerződés megkötésének napjától számított 30 napon belül bármikor, az Eladónak címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult megrendelni. Az opcionális termékek teljesítésének határideje a jelen felhívás II.2.7.) pontjában megadott határidő.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti.

A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek: 1. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. 2. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gépek telepítése, mozgatása

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

Az 1-5. számú rész esetében: 8200 Veszprém, Március 15. utca 3-10., a 6-13. számú rész esetében: 8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szakipark - Veszprémi Iparos Park gépeinek teherautóról csarnokba történő beszállítása

Gépelem:

1. SMART S8 (2db) : 5 tonnás targonca szükséges a levételéhez

2. SFM-760 : 5 tonnás targonca szükséges a gép levételéhez

3. SHEM CQ6230A-1 (6db) : 5 tonnás targonca szükséges a levételéhez

4. F-TURN-446 : 7 tonnás targonca szükséges a gép levételéhez

5. SFM-LIGHT : 5 tonnás targonca szükséges a gép levételéhez

6. CHMER-A6040 CL : 5 tonnás targonca szükséges a gép levételéhez

7. CHMER-GX430 L : 5 tonnás tartonca szükséges a gép levételéhez

8. HSP-450 : 5 tonnás targonca szükséges a levételéhez

9. S-TURN-52 + robot : 7 tonnás targonca szükséges a gép levételéhez

10. MXS-400 DD : 10 tonnás targonca szükséges a gép levételéhez

11. KAFO RV-4127 : A gép a megrendelő telephelyén kerül összeszerelésre

12. CNC Marógép (2 db): A gépek mozgatásához legalább 5 tonnás targonca és

görgős papucsok szükségesek

13. CNC Esztergagép (2 db): 5 tonnás targonca szükséges a gépek levételéhez és

mozgatásához

A berendezések eladó általi szállítási határideje 2022. február 28., illetve 2022. április 30. Megrendelő a berendezések mozgatásának időpontjáról előzetesen értesíti vállalkozót.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 30/04/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat. A szerződés tárgya szerinti szolgáltatással érintett berendezések teljesítési helyre történő leszállításának határideje: 2021. február 21., 28., illetve április 30. Vállalkozó a szolgáltatást a megjelölt határidőben köteles megkezdeni és valamennyi berendezés elhelyezéséig folyamatosan, a Megrendelővel egyeztetett időpontban elvégezni.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli,tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja

Vállalkozó a szolgáltatást megrendelő eseti megrendelése alapján köteles teljesíteni. A vállalkozói díj a vállalkozó által megajánlott óradíj alapján kerül meghatározásra.

Vállalkozó az egyes megrendelések (2021. február 21. és 28-ig leszállított berendezések, valamint 2021. április 30-ig leszállított berendezések vonatkozásában elvégzett szolgáltatás) megvalósítását követően kiállított teljesítésigazolással jóváhagyott, az elszámolási időszakban a ténylegesen teljesített megrendelésekről (egységár alapulvételével megállapított összegű) részszámla kiállítására jogosult.

Szerződésbiztosító mellékkötelezettégek:

1. Késedelmi kötbér: Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha az eseti megrendelésben előírt teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított minden megkezdett napra 100e Ft/nap, de legfeljebb 10 nap. A 10 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

2. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §) a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke 5 000 000,- Ft, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bútorok

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39100000 Meubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Március 15. utca 3-10.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tanulói szék (60 db)

Tanári asztal (25 db)

Öltözői bútor (15 db)

Öltözői pad (5 db)

Folyosói pad (10 db)

Salgo polc (21db)

Tároló szekrény (8 db)

Jótállás: legalább 12 hónap.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti.

A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

2. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Targonca

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42415000 Vorkheftrucks, voertuigen voor intern transport, trekkers voor gebruik op perrons
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8200 Veszprém, Házgyári út 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

13, Targonca 1 db

Teherbírás: min 3500 kg (500 mm súlyponti távolság)

Üzemmód: diesel

Emelőoszlop: duplex

Emelési magasság: 3300 mm (maximális villamagasság)

Szerkezeti magasság: 2340 mm (zárt oszlop magassága)

Villahossz: max 1240 mm

Villakocsi: ISO III

Döntő munkahenger: 6o előre - 12 o hátra

Bukókeret magassága: 2170 mm

Kerekek: szuperelasztikus tömör

Kormányzás: hátsókerék, hidraulikus szervokormány

Fékrendszer: önbeállós hidraulikus dobfék, mechanikus rögzítő

Váltó: automata, hidrodinamikus

Fokozatok: előre 1/hátra 1

Hidraulika: 3/3 vezérlőszelep,

Világítás: Teljes LED világítás (két első és hátsó munkalámpa, irányjelző, fék és tolatólámpa.

Akkumulátor: karbantartásmentes starter akkumulátor

Felszereltség: Hangjelző kürt, irányjelző, visszapillantó tükör, elektromos irányváltó, rugózott vezetőülés biztonsági övvel a magasabb komfort érzetért

Biztonsági felszerelés: bukókeret, kapaszkodó, széles fellépő, kormánygomb, ráindítást megakadályozó automatika

Egyéb szereltség: villa oldalmozgató, Zárt acélkabin + Fűtés

Garancia: 36 hónap, vagy 3000 üzemóra

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az előírt jótállási időn (12 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 07/12/2021
Einde: 28/02/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.7) pontban megadott határidő naptári napban értendő és a mennyiségi átvételi eljárásának megkezdését jelenti. A megadott kezdési időpont a közbeszerzési eljárás időszükségletétől függően változhat.

Értékelési módszerek:

1. számú részszempont: Közbeszerzési Hatóság útmutatójának 1. sz. melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.

2. sz. részszempont: Útmutató 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatásáról; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról , hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Megfelelően irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett. A Kbt. 64. § (1) bekezdése is megfelelően irányadó.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben teljesített (legfeljebb kilenc éven belül megkezdett) jelentősebb, alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú szállítási referenciamunka/referenciamunkák ismertetése a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint a szerződéstkötő másik fél által adott igazolással: az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik félmegnevezését, a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a szállítás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont megjelölésével, év/hónap/nappontossággal), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

M.2. Az 5. rész esetében a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek megnevezése, képzettségük, végzettségük,szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint: csatolni kell a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot, továbbá csatolni kell a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát (keltezéssel ellátva).

M.3. A 9. számú rész esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, valamint műszaki felszereltség leírása.

A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetesigazolására elfogadja ajánlatkérő az érintett gazdasági szereplő egyszerű, a IV. rész alfa szakasz kitöltésével megtett nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11), a 140. § (9) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. §-ában írtakra.

Eventuele minimumeisen:

M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított hat évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb kilenc éve megkezdett, a megajánlott résztől függően az alábbi tárgyú és mennyiségű szállítási referenciával:

Az 1. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 1 db, háromtengelyes CNC megmunkálógép szállítására és beüzemelésére vonatkozó referenciával;

A 2. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 1 db, CNC esztergagép szállítására és beüzemelésére vonatkozó referenciával;

A 3. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 1 db, CNC esztergagép szállítására és beüzemelésére vonatkozó referenciával;

A 4. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 1 db, öttengelyes CNC megmunkálógép szállítására és beüzemelésére vonatkozó referenciával;

Az 5. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 500 db, CNC megmunkálógépekhez tartozó felszerszámozási eszköz szállítására vonatkozó referenciával.

A 6. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 1db, CNC megmunkálógépekhez vezérlő szimulátorok/szoftverek

szállítására vonatkozó referenciával.

A 7. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 50 db kéziszerszám/legalább 30 db műhelyberendezés szállítására vonatkozó referenciával.

A 8. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 30 db kéziszerszám/ műhelyberendezés szállítására vonatkozó referenciával.

A 10. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 50 db, iskolai felhasználású bútor szállítására vonatkozó referenciával.

A 11. részre történő ajánlattétel esetében: legalább 1 db targonca szállítására referenciával.

M.2. Az 5. számú részre történő ajánlattétel esetében a nem rendelkezik legalább 1 fő, forgácsolási szerszámok/berendezések oktatására vonatkozó, legalább 3 éves tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M.3. A 9. részre történő ajánlattétel esetében nem rendelkezik legalább 1 db 5 tonna teherbírású targoncával.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő a vételárat - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Kbt. 135. §-a vonatkozó rendelkezései szerint banki átutalással teljesíti.

Az 1-5., 7-8. számú rész esetében eladó 1 db előlegbekérő benyújtására jogosult, majd előleg pénzügyi teljesítését követően előlegszámlát állít ki, valamint 1 db végszámlát nyújthat be (az igényelt előleggel csökkentve) a berendezés leszállítását és üzembe helyezését követően. Amennyiben a forint/euró Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyama a teljesítés napján a 370 Ft-ot meghaladja, Eladó jogosult a Vevőhöz intézett írásbeli megkereséssel ármódosítást kezdeményezni. Az ilyen, árfolyamváltozáson alapuló ármódosítás esetében Felek jogosultak a vételárat legfeljebb a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosítani.

A 6., 10. számú rész esetében eladó 1 db végszámlát nyújthat be a termék leszállítását, illetve a szolgáltatás teljesítését (a felhasználási jogok biztosítása, valamint a licencek szerződésszerű átadását követően) követően.

Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot,továbbá külön jogszabály szerinti költségátalányt fizet.

A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza. Az ajánlattétel, a számlázás, az elszámolás, és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/12/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapjának (TED) jelenpontra is érvényes karakterkorlátozására, a további információk a közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.

2. Ajánlatkérő egyik rész esetében sem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

3. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények szerinti feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

4. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

5. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési módszer esetében az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Ajánlatkérő a jótállással összefüggő szempont alkalmazása során figyelembe vette a Közbeszerzési Döntőbizottság D.582/8/2017. számon meghozott határozatában foglaltakat, melynek értelmében a hosszabb időtartamú jótállás vállalása nagyobb előnyt jelent az ajánlatkérő számára, továbbá arra is, hogy a közpénzek hatékony felhasználása követelményének a jótállási idő értékelése megfelel. Ajánlatkérő a többletjótállás értékelési szempont körében történő értékelésével a beruházás fenntartási költségeihez kapcsolódó tényleges preferencia igényeit jeleníti meg.

6. Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 41. § (3) bekezdésére, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKR.Kr.) szerint az elektronikus közbeszerzési rendszeren (EKR) keresztül folytatja le, nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR-ben lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.

7. Kieg.táj. kérhető a Kbt.56.§(1) szerint, melyre válasz a Kbt.56.§(2)-(5) szerint. A kommunikáció EKR Kr. 2.§alapján az EKR-ben történik. A rendszer használatával kapcsolatosan ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., a Kbt. 66.§ (6)bek. a)és b)pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is csatolni kell.

9. Az ajánlathoz valamennyi rész esetében szakmai ajánlatot kell csatolni, amelynek tartalmaznia kell a megajánlott a termék megnevezését, származási helyének, márkájának, típusának ismertetését, a termékre vonatkozó műszaki leírást, olyan részletességgel, hogy az alapján az Ajánlatkérő által a műszaki leírás körében előírt követelmények teljesítése, illetőleg az értékelési részszempontok körében tett vállalás teljesítése egyértelműen megállapítható legyen, valamint a szakmai ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termékek, ide értve a szerszámok egységárát (Ft/darab) is.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva az eljárás nyertesével köt szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését.

12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Valamennyi rész vonatkozásában: Késedelmi (a nettó vételár 0,2 %-a/hét,max. 2 %) és meghiúsulási kötbér(a nettó vételár 2 %-a) a szerződéstervezetben részletezettek szerint. A 1-5., 7-8. számú rész esetében előleg igénylése esetén előleg-visszafizetési biztosíték (igényelt előleg 100 %-ával megegyező értékben) a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

13. Az ajánlattétel, a kapcsolattartás, kommunikáció és a szerződés teljesítésének nyelve a magyar.

14. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók. Irányadó jog a magyar jog.

15. A felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot értendő. Valamennyi rész esetében a II.2.7) pontban a munkanap megnevezésű mezőben megadott teljesítési határidő naptári napban értendő.

16. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel azon részekben, amelyekben az előírt minimális elváráson felüli vállalás értékelési részszempontként kerül alkalmazásra, a pontszámítás képletébe az „Alegjobb” érték (legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme) helyére minden esetben Ajánlatkérő a legkedvezőbbként meghatározott maximális értéket veszi alapul. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a legkedvezőbb érték megajánlása a minimálisan előírt értéken felül értendő vállalást jelenti.

17. FAKSZ: dr. Víg Levente (lajstromszám: 00354)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2021