Supplies - 613078-2021

01/12/2021    S233

Poland-Warsaw: Cleaning and polishing products

2021/S 233-613078

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny
Postal address: ul. Narbutta 85
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-524
Country: Poland
Contact person: Michał Haraburda
E-mail: michal.haraburda@pw.edu.pl
Telephone: +48 222348757
Internet address(es):
Main address: www.pw.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Wyższa uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Reference number: ZP_12_2021_WIP_WIP-ITW-IMIP-IOSP
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać poniższe warunki:

a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymacane obowiązującymi a w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

- nie mogą zawierać więcej niż 0,01% masy preparatu następujących substancji mających wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko naturalne o symbolach R42, R43 (środki uczulające), R59 (środki niebezpieczne dla warstwy ozonowej).

- maksymalna zawartość związków fosforu w uniwersalnych środkach czyszczących w przeliczeniu na fosfor na jednostkę funkcjonalną, nie może przekroczyć 0,02 g

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
18930000 Sacks and bags
30191400 Shredders
30195900 Whiteboards and magnetic boards
31411000 Alkaline batteries
33711900 Soap
33760000 Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes
34927100 Road salt
39224000 Brooms and brushes and other articles of various types
39530000 Carpets, mats and rugs
39711000 Electrical domestic appliances for use with foodstuffs
39811100 Air freshener
39831200 Detergents
39831240 Cleaning compounds
39831700 Automatic soap dispensers
42968300 Toilet-roll dispenser system
42972000 Parts of cleaning machines
39717100 Fans
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Wydział Mechaniczny Technologiczny ul. Narbutta 85 02-524 Warszawa;

Wydział Mechaniczny Technologiczny ul. Narbutta 86 02-524 Warszawa;

Zakład Technologii Poligraficznych ul. Konwiktorska 2 Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych i czystościowych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej.

1) Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i nie używany. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć przedmiot umowy opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

2) Przedmiot zamówienia musi być także wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

3) Oferowany przedmiot zamówienia w dniu dostarczania do odbiorcy nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. A także posiadać bliski termin końca przydatności/ ważności.

4) Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone artykuły zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1.

5) Przedmiot zamówienia dostarczony w ramach realizacji umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży oraz posiadać certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

6) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do sprzedaży w Polsce i posiadać wszelkie atesty i certyfikaty oraz spełniać poniższe warunki:

a) wszystkie oferowane środki/ preparaty (uniwersalne środki czyszczące, środki czystości do urządzeń sanitarnych) nie mogą mieć działania, niszczącego na czyszczone powierzchnie i powinny odpowiadać wymogom bhp, ochrony środowiska, posiadać niezbędne atesty i zezwolenia wymacane obowiązującymi a w szczególności muszą spełniać poniższe warunki:

- nie mogą zawierać więcej niż 0,01% masy preparatu następujących substancji mających wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko naturalne o symbolach R42, R43 (środki uczulające), R59 (środki niebezpieczne dla warstwy ozonowej).

- maksymalna zawartość związków fosforu w uniwersalnych środkach czyszczących w przeliczeniu na fosfor na jednostkę funkcjonalną, nie może przekroczyć 0,02 g (jednostek funkcjonalna – wyrażona w gramach dawka zalecana przez producenta środka na 1 litr mydlin (wody myjącej).

- maksymalna zawartość fosforu w środkach czyszczących do urządzeń sanitarnych nie może przekraczać 1 g/100 g środka.

7) Spis zamawianych artykułów zawarty jest w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza ofertowego będącym załącznikiem nr 1 do SWZ i stanowi jego integralną część. W formularzu asortymentowo-cenowym Wykonawca zaoferuje cenę jednostkową w poszczególnych pozycjach.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji zamówienia-dostawy / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 3 lat działalności, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 3 dostawy materiałów eksploatacyjnych wraz z podaniem nazwy Instytucji, na rzecz której świadczone były dostawy, wartości zrealizowanych dostaw, daty zakończenia dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dostarczał materiału biurowe dla jednej instytucji w okresie 12 miesięcy w ramach jednej umowy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany:podać Zamawiającemu dane niezbędne do sporządzenia umowy, w tym kwoty netto oraz kwoty podatku VAT, jeżeli będą wymagane.Kwoty podanego wynagrodzenia muszą odpowiadać kwotom podanym w ofercie;

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania,przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 03/01/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 04/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 03/01/2022
Local time: 13:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ofertę i JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruję się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci cyfrowego odwzorowania (np. skanu) dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Oraz:Dokumenty (w języku polskim) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: tj. specyfikacja techniczna proponowanego asortymentu (tj. np. wydruki, opisy, foldery, karty katalogowe itp.),Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca ochrony osobowych, składana względem osób fizycznych, których dane osobowe Zamawiający pozyska od Wykonawcy, a w szczególności: -wykonawcy będącego osobą fizyczną, -wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, -pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną, -członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną, -osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożona zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016), dalej „RODO”:Zamawiający informuje, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia o którym w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania Uszczegółowienie zakresu określono w rozdziale XVIII SWZ Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zamawiającego w celu związanym z powyższym postępowaniem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia w konkursie przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:a. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;b. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 6.17. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2021