Services - 613111-2020

18/12/2020    S247

Nederland-Son: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2020/S 247-613111

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Son en Breugel
Nationaal identificatienummer: 42169539
Postadres: Raadhuisplein 1
Plaats: Son
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5691 AL
Land: Nederland
Contactpersoon: Corine Vriends
E-mail: c.vriends@bizob.nl
Telefoon: +31 629206627
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bizob.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=165962
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=165962
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leerlingenvervoer gemeente Son en Breugel

Referentienummer: BIZOB-2020-SON-CVR-00202
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60130000 Diensten voor speciaal personenvervoer over land
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van circa 66 leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Son en Breugel naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele beperkingen van de leerlingen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met één keer een optie op een eenzijdige verlenging met twee jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.8.2021, bij de start van het schooljaar 2021-2022 en eindigt op 31.7.2026. Er wordt een reservebankovereenkomst afgesloten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De overeenkomst bestaat uit het vervoeren van circa 66 leerlingen, woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Son en Breugel naar en van scholen voor (speciaal) basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en stageadressen in diverse plaatsen. Het vervoer zal worden uitgevoerd met speciale zorg, gezien de problematiek en de eventuele beperkingen van de leerlingen.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar met één keer een optie op een eenzijdige verlenging met twee jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1.8. 2021, bij de start van het schooljaar 2021-2022 en eindigt op 31.7.2026. Er wordt een reservebankovereenkomst afgesloten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Verlenging met 24 maanden mogelijk.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de aanbestedingsdatum);

2. Een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan twee jaar;

3. Een verklaring van de belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

TX keurmerk of gelijkwaardig. Indien u geen TX keurmerk heeft dient u aanvullend aan:

— bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, geldig voor deze opdracht, met een minimale dekking van

1 000 000 EUR per aanspraak,

— ongevallenverzekering voor inzittenden exclusief de bestuurder met een minimale dek-king van 10 000 EUR bij overlijden en 30 000 EUR bij blijvende invaliditeit,

— verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid voor Motorvoertuigen voor taxi’s (WAM) met een minimale dekking van 1 000 000 EUR per persoon en 1 000 000 EUR voor materiële schade,

— een schadeverzekering voor de chauffeur in geval van een éénzijdig ongeval met een minimaal verzekerd bedrag van 1 000 000 EUR per gebeurtenis.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Uw onderneming beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart u in eerste instantie door het invullen en ondertekenen van de uniforme Eigen Verklaring.

Bij de inschrijver met de beste prijs–kwaliteitsverhouding wordt gevraagd de referentieverklaring in te vullen en te ondertekenen die als bijlage bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om contact op te nemen met de referent(en).

Eventuele minimumeisen:

a) referentie A

Uw onderneming heeft in de laatste drie jaar (gerekend vanaf de aanbestedingsdatum) naar tevredenheid een opdracht uitgevoerd waaruit aantoonbare ervaring blijkt met betrekking tot het uitvoeren van leerlingenvervoer of ander gepland vervoer voor personen met een beperking. De omvang van bovengenoemde opdracht moet minimaal betrekking hebben gehad op het gelijktijdig vervoeren van gemiddeld 65 leerlingen/personen. Bovengenoemde opdracht is reeds minimaal twaalf maanden in uitvoering (of is geweest);

b) referentie B

Uw onderneming heeft in de laatste drie jaar (voorafgaand aan de aanbestedingsdatum) naar tevredenheid een opdracht uitgevoerd waaruit aantoonbare ervaring blijkt met het regisseren van leerlingenvervoer of ander gepland vervoer voor leerlingen/personen met een beperking (opstellen en coördineren van routeplanningen, het verzorgen van ritregistratie- en administratie en het zijn van een aanspreekpunt voor klachten en informatieverstrekking). De omvang van bovengenoemde opdracht moet minimaal betrekking hebben gehad op het gelijktijdig vervoeren van gemiddeld 65 leerlingen/personen. Bovengenoemde opdracht is reeds minimaal twaalf maanden in uitvoering (of is geweest).

Indien u geen TX keurmerk heeft overlegt u aanvullend;

Een verklaring van Sociaal Fonds Taxi waaruit blijkt dat de cao naleving als voldoende wordt beoordeeld.

Vergunning waaruit blijkt dat u op grond van de Wet Personenvervoer 2000 gerechtigd bent om deze opdracht uit te voeren.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/02/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands, Tamil
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/02/2021
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/12/2020