W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 613226-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej

2019/S 248-613226

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Basztowa 22
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 31-156
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Administracji i Logistyki, Oddział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia.publiczne@malopolska.uw.gov.pl
Tel.: +48 123921425
Faks: +48 123921956

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.malopolska.uw.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznych

Numer referencyjny: WL-IV.272.32.2019
II.1.2)Główny kod CPV
48760000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 528 455.28 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja systemu bezpieczeństwa posiadanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Obejmuje ona dostawę i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznych. Warunki realizacji zamówienia oraz szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawierają załączniki nr 1 (wzór umowy) i nr 4 (specyfikacja techniczna) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 208-506953
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej z funkcją ochrony kryptograficznej łącz sieciowych wewnętrznych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Evercom Paweł Nogowicz
Adres pocztowy: ul. Codzienna 8c
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 03-668
Państwo: Polska
E-mail: p.borkowska@evercom.pl
Tel.: +48 226780112
Faks: +48 226780175

Adres internetowy: www.evercom.pl

Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 528 455.28 PLN
Najtańsza oferta: 1 521 000.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 521 000.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

B. 1. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:

1) w pieniądzu 1 przelewem na rachunek depozytowy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: Narodowy Bank Polski nr 94 1010 1270 0051 2213 9120 0000 z dopiskiem „WL-IV.272.32.2019 wadium – dostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej”;

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310) – w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na platformie, w zakładce „Oferty” oryginału dokumentu wadialnego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego wystawienia, tj. przez gwaranta – wystawcę tego dokumentu. Beneficjentem wadium jest Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: „WL-IV.272.32.2019 wadium – dostawa i wdrożenie aktualizacji systemu ochrony antywirusowej oraz systemu bramy sieciowej”, tj. w sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy.

3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formie.

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

— być wystawione na Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

— zawierać w treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy,

— okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.

C. 1. Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

1 – Cena 55 %;

2 – Dysponowanie osobą posiadającą certyfikat Arcserve „UDP High Availability Master Engineer” 15 %;

3 – Dysponowanie osobą posiadającą certyfikat Arcserve „UDP Workstation Master Engineer” 15 %;

4 – Dysponowanie osobą posiadającą certyfikat Lumeta „IPsonar Authorized Support Engineer” 15 %.

2. Liczba punktów jaką uzyska wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cmin / Cob) x 55

Gdzie: C – ilość punktów oferty badanej

Cmin – najniższa cena spośród badanych ofert

Cob – cena oferty badanej

z tytułu kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 55 pkt.

3. Punkty w kryterium „dysponowanie osobą posiadającą certyfikat Arcserve „UDP High Availability Master Engineer”” zostaną przyznane, jeśli Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia osobę posiadającą certyfikat Arcserve „UDP High Availability Master Engineer”. Za dysponowanie ww. specjalistą Wykonawca otrzyma 15 punktów.

4. Punkty w kryterium „dysponowanie osobą posiadającą certyfikat Arcserve „UDP Workstation Master Engineer”” zostaną przyznane, jeśli Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia osobę posiadającą certyfikat Arcserve „UDP Workstation Master Engineer”. Za dysponowanie ww. specjalistą Wykonawca otrzyma 15 punktów.

5. Punkty w kryterium „dysponowanie osobą posiadającą certyfikat Lumeta „IPsonar Authorized Support Engineer”” zostaną przyznane, jeśli Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia osobę posiadającą certyfikat Lumeta „IPsonar Authorized Support Engineer”. Za dysponowanie ww. specjalistą Wykonawca otrzyma 15 punktów.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: jak w pkt VI.4.1 ogłoszenia powyżej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2019