W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 613258-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne

2019/S 248-613258

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Legnicka 40
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 53-674
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@dolmed.pl
Tel.: +48 717711730/704
Faks: +48 717711708

Adresy internetowe:

Główny adres: www.dolmed.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Numer referencyjny: DIG.290.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
33100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Ogólny zakres przedmiotowy:

1) przystosowanie pomieszczeń, poczekalni i ciągów komunikacyjnych na potrzeby uruchomienia i obsługi pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej – realizacja etapami w czynnym obiekcie ochrony zdrowia;

2) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego i wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z 3 lekarskimi stacjami opisowo-diagnostycznymi, wyposażeniem dodatkowym oraz kompletnym oprogramowaniem systemowym, użytkowym i bazodanowym;

3) opracowanie i wdrożenie właściwych projektów ochrony radiologicznej i zabezpieczeń wraz ze stosownym uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną;

4) integracja systemowa dostarczonej aparatury z istniejącymi systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz obsługi przychodni;

5) sprawowanie 3-letniej pełnej opieki serwisowej po upływie 2-letniego okresu gwarancji na zainstalowany sprzęt medyczny.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33113000
33111610
33113100
33115000
33115100
33197000
30121300
51410000
50421000
50312000
48000000
72267000
45300000
45400000
45111200
45111220
45112710
45111300
90510000
45223000
45231100
45262000
45310000
45311000
45311100
45311200
45312000
45314300
45314310
45314320
45330000
45331100
45331200
45332200
45332300
45340000
45410000
45420000
45421100
45430000
45431000
45440000
45442000
45442100
45450000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przychodnia DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40, poziom -1, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotowy zamówienia:

1) przystosowanie pomieszczeń, poczekalni i ciągów komunikacyjnych na potrzeby uruchomienia i obsługi pracowni rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej – realizacja etapami w czynnym obiekcie ochrony zdrowia;

2) dostawa, instalacja i uruchomienie systemu rezonansu magnetycznego i wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z 3 lekarskimi stacjami opisowo-diagnostycznymi, wyposażeniem dodatkowym oraz kompletnym oprogramowaniem systemowym, użytkowym i bazodanowym;

3) opracowanie i wdrożenie właściwych projektów ochrony radiologicznej i zabezpieczeń wraz ze stosownym uzgodnieniem i zatwierdzeniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną;

4) integracja systemowa dostarczonej aparatury z istniejącymi systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów oraz obsługi przychodni;

5) sprawowanie 3-letniej pełnej opieki serwisowej po upływie 2-letniego okresu gwarancji na zainstalowany sprzęt medyczny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ oraz załącznikach do niniejszego zamówienia. Zakres robót budowlano-instalacyjnych określa dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową Łukasz Chruszczewski.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Walory techniczno-użytkowe / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie ochrony zdrowia – godziny pracy przychodni: 7:00–21:00, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Przygotowanie i prowadzenie prac musi się odbywać w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie przychodni w podanych wyżej godzinach.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 155-381693
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa systemu rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń na poziomie -1 w budynku DCM Dolmed S.A. we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 40

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie unieważniono działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W przedmiotowym postępowaniu oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie, skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec czynności Zamawiającego wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.

6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2019