29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Dostawy - 613403-2023

11/10/2023    S196

Polska-Świerklaniec: Autobusy niskopodłogowe

2023/S 196-613403

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Krajowy numer identyfikacyjny: 6452162922
Adres pocztowy: ul. Parkowa 3
Miejscowość: Świerklaniec
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 42-622
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
E-mail: j.krzystanek@pkm-swierklaniec.pl
Tel.: +48 323813314
Faks: +48 323813310
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pkm-swierklaniec.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm-swierklaniec
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa używanych autobusów miejskich wraz z finansowaniem w formie leasingu

Numer referencyjny: 7/ZPS/PKMS/10/2023
II.1.2)Główny kod CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego używanych autobusów miejskich jednej marki i modelu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego piętnastu używanych autobusów miejskich:

Minimalne wymagania, jakie muszą spełniać oferowane autobusy:

- rok produkcji – 2017 lub późniejszy

- długość autobusu - od 17,50 m do 18,75 m

- szerokość – od 2,40 m do 2,55 m

- przebieg maksymalnie 430.000 km

- układ drzwi: układ 2-2-2-2, przy co najmniej jednych drzwiach – rampa najazdowa dla wózków inwalidzkich,

- podłoga – niskopodłogowy na całej długości pojazdu

- liczba miejsc:

ogółem – co najmniej 130 miejsc, siedzących – co najmniej 36, 1 miejsce na wózek inwalidzki,

- norma czystości emisji spalin: co najmniej EURO VI

- klimatyzacja przedziału pasażerskiego

- kolorystyka zewnętrzna – kolor żółty RAL 1018

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

ul. Parkowa 3, 42-622 Świerklaniec

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego używanych autobusów miejskich jednej marki i modelu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego piętnastu używanych autobusów miejskich:

Minimalne wymagania, jakie muszą spełniać oferowane autobusy:

- rok produkcji – 2017 lub późniejszy

- długość autobusu - od 17,50 m do 18,75 m

- szerokość – od 2,40 m do 2,55 m

- przebieg maksymalnie 430.000 km

- układ drzwi: układ 2-2-2-2, przy co najmniej jednych drzwiach – rampa najazdowa dla wózków inwalidzkich,

- podłoga – niskopodłogowy na całej długości pojazdu

- liczba miejsc:

ogółem – co najmniej 130 miejsc, siedzących – co najmniej 36, 1 miejsce na wózek inwalidzki,

- norma czystości emisji spalin: co najmniej EURO VI

- klimatyzacja przedziału pasażerskiego

- kolorystyka zewnętrzna – kolor żółty RAL 1018

Dostarczone w ramach umowy samochody muszą być w pełni sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki leasingu:

- rodzaj finansowania: leasing operacyjny z możliwością wykupu,

- waluta: PLN,

- okres leasingu: 24 miesiące,

- opłata wstępna: 25% wartości netto przedmiotu umowy + podatek VAT, opłacona w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy leasingowej,

- raty: spłata rat leasingowych w równych ratach miesięcznych,

- koszt wykupu: 20% wartości początkowej netto, po przewidzianym okresie leasingu,

- cenę oferty należy skalkulować w oparciu o oprocentowanie stałe,

- opłata manipulacyjna: 0%

- ubezpieczenia w zakresie OC, AC, NNW od dnia rejestracji pojazdów, na cały okres trwania leasingu, dokona Zamawiający, zgodnie z zakresem wskazanych przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że posiada umowę generalną zawartą z UniQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

- koszt przeglądów i napraw – ponosi Zamawiający,

- opłaty i prowizje: wszystkie koszty stałe, do których uiszczenia zobowiązany będzie Wykonawca muszą być wliczone w cenę. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z obsługą leasingu w postaci: opłat manipulacyjnych, administracyjnych itp. Koszty związane z zawarciem umowy leasingu (w tym ewentualne koszty wyceny przedmiotu leasingu) Wykonawca ponosi we własnym zakresie,

- podatek od środków transportu pokrywa Zamawiający,

- koszty pierwszej rejestracji pojazdów pokrywa Wykonawca,

- Zamawiający pokryje koszty związane z czynnościami koniecznymi do załatwienia w wydziale komunikacji po pierwszej rejestracji np. wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik zagubionych tablic, zniszczonej nalepki na szybę, wpisanie haka holowniczego itp.

- Zamawiający będzie ponosił koszty okresowych, obowiązkowych badań technicznych oraz koszty związane z udzieleniem odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytania Policja, Straży Miejskiej, Inspekcji Transportu Samochodowego itp.

- Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie umowy w postaci weksla in blanco,

- raty leasingowe liczone oddzielnie dla każdego z pojazdów. Każdy z samochodów będących przedmiotem zamówienia może być objęty odrębną Umową leasingową.

- Zamawiający ma prawo oznakowania autobusów własnym logo, umieszczenia na nich reklam oraz montażu innego drobnego wyposażenia dodatkowego.

- Zamawiający wyrazi zgodę na efaktury dostarczane na adres email wskazany w umowie leasingu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 393 ust. 4 ustawy Pzp, art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 08 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U.UE nr L.111 z 2022.04.08) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Opis przedmiotu zamówienia stanowi również obligatoryjne warunki umowy leasingowej. Oferty nieuwzględniające zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, tj. sprzeczne z treścią SWZ, zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wzór umowy leasingu ze wszystkimi jej załącznikami, w tym ogólnymi warunkami umów i regulaminami. W przypadku, gdy ogólne warunki są odmienne od warunków określonych przez Zamawiającego pierwszeństwo mają warunki określone przez Zamawiającego.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym JEDZ potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału i brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Obligatoryjne warunki realizacji umowy zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wzór umowy leasingu ze wszystkimi jej załącznikami, w tym ogólnymi warunkami umów i regulaminami. W przypadku, gdy ogólne warunki są odmienne od warunków określonych przez Zamawiającego pierwszeństwo mają warunki określone przez Zamawiającego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/11/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/02/2024
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/11/2023
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Platforma zakupowa Zamawiajacego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości ani wymogu złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

12. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wymienionych w art. 96 ust.2 pkt.2 Ustawy Pzp.

13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

14. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

15. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Składanie odwołań, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

1) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy;

2) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego przedmiotowe postępowanie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;

3) odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4) odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy;

5) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa);

6) odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;

7) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

8) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na platformie;

9) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

10) odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis w wymaganej wysokości;

11) wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania;

12) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na platformie, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego;

13) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje; zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie;

14) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron;

15) Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2023