Pomóż nam ulepszyć portal TED, wypełniając krótką ankietę!

Dostawy - 613441-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Kielce: Dozymetry promieniowania

2019/S 248-613441

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Artwińskiego 3
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL72
Kod pocztowy: 25-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: sekcja zamówień publicznych
E-mail: justynasi@onkol.kielce.pl
Tel.: +48 413674474
Faks: +48 413674071

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą dozymetrii i kontroli jakości: część 1 Fantomu stałego do weryfikacji dozymetrycznej 4D planów leczenia realizowanych w technice dynamicznej na akceleratorze dla Zakładu Fizyki M

Numer referencyjny: AZP 241/163/2019
II.1.2)Główny kod CPV
38341200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą dozymetrii i kontroli jakości: część 1 fantomu stałego do weryfikacji dozymetrycznej 4D planów leczenia realizowanych w technice dynamicznej na akceleratorze dla Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, wyładunek, wniesienie, ustawienie/instalację i uruchomienie urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, świadczenie usług gwarancyjnych/serwisowych oraz instruktaż szkoleniowy z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia personelu Zamawiającego w miejscu dostawy, w terminie przewidzianym dla realizacji zamówienia.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został opisany w zał. nr 1 do SIWZ stanowiącym „Zestawienie parametrów i warunków technicznych”.

4. Oferowana aparatura medyczna musi spełniać wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 559 300.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą dozymetrii i kontroli jakości: część 1 fantomu stałego do weryfikacji dozymetrycznej 4D planów leczenia realizowanych w technice dynamicznej na akceleratorze dla Zakładu Fizyki Medycznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup, dostawę, wyładunek, wniesienie, ustawienie/instalację i uruchomienie urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, świadczenie usług gwarancyjnych/serwisowych oraz instruktaż szkoleniowy z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia personelu Zamawiającego w miejscu dostawy, w terminie przewidzianym dla realizacji zamówienia.

3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia został opisany w zał. nr 1 do SIWZ stanowiącym „Zestawienie parametrów i warunków technicznych”.

4. Oferowana aparatura medyczna musi spełniać wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.09.02.00-00-0133/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 204-496148
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zakup wraz z dostawą dozymetrii i kontroli jakości: część 1 Fantomu stałego do weryfikacji dozymetrycznej 4D planów leczenia realizowanych w technice dynamicznej na akceleratorze dla Zakładu Fizyki Me...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Astra Concept Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przy Agorze 28, lok. 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9
Kod pocztowy: 01-930
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 555 576.42 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 559 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) określenia warunków udziału w postępowaniu;

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego;

d) opisu przedmiotu zamówienia;

e) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwoławczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) Skarga.

1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. Skargę może wnieść również zamawiający.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Prezes Urzędu może także przystąpić do o toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019