Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 613479-2022

Submission deadline has been amended by:  657432-2022
07/11/2022    S214

Slovensko-Dolný Kubín: Elektrická energia

2022/S 214-613479

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Dolný Kubín
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00314463
Poštová adresa: Hviezdoslavovo námestie 1651/2
Mesto/obec: Dolný Kubín
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 02601
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Malinovský
E-mail: malinovsky@obstarame.sk
Telefón: +421 903282084
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.dolnykubin.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/451497
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33797/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Energie pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023

Referenčné číslo: OP222DNK128
II.1.2)Hlavný kód CPV
09310000 Elektrická energia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejnej súťaže je dodávka energií pre Mesto Dolný Kubín a jeho organizácie na rok 2023.

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny

Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu

Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 505 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka elektriny

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09310000 Elektrická energia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Dolný Kubín

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny

Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 158 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Dodávka zemného plynu

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
09123000 Zemný plyn
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mesto Dolný Kubín

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu

Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 347 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Zoznam a krátky opis podmienok:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľ § 32 ods. 1 Zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO"). Preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia je možné (1) ustanoveniami § 32 ods. 2 až ods. 8. ZVO, (2) predložením jednotného európskeho dokumentu - JED podľa ustanovení § 39 ZVO alebo (3) Poukázaním na Zápis v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.

ad (1) Verejný obstarávateľ si má možnosť overiť doklady osobného postavenie u subjektov založených v SR. Pre hospodárske subjekty so sídlom v inom štáte je potrebné predložiť doklady osobného postavenia.

Podmienky účasti Ekonomického a finančného postavenia a Technickej a odbornej spôsobilosti sa nevyžadujú.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/12/2022
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/12/2022
Miestny čas: 14:05
Miesto:

Použije sa online sprístupnenie ponúk v zmysle § 52 ods. 2 ZVO posledná veta.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Sprístupnenie ponúk je umožnené všetkým uchádzačom, ktkorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Ide o príležitostné spoločné verejné obstarávanie v zmysle § 16 ZVO. Verejný obstarávateľ Mesto Dolný Kubín zadáva túto zákazku vo svojom mene a v mene organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dolný Kubín. Zoznam verejných obstarávateľov je súčasťou súťažných podkladov.

2. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja JOSEPHINE je potrebná registrácia a autentifkácia záujemcu. Bližšie pokyny sú v súťažných podkladoch.

3. Ďalšie usmernenia a podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažnej dokumentácii - t. j. v súťažných

pokladoch a prílohách.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/11/2022