Доставки - 613499-2019

24/12/2019    S248

България-София: Касети с тонер

2019/S 248-613499

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Агенция за социално подпомагане
Национален регистрационен номер: 121015056
Пощенски адрес: ул. „Триадица № 2“
Град: София
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 1051
Държава: България
Лице за контакт: Айлин Мехмедова
Електронна поща: a.mehmedova@asp.government.bg
Телефон: +359 28119608
Факс: +359 29861198
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.asp.government.bg/web/guest
Адрес на профила на купувача: www.asp.government.bg/web/guest/budzetni-sredstva/-/procs/proc_view?_pprocou_WAR_asp_cur=1&_pprocou_WAR_asp_procuromentId=2610&_pprocou_WAR_asp_delta=10
I.4)Вид на възлагащия орган
Национална или федерална агенция/служба
I.5)Основна дейност
Социална закрила

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и бивши „Самсунг“ за нуждите на Агенция за социално подпомагане

II.1.2)Основен CPV код
30125100 Касети с тонер
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка HP за нуждите на Агенция за социално подпомагане, както следва:

1. Продуктов № CF280XC — касета с черен тонер, капацитет: за 6 900 страници А4 (LP LaserJet Pro 400 M401 Printer series, HP LaserJet Pro 400 MFP M425 series — 3 800 (три хиляди и осемстотин) индикативни броя.

2. Продуктов № CF283XC — касета с тонер, черен цвят; капацитет за 2 200 страници А4 (HP LaserJet Pro MFP M127fw) — 2 610 (две хиляди шестстотин и десет) индикативни броя.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 046 402.50 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30125100 Касети с тонер
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

ЦУ на АСП — гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и 28 регионални дирекции за социално подпомагане в страната

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марка HP, както следва:

1. Продуктов № CF280XC — касета с черен тонер, капацитет: за 6 900 страници А4 (LP LaserJet Pro 400 M401 Printer series, HP LaserJet Pro 400 MFP M425 series — 3 800 (три хиляди и осемстотин) броя.

2. Продуктов № CF283XC — касета с тонер, черен цвят; капацитет за 2 200 страници А4 (HP LaserJet Pro MFP M127fw) — 2 610 (две хиляди шестстотин и десет) броя.

Изпълнението на предмета на поръчката се извършва на всеки 3 (три) месеца след отправена писмена заявка от възложителя, съдържаща количеството и вида на тонерите, и мястото на доставка (ЦУ и 28 РДСП) съобразно потребностите. Количествата са индикативни и възложителят не е задължен да ги закупи.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Договорът е сключен след проведена процедура по чл. 82, ал. 3 от ЗОП във връзка с рамково споразумение № СПОР-4/18.4.2019 г. на ЦОП — МФ

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 181-409573
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ФС01-0788
Наименование:

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP („Ейч Пи“) и бивши Самсунг“ за нуждите на Агенция за социално подпомагане

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ронос“ ООД
Национален регистрационен номер: 831176328
Пощенски адрес: р-н „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 84, бизнес център Urban Model, ет. 7, ап. 38—39
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1303
Държава: България
Електронна поща: zop@officemarket.bg
Телефон: +359 24893137
Факс: +359 24893137
Интернет адрес: www.officemarket.bg
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 046 402.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Обявлението за възложена поръчка следва да се публикува по партида на Централния орган за покупки (ЦОП) към Министерство на финансите към досието на поръчка с предмет „Доставка на тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства“, с уникален номер в РОП: 00210-2018-0014, на основание чл. 14, ал. 3 от ППЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019