We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Dostawy - 613517-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Toruń: Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)

2019/S 248-613517

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Toruń
Adres pocztowy: Wały gen. Sikorskiego 8
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Nosewicz-Lewandowska
E-mail: wp@um.torun.pl
Tel.: +48 566118742
Faks: +48 566118636

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.torun.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z instalacją systemu informatycznego na potrzeby backupu zdigitalizowanych danych cyfrowych instytucji kultury, dla których Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym.

Numer referencyjny: 114/2019
II.1.2)Główny kod CPV
30233141
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostarczenie wraz z instalacją Kupującemu:

1) macierzy dyskowej – 1 sztuka;

2) przełączników sieciowych SAN – 2 sztuki;

3) serwera RACK – 1 sztuka;

4) biblioteki taśmowej – 1 sztuka,

nazywanych w dalszej części umowy „urządzeniami”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja urządzeń) znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 421 400.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
48822000
48329000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Torun

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostarczenie wraz z instalacją Kupującemu:

1) macierzy dyskowej – 1 sztuka;

2) przełączników sieciowych SAN – 2 sztuki;

3) serwera RACK – 1 sztuka;

4) biblioteki taśmowej – 1 sztuka,

nazywanych w dalszej części umowy „urządzeniami”.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja urządzeń) znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Kultura w zasięgi 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Kryteria oceny ofert:

a) cena – 60 %,

b) dodatkowy okres rękojmi w miesiącach: (P2) 40 % – od 0 do 24 miesięcy (powyżej wymaganego w SIWZ okresu, tj. 5 lat gwarancji).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-470906
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa wraz z instalacją systemu informatycznego na potrzeby backupu zdigitalizowanych danych cyfrowych instytucji kultury, dla których Gmina Miasta Toruń jest organem prowadzącym.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Smart Technology Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 114/116
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 93-465
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 389 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają następujące warunki udziału.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składają z ofertą następujące dokumenty:

1) oryginał JEDZ w wersji elektronicznej;

2) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;

3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Inne dokumenty:

— załącznik do formularza oferty,

— oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ... do ... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez Wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

— oświadczenie Wykonawcy jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie firm podwykonawców,

— dowód wniesienia wadium.

Zamawiający, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

— informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 m. przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

— wykazu dostaw.

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie ma dostarczyć Wykonawca krajowy lub Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się w punkcie 4.3.6–4.3.10 SIWZ.

6. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawia w odniesieniu do podmiotów dokument wymieniony w pkt 4.3.1, 4.3.4 SIWZ oraz oświadczenia, o których mowa w pkt 4.3.2 oraz 4.3.3 SIWZ.

7. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

8. Wadium w wysokości: 7 000 PLN.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno:

— wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

— zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,

— określać żądanie oraz

— wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4.1. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia jego publikacji w Dz.U. UE, a wobec postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

4.2. Wobec czynności innych niż określone w punkcie 18.4.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego

Właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania Zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019