W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 613570-2019

24/12/2019    S248    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Serwery komputerowe

2019/S 248-613570

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/9/PN/2019
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 163
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 71-165
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Kiernożycki
E-mail: zp@szczecin.sa.gov.pl
Tel.: +48 914849530
Faks: +48 914849510

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.szczecin.sa.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych na rzecz Sądów Powszechnych Apelacji Szczecińskiej

Numer referencyjny: ZP/9/PN/2019
II.1.2)Główny kod CPV
48822000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Serwer rackowy typ 1 - 11 sztuk

MACIERZ NAS TYP 1 -5

MACIERZ NAS TYP 2-10

MACIERZ o ODSTĘPIE BLOKOWYM-5

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY L2-65

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY RACK L2 PoE-39

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY SFP+-1 SZTUKA

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI TYP 1 - 2

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI TYP 2 - 2

SYSTEM WIDEO-KONFERENCYJNY - 3

Sąd Apelacyjny działa w imieniu własnym, jak i na rzecz sądów powszechnych apelacji szczecińskiej (zwanych dalej „sądami”) na podstawie upoważnienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego Zarządzeniem z dnia 28 marca 2017 r. ze zmianą z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 683 407.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA SERWERÓW

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów - załącznik nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

SERWER RACKOWY TYP 1

11 SZTUK

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: GWARANCJA I RĘKOJMIA / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.

Wadium 6500,00 PLN

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy - 5 % wyn brutto

Na podstawie art. 93 ust 1a ustawy dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w części nr 1.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA PAMIĘCI MASOWYCH

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów - załącznik nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

MACIERZ NAS TYP 1 - 5 SZTUK

MACIERZ NAS TYP 2-10 SZTUK

MACIERZ O DOSTĘPIE BLOKOWYM - 5 SZTUK

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi:

Dla Macierzy NAS typ 1 i Macierzy NAS typ 2 - 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

Dla Macierzy o dostępie blokowym - 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: GWARANCJA I RĘKOJMIA / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.

Wadium 23000,00 PLN

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy - 5 % wyn brutto

Na podstawie art. 93 ust 1a ustawy dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w części nr 2.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32420000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów - załącznik nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY L2 - 65 SZTUK

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY RACK L2 PoE - 39 SZTUK

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY SFP+ - 1 SZTUKA

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: GWARANCJA I RĘKOJMIA / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.

Wadium 13000,00 PLN

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy - 5 % wyn brutto

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI-STANDARD

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów - załącznik nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI TYP 1 - 2 SZTUKI

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: GWARANCJA I RĘKOJMIA / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.

Wadium 500,00 PLN

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy - 5 % wyn brutto

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI-ŚREDNIO WYDAJNE

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów - załącznik nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI TYP 2 - 2 SZTUKI

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: GWARANCJA I RĘKOJMIA / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.

Wadium 1 500,00 PLN

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy - 5 % wyn brutto

Na podstawie art. 93 ust 1a ustawy dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w części nr 5..

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

DOSTAWA SYSTEMÓW WIDEO-KONFERENCYJNYCH

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL4
Kod NUTS: PL42
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne apelacji szczecińskiej według wykazu sądów - załącznik nr 6 do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

SYSTEM WIDEO-KONFERENCYJNY 3 SZTUKI

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi: 24 miesiące od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: GWARANCJA I RĘKOJMIA / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 27.12.2019 r.

Wadium 2 500,00 PLN

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy - 5 % wyn brutto

Na podstawie art. 93 ust 1a ustawy dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w części nr 6

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 175-425956
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

DOSTAWA SERWERÓW

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
Adres pocztowy: UL. ŚW. ANTONIEGO 7
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-073
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 455 859.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 258 060.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

DOSTAWA PAMIĘCI MASOWYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. UL. ŚW. ANTONIEGO 7
Adres pocztowy: UL. ŚW. ANTONIEGO 7
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-073
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 543 586.80 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 627 750.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: NTT POLAND SP. Z O.O.
Adres pocztowy: UL SIENNA 73
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-833
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 910 100.56 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 516 341.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

DOSTAWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI-STANDARD

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

DOSTAWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU SIECI-ŚREDNIO WYDAJNE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
03/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.
Adres pocztowy: UL. ŚW. ANTONIEGO 7
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-073
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 110 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 108 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

DOSTAWA SYSTEMÓW WIDEO-KONFERENCYJNYCH

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: INFOSFERA SP. Z O.O.
Adres pocztowy: UL.KOBIERZYCKA 18 A
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 52-315
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 193 128.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 173 256.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Tryb przetarg nieograniczony. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielaniazamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. O udzielenie zamówienia może się ubiegaćwykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4), 8) ustawy. Inne dokumenty wymagane przezzamawiającego, które należy dołączyć do oferty: formularz oferty; JEDZ, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 SIWZ;W przypadku, gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnieniawobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunkówudziału w postępowaniu składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu trzeciego,zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunkówudziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacjifinansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacjach określonychw SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej; oświadczenie według wzoru stanowiącego załączniknr 1 do SIWZ wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcomoraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); Zamawiający wezwiewykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszymniż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że Wykonawcanie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 1, tj.: zaświadczenie właściwegonaczelnika US, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub / Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobecniego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniempodatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiegowyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymiodsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczeniewykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się ozamówienie publiczne,oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.Wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat zasad ichskładania określone są w RV SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy zpostępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależnościlub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium RPskłada dokumenty zgodnie z rozdziałem VI.Zasady składania ofert wykonawców wspólnie ubiegających sięo zamówienie określone są w Rozdz. III SIWZ.Komunikacja między Zam a Wyk, w szczególności składanieofert oraz oświadczeń odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu. W celu potwierdzenia,że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żądaprzedstawienia parametrów technicznych oferowanego urządzenia wg. wzorów stanowiących załączniki nr5,5a,5b 5c 5d 5e oraz należy złożyć odpowiednio dla każdej z części dokumenty szczegółowo opisane wSIWZ Rozdział V pkt.5 ppkt. 3) Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu wszystkie szczegółoweinformacje dotyczące postępowania zawiera SIWZ.Oferta w j polskim.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019