Diensten - 613890-2021

01/12/2021    S233

Finland-Espoo: Cultuur-, sport- en recreatiediensten

2021/S 233-613890

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Nationaal identificatienummer: 2647375-4
Postadres: PL 1000, VTT
Plaats: Espoo
NUTS-code: FI Suomi / Finland
Postcode: 02044
Land: Finland
E-mail: kilpailutus@vtt.fi
Telefoon: +358 20722111
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vttresearch.com/fi
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=374598&tpk=3dcc7466-5a72-4536-bcef-5f22b60aac4c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=374598&tpk=3dcc7466-5a72-4536-bcef-5f22b60aac4c
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tutkimus ja kehitys

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu

Referentienummer: Ref. nro 42/206/2021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92000000 Cultuur-, sport- en recreatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on kokonaispalveluna sekä tavallisten, että sähköavusteisten työsuhdepolkupyörien hallinnointipalvelu, koko palvelun edellyttämässä laajuudessa. Palvelu sisältää rahoitettavien leasingkohteiden hallinnointiin tarkoitetun hallintapalvelun ja vuokrakauden jälkeen palautuvien leasingkohteiden käsittelyyn liittyvien palveluiden sekä muiden erikseen tilattavien palvelujen toimittamisen VTT:lle.

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34430000 Fietsen - PA02
66114000 Financiële leasing
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa, katso esimerkiksi tarjouspyynnön kohta "Hankinnan taustaa".

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen VTT:llä on optio jatkaa sopimuksen voimassaoloa yhdellä (1) vuodella.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa esitetyn mukaisesti.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/12/2021
Plaatselijke tijd: 12:30
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Tarjousten avaamisen ajankohta on alustava. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/61655/notice/87289

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: 00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2021