Dienstleistungen - 614020-2021

Submission deadline has been amended by:  672584-2021
01/12/2021    S233

Slovensko-Prešov: Služby súvisiace so softvérom

2021/S 233-614020

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prešovský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37870475
Poštová adresa: Námestie mieru 2
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 08001
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Erika Petránová
E-mail: erika.petranova@vucpo.sk
Telefón: +421 517081335
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.po-kraj.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2914
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430482
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/78
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Softvérové nástroje pre projekt SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť

II.1.2)Hlavný kód CPV
72260000 Služby súvisiace so softvérom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

Časť 1: Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Časť 2: Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK

Bližšie informácie o predmete zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 317 089.87 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48810000 Informačné systémy
48461000 Analytický alebo vedecký softvérový balík
72261000 Softvérové podporné služby
72262000 Vývoj softvéru
72263000 Implementácia softvéru
72265000 Konfigurovanie softvéru
48482000 Softvérový balík pre business intelligence
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prešovský samosprávny kraj zabezpečuje Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence vrátane služieb implementácie, školenia a podpory. Jedná sa o aplikačný softvér pre analýzu rozsiahlej sady vstupných dát z rôznych typov informačných zdrojov, ich následné spracovanie pre potreby formátovaného výstupu (matematické operácie, agregácie, predikcie a pod.) a následnú prezentáciu a publikáciu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 223 498.21 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

ITMS2014+: 314011ABS8

II.2.14)Doplňujúce informácie

Požaduje sa zábezpeka vo výške: 2500,- EUR.

Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Softvér Kolaboratívne nástroje pre organizačnú komunikáciu a interakciu PSK

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48810000 Informačné systémy
48461000 Analytický alebo vedecký softvérový balík
72261000 Softvérové podporné služby
72262000 Vývoj softvéru
72263000 Implementácia softvéru
72265000 Konfigurovanie softvéru
48510000 Softvérový balík na komunikáciu
30233100 Počítačové pamäťové jednotky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

II.2.4)Opis obstarávania:

Prešovský samosprávny kraj požaduje nástroj na zdieľanie informácií, dokumentácie, zdrojov a prislúchajúcej komunikácie na jednom mieste. Má sa jednať o koncepčne moderne poňatý softvérový nastroj, ktorý umožní vytvárať prehľady, prístup v prípade potreby aj cez webový prehliadač, zahŕňa súčasne desktopovú, mobilnú aj webovú aplikáciu dostupnú naprieč platformami.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 93 591.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1

ITMS2014+: 314011ABS8

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Hospodársky subjekt preukazuje splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO

-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie ÚVO,

alebo

-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO.

Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii na preukázanie PÚ podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO návrh čestného vyhlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý je prílohou SP.

Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO.

Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR preukazoval splnenie PÚ osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie PÚ osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z informačných systémov verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.

Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

Podľa § 32 ods. 7 ZVO je PÚ týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO.

Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie PÚ. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie PÚ týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia PÚ predložením dokumentu Jednotný európsky dokument podľa § 39 ZVO (ďalej len JED).

-Verejný obstarávateľ dáva k dispozícii elektronickú verziu formulára JED vo formáte .XML, ktorá je prílohou SP. ÚVO uverejnil na adrese https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html Príručku k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie JEDu pre vyplnenie elektronickej verzie formulára JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie (služba ESPD), a manuál pre vysvetlenie k vypĺňaniu obsahu JEDu.

-Verejný obstarávateľ umožňuje, aby hospodársky subjekt vyplnil v časti IV Podmienky účasti len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.

Pri preukazovaní splnenia PÚ týkajúcich sa osobného postavenia sa odporúča uchádzačom postupovať v súlade s upozornením ÚVO na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html

Požadovaná forma dokladov a dokumentov preukazujúcich splnenie PÚ:

-doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v listinnej forme sa predkladajú prevedené (napr. skenovaním) z originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu alebo dokumentu do elektronickej formy vo formáte PDF, -doklady a dokumenty, ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa predkladajú v pôvodnej elektronickej forme,-textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte PDF.

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie PÚ stanovených v súlade s § 32 ods. 1 ZVO a preukazovaných podľa § 32 ods. 2 a § 152 ods. 4 ZVO spôsobom podľa § 40 ZVO.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Viď návrh obchodných a dodacích podmienok v súťažných podkladoch.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 30/12/2021
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/12/2022
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 30/12/2021
Miestny čas: 09:30
Miesto:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, č. dv. 516.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie je verejné. Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému ERANET na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

VI.3.1) Zadávanie nadlimitnej zákazky na poskytnutie služby postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, bez elektronickej aukcie, sa realizuje prostredníctvom informačného systému Eranet (ďalej len Eranet"), ktorý je dostupný na adrese https://psk.eranet.sk. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.2) Zoznam skratiek

ZVO Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie;

VO Verejné obstarávanie;

DPH Daň z pridanej hodnoty;

EÚ Európska únia;

PHZ Predpokladaná hodnota zákazky;

SR Slovenská republika;

OR SR Obchodný register Slovenskej republiky;

ŽR SR Živnostenský register Slovenskej republiky;

PÚ Podmienky účasti;

JED Jednotný európsky dokument;

SP Súťažné podklady.

VI.3.3) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://psk.eranet.sk. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme Eranet.

VI.3.4) Súťažné podklady vrátane ich doplnení a vysvetlení sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na URL adrese: https://psk.eranet.sk/#/tenders v lehote podľa bodu IV.2.2. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní. Verejný obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému.

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku, a to písomnou formou v elektronickej podobe prostredníctvom systému Eranet. Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania v systéme Eranet, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky v elektronickej schránke jej adresáta v systéme Eranet.

VI.3.5) Žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len žiadosť o vysvetlenie):

Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie a poskytnutia vysvetlenia: Elektronickými prostriedkami v systéme Eranet.

VI.3.6) Verejný obstarávateľ pri časti 1.:Analytický a prezentačný softvér typu Business Intelligence, požaduje zábezpeku vo výške 2 500,00 Eur. Podmienky zloženia zábezpeky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

VI.3.7) V rámci zadávania tejto zákazky sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 ZVO, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 ZVO po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

VI.3.8) Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom Eranetu ako naskenované doklady.

VI.3.9) Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.

VI.3.10) Predmetné verejné obstarávanie je zeleným verejným obstarávaním a nie je obstarávaním inovácií, nie je zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/11/2021