Dostawy - 614027-2022

07/11/2022    S214

Polska-Zakliczyn: Prezenty i nagrody

2022/S 214-614027

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
Adres pocztowy: Lusławice 250
Miejscowość: Zakliczyn
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 32-840
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@penderecki-center.pl
Tel.: +48 146651030
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.penderecki-center.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Narodowa Instytucja Kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego

Numer referencyjny: ECM-1/2022
II.1.2)Główny kod CPV
18530000 Prezenty i nagrody
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), warunki wykonania zamówienia oraz zasady współpracy przedstawione są w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 1 do Zaproszenia oraz w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 2 do Zaproszenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
22200000 Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
22315000 Fotografie
22461000 Katalogi
22458000 Pozostałe druki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego prowadzi szereg działań mających na celu dbanie

o dziedzictwo miejsca jakim są Lusławice, a także o upowszechnianie twórczości kompozytorskiej i

dendrologicznej Krzysztofa Pendereckiego, a od czasu Jego śmierci również o kultywowanie Jego pamięci.

Niewątpliwie nadrzędnym aspektem tego dziedzictwa stała się kolekcja pamiątek dokumentujących życie i

działalność Twórcy. Obiekty podkreślają szczególną rolę Krzysztofa Pendereckiego i jego imponujący wkład

w rozwój polskiej i ogólnoświatowej kultury, ukazując związanego z Lusławicami kompozytora na tle bogactwa

polskiej muzyki najnowszej oraz jej wybitnych twórców.

Poszczególne wykazy kolekcji wzajemnie się dopełniają, tworząc nierozerwalną, spójną całość i kompletnie

dokumentując działalność tak wielkiego Twórcy. Obecność pamiątek w tak bliskim artyście miejscu, gdzie

w otoczeniu ukochanych przez Kompozytora drzew znajduje się odrestaurowany, dwór wraz z zabytkowym

lamusem i gdzie zmaterializowało się jedno z największych marzeń Twórcy – Europejskie Centrum Muzyki ma

wyjątkowy sens. Bowiem ideą Krzysztofa Pendereckiego było stworzenie w Lusławicach miejsca dostępnego

dla wszystkich, a zwłaszcza dla młodych artystów, muzyków. Artysta miał niebywałą umiejętność zjednywania

sobie młodych ludzi, pokładał w nich wiele nadziei doceniając ich pracowitość, umiejętności warsztatowe oraz

brak kompleksów. Polemizując kiedyś z wybitną polską skrzypaczką Wandą Wiłkomirską, która skarżąc się na

problemy wykonawcze i techniczne jego utworu, de facto wzbraniając się przed jego wykonaniem, stwierdził,

że kiedyś przyjdą „młodzi” i zagrają. Pokładając wiarę w młode generacje artystów, muzyków i zarazem

budując muzyczny kampus w Lusławicach dał mocne podwaliny i wiarę w to, że plan ocalenia Lusławic od

zapomnienia się powiedzie. Europejskie Centrum Muzyki powstało właśnie w takim duchu, aby służyć kolejnym

pokoleniom „tu” i „teraz”. Ważnym elementem determinującym proces zarządzania tak ogromną spuścizną

Krzysztofa Pendereckiego jest ciągła refleksja nad celowością, sensem, znaczeniem ochrony dziedzictwa

kulturowego, czy narodowego. W tym kontekście najczęściej używa się frazy: „dla przyszłych pokoleń”.

Krzysztof Penderecki chciał, aby gwarantem troski o to dziedzictwo i przetrwanie miejsca, przez kolejne

pokolenia, był mecenat Państwa Polskiego. Do Lusławic przez lata było zapraszanych wielu znakomitych

gości, polityków, prezydentów, wspaniałych artystów, wybitnych naukowców. Dziedzictwo tego miejsca, jego

niezwykłej architektury i malowniczego krajobrazu przyrody przyciągało i nadal przyciąga wiele osób, a sam

Artysta stwierdził „Mieszkać mogę wszędzie, żyć tylko w Lusławicach”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 197-559418
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ECM-1/2022
Nazwa:

Nabycie kolekcji – ruchomości związanych z osobą Profesora Krzysztofa Pendereckiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
26/10/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Pani Elżbieta Penderecka
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 600 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 640 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/11/2022