Tjenesteydelser - 614131-2021

01/12/2021    S233

Danmark-Aalborg: Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse

2021/S 233-614131

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Klaus Kilt
E-mail: kilt@adm.aau.dk
Telefon: +45 99409450
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6e11219-440a-432b-b3bc-e21456c9d4ba/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6e11219-440a-432b-b3bc-e21456c9d4ba/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6e11219-440a-432b-b3bc-e21456c9d4ba/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b6e11219-440a-432b-b3bc-e21456c9d4ba/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud vedrørende affaldshåndtering og containerleje

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører Aalborg Universitets behov for affaldshåndtering og containerleje for erhvervsaffald samt affaldshåndtering af farligt affald inkl. anvendelse af ekstern lovpligtig Sikkerhedsrådgiverfunktion.

Rammeaftalerne dækker Aalborg Universitets 3 campusser i hhv. Esbjerg, København og Aalborg

Affaldsmængder og affaldstyper på de to delaftaler fremgår henholdsvis af Bilag 1.1 – Tilbudsliste og kravspecifikation for delaftale 1 og Bilag 1.2. – Tilbudsliste og kravspecifikation for delaftale 2. Der er tale om en rammeaftale, hvorfor der ikke kan garanteres nogen minimumsomsætning.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 500 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Affaldshåndtering og containerleje

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90918000 Rengøring af affaldsbeholdere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Aalborg Universitets behov for affaldshåndtering og containerleje for erhvervsaffald.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der indkommer flere end fem egnede ansøgninger, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, hvorefter AAU vil foretage en vurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante og betydelige erfaringer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Affaldshåndtering af farligt affald

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
90524300 Bortskaffelse af biologisk affald
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

Aalborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører Aalborg Universitets behov for affaldshåndtering af farligt affald.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis der indkommer flere end fem egnede ansøgninger, vil der blive foretaget en udvælgelse på grundlag af referencer, hvorefter AAU vil foretage en vurdering af, hvilke ansøgere der har de mest relevante og betydelige erfaringer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Del III.A (straffedomme)

Del III.B (betaling af skatter, afgifter og bidrag)

Del III.C (insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse)

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal have en positiv soliditetsgrad i seneste årsregnskab. Soliditetsgrad beregnes efter følgende formel: soliditetsgrad = egenkapital / aktiver i alt * 100

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgrad

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde felt med referencer i ESPD.

For den enkelte reference angives en kort beskrivelse af opgaven, dennes varighed, den omtrentlige kontraktsum og opdragsgiver (med angivelse af kontaktoplysninger).

Ansøger skal have tilstrækkelig mandskabsmæssig kapacitet til at kunne udføre de udbudte opgaver med tilstrækkelig hurtighed.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

minimum 20 fuldtidsansatte

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/01/2022
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/01/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2021