Dienstleistungen - 614300-2019

Submission deadline has been amended by:  31959-2020
24/12/2019    S248    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 248-614300

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 142 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
E-Mail: przetargi@pkp.pl
Telefon: +48 224749141

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pkp.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://pkp.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://pkp.eb2b.com.pl
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://pkp.eb2b.com.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Spółka Skarbu Państwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Spółka Skarbu Państwa

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprawowanie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją robót budowlanych zadania: „Przebudowa dworców kolejowych:Puck,Reda,Władysławowo,Jastarnia" w podziale na cztery Zadania

Referenznummer der Bekanntmachung: KFZ/2019/WNP-010723
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa postępowania: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworców kolejowych: Puck, Reda, Władysławowo, Jastarnia" w podziale na cztery Zadania.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej, adres: https://pkp.eb2b.com.pl.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Puck”

Los-Nr.: I
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71630000 Technische Kontrolle und Tests
71631000 Technische Kontrolle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Puck

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania nr I: „Przebudowa dworca kolejowego Puck”. 2.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP). 9.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie). 10.Wartość szacunkowa podana w Sekcji II.2.6) ogłoszenia jest wartością zamów. podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp. 11.Zamawiający przewidział wadium w wysokości: 4 900,00 zł. 12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w II etapach, opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy. Maksymalny okres realizacji - do 143 tygodni. 13.Określenie w Sekcji II.2.7. ogłoszenia - okres w dniach - dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1001 dni co stanowi 143 tyg. 14.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy usług jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości w zakresie każdego zadania oddzielnie. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. 15.Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ. UWAGA: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 271 237.01 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1001
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Reda”

Los-Nr.: II
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71630000 Technische Kontrolle und Tests
71631000 Technische Kontrolle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Reda

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania nr II: „Przebudowa dworca kolejowego Reda”. 2.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP). 9.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie). 10.Wartość szacunkowa podana w Sekcji II.2.6) ogłoszenia jest wartością zamów. podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp. 11.Zamawiający przewidział wadium w wysokości: 2 100,00 zł. 12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w II etapach, opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy. Maksymalny okres realizacji - do 148 tygodni. 13.Określenie w Sekcji II.2.7. ogłoszenia - okres w dniach - dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1036 dni co stanowi 148 tyg. 14.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy usług jak z zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości w zakresie każdego zadania oddzielnie. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. 15.Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ. UWAGA: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 119 557.13 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1036
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Władysławowo”

Los-Nr.: III
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71630000 Technische Kontrolle und Tests
71631000 Technische Kontrolle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Władysławowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania nr III: „Przebudowa dworca kolejowego Władysławowo”. 2.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP). 9.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie). 10.Wartość szacunkowa podana w Sekcji II.2.6) ogłoszenia jest wartością zamów. podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp. 11.Zamawiający przewidział wadium w wysokości: 6 100,00 zł. 12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w II etapach, opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy. Maksymalny okres realizacji - do 148 tygodni. 13.Określenie w Sekcji II.2.7. ogłoszenia - okres w dniach - dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 1036 dni co stanowi 148 tyg. 14.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy usług jak z zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości w zakresie każdego zadania oddzielnie. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. 15.Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ. UWAGA: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 337 223.35 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1036
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia”

Los-Nr.: IV
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71247000 Beaufsichtigung der Bauarbeiten
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71520000 Bauaufsicht
71521000 Baustellenüberwachung
71530000 Beratung im Bauwesen
71540000 Bauverwaltungsleistungen
71541000 Projektmanagement im Bauwesen
71630000 Technische Kontrolle und Tests
71631000 Technische Kontrolle
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Jastarnia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania nr IV: „Przebudowa dworca kolejowego Jastarnia”. 2.Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ”, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.Zakres obowiązków Wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz w OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze Umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ, oraz OPZ – Załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych obiektów budowlanych z jego udziałem, niemniej jednak zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamówienia. 6.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający w OPZ na usługi nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia i wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8.Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich czynności wynikających z SIWZ oraz Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań zgodnie z „Procedurą dotyczącą wymagań w zakresie BHP wobec Wykonawców oraz Podwykonawców realizujących usługi na rzecz PKP S.A.” - która stanowi Załącznik nr 6 do Umowy (w zakresie przepisów BHP). 9.Wykonawca zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu JEDZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców (o ile są znane na obecnym etapie). 10.Wartość szacunkowa podana w Sekcji II.2.6) ogłoszenia jest wartością zamów. podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy Pzp. 11.Zamawiający przewidział wadium w wysokości: 1 800,00 zł. 12. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w II etapach, opisanych szczegółowo w OPZ, SIWZ oraz wzorze umowy. Maksymalny okres realizacji - do 129 tygodni. 13.Określenie w Sekcji II.2.7. ogłoszenia - okres w dniach - dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia i wynosi 903 dni co stanowi 129 tyg. 14.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu wykonawcy usług jak z zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości w zakresie każdego zadania oddzielnie. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. 15.Zakres i warunki udzielania zamówień podobnych zostały określone w rozdz. VII SIWZ. UWAGA: Ze względu na brak możliwości zamieszczenia większej ilości informacji szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ zamieszczonej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 101 351.25 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 903
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Ciąg dalszy informacji dot. sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:

c) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

I elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru

Robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych

I elektroenergetycznych w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej oraz

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, lub ewidencji zabytków.

d) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi związanymi

Z obiektem budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru

W specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy nadzorze nad robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmującymi swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

e) Inspektor nadzoru robót drogowych - co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót w specjalności drogowej.

Pojęcie budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Pojęcia wpisu budynku do rejestru lub ewidencji zabytków należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji w przypadku osób, o których mowaw lit. a) powyżej z funkcjami osób, o których mowa w lit. b) - e).

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia specjalności w przypadku osób, o których mowa w lit. b) - e) powyżej, które posiadają uprawnienia/kwalifikacje w więcej niż jednej specjalności.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach określonych powyżej, na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności zawodowej w zakresie więcej niż jednego Zadania, o które Wykonawca się ubiega.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH ZADANIA NR II: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO REDA” I ZADANIA NR IV: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO JASTARNIA”

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Jeżeli Wykonawca będzie składał oferty na więcej niż jedno Zadanie (część), zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wynikająca z ilości Zadań (części), w ramach których zamierza złożyć swoje oferty.

WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH ZADANIA NR I: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO PUCK” I ZADANIA NR III: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO WŁADYSŁAWOWO”

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Jeżeli Wykonawca będzie składał oferty na więcej niż jedno Zadanie (część), zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wynikająca z ilości Zadań (części), w ramach których zamierza złożyć swoje oferty.

(np. jeżeli Wykonawca zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Zadania nr I i Zadania nr II zobowiązany jest wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż 150 000,00 zł).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy załączyć na platformie w zakładce„Pytania/Informacje”.

2. W przypadku złożenia przez Wykonawców wszelkich dokumentów zawierających dane finansowe w innychwalutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH ZADANIA NR II: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO REDA” I ZADANIA NR IV: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO JASTARNIA”

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 odrębne zamówienia (umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

a) co najmniej 1 odrębne zamówienie (umowę) na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej obejmujące swym zakresem co najmniej:roboty budowlane konstrukcyjne,roboty budowlane wykończeniowe,roboty elewacyjne,roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,zagospodarowanie terenu zewnętrznego,

O wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż: 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Oraz

b) co najmniej 1 odrębne zamówienie (umowę) na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, lub ewidencji zabytków obejmujące swym zakresem co najmniej:roboty budowlane konstrukcyjne,roboty budowlane wykończeniowe,roboty elewacyjne,roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,zagospodarowanie terenu zewnętrznego,

O wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż: 2 000 000,00 zł brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH ZADANIA NR I: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO PUCK” I ZADANIA NR III: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO WŁADYSŁAWOWO”

2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 odrębne zamówienia (umowy) na usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

a) co najmniej 1 odrębne zamówienie (umowę) na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej obejmujące swym zakresem co najmniej:roboty budowlane konstrukcyjne,roboty budowlane wykończeniowe,roboty elewacyjne,roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,zagospodarowanie terenu zewnętrznego,

O wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż: 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

Oraz

b) co najmniej 1 odrębne zamówienie (umowę) na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, lub ewidencji zabytków obejmujące swym zakresem co najmniej:roboty budowlane konstrukcyjne,roboty budowlane wykończeniowe,roboty elewacyjne,roboty instalacyjne w branżach: sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,zagospodarowanie terenu zewnętrznego,

O wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż: 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

UWAGA !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

3. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie odpowiednie do pełnionej funkcji (specjalności). Wykonawca musi wskazać, iż dysponuje lub będzie dysponował:

Osobami posiadającymi: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r., poz. 1186) zwanej dalej „ustawa Pb” oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2272 ze. zm.) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji – w specjalności:

WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W RAMACH ZADANIA NR I: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO PUCK”, ZADANIA NR II: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO REDA”, ZADANIA NR III: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO WŁADYSŁAWOWO” I ZADANIA NR IV: ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO JASTARNIA”.

a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych/Inżynier Kontraktu – Zarządzający Realizacją Inwestycji – co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej oraz

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, lub ewidencji zabytków.

b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba posiadająca:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz

— co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru

Robót sanitarnych oraz

— doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru robót sanitarnych

W realizacji minimum 2 usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w tym:

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej oraz

— minimum 1 usługa nadzoru inwestorskiego w budynku użyteczności publicznej wpisanym do rejestru zabytków, lub ewidencji zabytków.

Pozostała treść w Sekcji III.1.1) Ogłoszenia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.Określone w Załącznikach nr 9 do SIWZ – Wzory umów.

2.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dla każdego z zadań oddzielnie.

3.Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (dla każdego Zadania oddzielnie).

4.Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust1 pkt 5) ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorach umów.

5. Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania na każde zadanie będzie zawarta oddzielna umowa.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

1.Otwarcie ofert - oddzielnie w ramach każdego Zadania nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych na Platformie ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 12:30.

2.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3.Forma i sposób komunikacji oraz instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej opisane zostały w rozdziale XII SIWZ.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

4. Opis sposobu przygotowania oferty i jej zawartość opisane zostały w rozdziale XVI SIWZ.

UWAGA !!! Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ udostępnionej na Platformie Zakupowej pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (dalej Wyk.),którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst. art.24 ust.1 oraz art.24 ust.5 pkt 1),2)i8) ustawyPzp. 2.Wykaz oświadczeń lub dok., potwierdz. spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w rozdz.X SIWZ.

3.Wyk. wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) warunki udziału w postęp. mogą spełniać łącznie. Żaden z Wyk. występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podst.art.24 ust.1 i ust.5 pkt 1),2)i8) ustawy Pzp. 4.Wyk. wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w następującym zakresie: Część II sekcje A-D,Część III sekcje A-D,Część IV sekcja α (Wyk. ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz część VI, w formie elektronicznej, patrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp. 5.Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wyk. składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej KE (UE) 2016/7 z dn. 05.01.2016r., wydanym na podst.art.59 ust.2dyrektywy 2014/24/UE oraz art.80 ust.3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „JEDZ”, którego wzór stanowi Zał. nr3 do SIWZ. 6.Zamawiający, zgodnie z art.24 aa ust.1 ustawyPzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wyk., którego oferta, w ramach danego Zadania, została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.7.Zam., działając na podst. art.26 ust. 1 ustawyPzp, przed udzieleniem zamówienia (w danym Zadaniu) wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświad. lub dok. o których mowa w rozdz. X SIWZ oraz w Rozporządzeniach, o których mowa w rozdz. II SIWZ, w sprawie rodzajów dok, jakich może żądać Zamawiający od Wyk. w postęp. o udzielenie zamówienia §2 ust.2 pkt 3) inf. banku lub skok, §2 ust.4 pkt 2) wykaz usług; §2 ust.4 pkt 10) wykaz osób oraz §5 pkt 1)-6)i9) w przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dok. z §7,§8 w/w Rozporządzenia. 8.Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postęp. składa także oświadcz. JEDZ dotyczące tych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr3 do SIWZ. 9.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wyk., oświadcz. JEDZ składa każdy z Wyk. wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dok. te potwierdzają spełnianie warunku udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wyk. wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr3 do SIWZ. 10.Zamawiający żąda od Wyk., który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawyPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdz.X ust.7 pkt 2)SIWZ.11.Określenie w Sekcji IV.2.6 ogłoszenia–min. okres, w którym Wyk. będzie związany ofertą–2 miesiące=60dni. 12.Wyk. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawyPzp, przekaże Zamawiającemu (bez odrębnego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawyPzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr6 do SIWZ.13.Pozostałe informacje zawarto w SIWZ udostęp. na Platformie pod adresem https://pkp.eb2b.com.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawyPzp.

2.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/12/2019