Diensten - 614454-2020

18/12/2020    S247

Nederland-Winschoten: Installatie van diverse machines voor algemeen gebruik

2020/S 247-614454

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 199-482881)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Oldambt
Postadres: Johan Modastraat 6
Plaats: Winschoten
NUTS-code: NL111 Oost-Groningen
Postcode: 9671 CD
Land: Nederland
Contactpersoon: Afdeling Inkoop
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.gemeente-oldambt.nl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding gasloos Oldambt

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51514000 Installatie van diverse machines voor algemeen gebruik
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Oldambt wil met deze aanbesteding een overeenkomst aangaan voor het aardgasloos maken van zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen in de gemeente Oldambt voor 2030, zonder dat dat leidt tot hogere kosten ten opzichte van ongewijzigd beleid.

Om dit te bereiken is gekozen voor een overeenkomst met een lange termijn van maximaal dertig jaar waarin opdrachtnemer de investeringen terug kan verdienen.

De gemeente Oldambt heeft momenteel een contract voor gaslevering aan 35 aansluitingen. Het gaat daarbij om ongeveer 500 000 m3 aardgas per jaar voor sporthallen, gymzalen, werkplaatsen, kantoren, multifunctionele gebouwen en dergelijke. De gaskosten daarvan bedragen ongeveer 350 000,- EUR per jaar. De overeenkomst met de nieuwe partij(en) voor het aardgasloos maken, mogen niet leiden tot hogere kosten en moeten de CO2 uitstoot verlagen. In de gemeentelijke begroting zijn kosten opgenomen voor aardgas, elektriciteit, netwerkkosten en daaraan gerelateerd onderhoud.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/12/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 199-482881

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 05/01/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/02/2021
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: