Services - 61483-2017

17/02/2017    S34    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Добрич: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2017/S 034-061483

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община град Добрич
000852932
ул. „България“ № 12
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Димитрина Костадинова, Весела Димитрова, Добринка Михова
Телефон: +359 58600050
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Факс: +359 58600166
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg/

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurements.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=732db42b-2aa0-4f6d-b027-2875f190d5fc
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Община град Добрич
000852932
ул. „България“ № 12, Център за услуги и информация, ет. 1
Добрич
9300
България
Лице за контакт: Диана Харитова, Пенка Илиева
Телефон: +359 58600395
Електронна поща: dobrich@dobrich.bg
Факс: +359 58600166
код NUTS: BG332

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.dobrich.bg/

Адрес на профила на купувача: http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=732db42b-2aa0-4f6d-b027-2875f190d5fc

I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Избор на изпълнител за предоставяне на услуги, свързани със строителството по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) — Добрич“ по 2 обособени позиции.

II.1.2)Основен CPV код
71000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ОП 1 включва: оценка на съответствие (вкл. извър. на оценка на съответствието на инвестиционния проект на сградата със съществените изисквания на чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ) — като комплексен доклад за сградите, при спазване изискв. на чл. 142, ал. 5 и ал. 9 ЗУТ; ЗЕЕ; Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. ОП 2 обхваща: осъщ. на строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съотв. обект, в съотв. със законовите правомощия и задължения на изпълнителя, регл. в чл. 166, чл. 168, чл. 178 ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват, съобр. ЗУТ; Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България. Обектът е с общо застроена площ-2 252,69 m2, площ на сутерен-6 082,04 m2, РЗП-4 272,20 m2.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 633.33 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) — Добрич“

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71312000
71500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН), гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ № 72.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Оценка на съответствие на инвестиционните проекти, с комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 ЗУТ, която обхваща: Предвижданията на ПУП; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията на нормативните актове и техническите спецификации съгласно чл. 169 (1) ЗУТ; Взаимната съгласуваност между частите на проекта; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; Специфичните изисквания към строежа съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива; Изискванията от техническото и енергийно обследване на сградата; Изготвяне на доклад за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, които да отговарят на изискванията на чл.142, ал. 6, чл. 142, ал. 10, чл. 166, ал. 1, т. 1, чл. 166, ал. 4, чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ; Оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради като част от комплексния доклад. Тази дейност се извършва на основание чл. 142, ал. 9 и ал. 11 ЗУТ. Дейността включва оценка на разработената от проектантите проектна част „Енергийна ефективност“, за съответствие с изискванията на законодателството по енергийна ефективност. Обхватът на дейността включва систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за разход на енергия за всяка сграда, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и технически спецификации. Оценката е задължителна част от техническата документация, необходима за издаване на разрешение за строеж на сграда въз основа на разработен технически или работен проект. Оцененото съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ на инвестиционния проект трябва да отразява всички проверки на техническите показатели за енергийна ефективност на сградата, определени с изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, в т.ч. проверка на взаимна съгласуваност на проектната част „Енергийна ефективност“ с останалите проектни части. Изпълнителят предоставя на възложителя: Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект на сградата, за която изпълнителят е извършил оценката, включващ и оценка за съответствие на сграда по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ в 3 екземпляра на хартиен носител, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-1.011-0001-С01 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) — Добрич“.
II.2.14)Допълнителна информация

Проект № BG16RFOP001-1.011-0001-С01 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) — Добрич“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Осъществяване на строителен надзор по време на СМР по „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) — Добрич“

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71500000
71521000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

Сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН), гр. Добрич, бул. „25-ти Септември“ № 72.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят извършва строителен надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със законовите правомощия и задължения на изпълнителя като лице упражняващо строителен надзор на строеж. Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж; Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3-дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7-дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт); Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът; Съставя и организира подаването от името на възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; Изготвя и представя на възложителя актуализиран Технически паспорт за обекта и Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, в 3 екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения; Проверява изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР; Осигурява спазването на условията за безопасност на труда, съобразно ЗБУТ и наредбите към него; Осъщ. контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на СМР, в съответствие със Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и ЗУТ и наредбите към тях; контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; Не допуска увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; Проверява за/удостоверява присъствието на авторски надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на СМР; Заверява екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството; Внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в АГКК в необходимия обем; Съставя констативни актове, след завършване на СМР, съвместно с възложителя и изпълнителя на проектирането и СМР, с които удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; Съдейства на възложителя, след завършването на СМР и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) искане за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представят окончателни доклади и други, съгласно изискванията на ЗУТ; Контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; Присъства на всички заседания между участниците в строителния процес; Взема решения за спиране и пускане на строежа, съгласувано с възложителя; Докладва на възложителя за проблеми и мерки за тяхното отстраняване.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 833.33 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2017
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-1.011-0001-С01 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) — Добрич“.
II.2.14)Допълнителна информация

Проект № BG16RFOP001-1.011-0001-С01 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (РС ПБЗН) — Добрич“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

ОП 1: Участникът следва да притежава: валидно удостоверение за извършване на оценки на съответствието на инвестиционните проекти, вписано в публичния Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. 2 ЗУТ, съобразно чл. 166, ал. 2 ЗУТ и изискванията на Наредба № РД-0220-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и да е вписан в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ. ОП 2: Участникът следва да притежава: валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, вписано в публичния Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл. 167, ал. 2 ЗУТ, съобразно чл. 166, ал. 2 ЗУТ и изискванията на Наредба № РД-0220-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. ОП 1 и ОП 2: Лицата, които имат право да упражняват дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите/осъщ. строителен надзор по законодателството на друга държ.-чл. на ЕС, или др. държ. — страна по Споразумението за ЕИП, в които няма режим, еквив. на режима по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, могат да упражняват тези дейности на тер. на Република България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от началника на ДНСК или оправомощено от него длъжностно лице. Чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държ.-чл., в която са установени. Участникът декларира информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „А“: „Годност“, поле 1), ако е приложимо и поле 2) от ЕЕДОП. Преди сключването на договора за общ. поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Документите не се представят в случай, че вече са били предоставени на възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

ОП 1 и ОП 2: Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществяват дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите/осъщ. строителен надзор за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за оценка на съотв./строителен надзор за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за целия срок на договора. Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП - Обр. 1, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, поле 5) от ЕЕДОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документи, чрез които се доказва съответствието с това изискване: документи, доказващи наличието на застраховка „Професионална отговорност“. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от участника или са му служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

ОП 1: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност“, следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 3, т. 1 НУРЗЗПС, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти, е в размер на 300 000 BGN.

ОП 2: За участник, установен/регистриран в Р. България, застраховката „Професионална отговорност“, следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 4, т. 1 НУРЗЗПС, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, осъщ. строителен надзор, е в размер на 300 000 BGN. ОП 1 и ОП 2: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва съотв. дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, с лимит, покриващ мин. изискуемата застрахователна сума, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

ОП 1: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект на сграда. ОП 2: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на сграда. Участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП- Обр. 1, Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел „В“: „Технически и професионални способности“, поле 1б). Освен декларирането ѝ в ЕЕДОП, участникът следва да представи и доказателство за извършената услуга към момента на подаване на своята оферта. Преди сключването на договор за общ. поръчка възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Посочените документи не се представят в случай, че вече са били предоставени на възложителя или са му били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната нац. база данни.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално ниво по ОП 1: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект на сграда. Минимално ниво по ОП 2: Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „услуга, сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на сграда.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в 1 от следните форми: депозит на парична сума по банкова сметка на възложителя; банкова гаранция, издадена в полза на възложителя; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Определеният изпълнител избира свободно формите на посочените гаранции. Валидността на банковите гаранции по ОП 1 следва да бъде не по-рано от 30 дни след изтичане на срока на договора, а по ОП 2 следва да бъде не по-рано от 30 дни след изтичане на нормативно установените гаранционни срокове на извършените СМР, съгласно Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите..., да бъдат безусловни, неотменими и изискуеми при първо писмено поискване. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/03/2017
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 01/07/2017
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/03/2017
Местно време: 10:00
Място:

Гр. Добрич, ул. „България“ № 12, сградата на Община град Добрич, Заседателна зала 2 ет.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени (с изрично нотариално заверено пълномощно) представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача, най-малко 48 часа предв.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко бълг. или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко др. образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, както и клон на чуждестранно лице, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва дог. съгл. законодателството на държавата, в която е установен. В сл., че участникът участва като обединение, което не е рег. като самост. ЮЛ: съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изкл. на съотв. регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискв. на нормативен или адм. акт и съобр. разпределението на участието на лицата при изп. на дейностите, предвидено в дог. за създаване на обединението; представя се документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и инф. за: правата и задълженията на участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението, посочва се партньор, който да представлява обединението. Участниците посочват в офертата си, подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат и представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. За всеки подизпълнител се представя отделен ЕЕДОП. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица (ТЛ), независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на ТЛ само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от ТЛ задължения. За всяко ТЛ се представя отделен ЕЕДОП. ТЛ трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Забранява се на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, пряко и/или косвено да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен в хипотезата на изключенията, предвидени в чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС. По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 4 ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за лицата по чл. 40, ал. 2 ППЗОП. Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Възложителят отстранява от процедурата: участник, който не отговаря на критериите за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или документацията; участник, чиято оферта, не отговаря на предварително обявените условия в обявлението и/или документацията; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал.3 -5 ЗОП; участници, които са свързани лица по смисъла на § 2., т. 45 ДР ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13/02/2017