Lieferungen - 614905-2020

Submission deadline has been amended by:  259428-2021
18/12/2020    S247

Polska-Bełchatów: Urządzenia drukujące i graficzne

2020/S 247-614905

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Adres pocztowy: ul. Węglowa 5
Miejscowość: Bełchatów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 97-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Systemy S.A.
Adres pocztowy: ul. Sienna 75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-883
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Odnawialna S.A.
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 59A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-876
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Dystrybucja S.A.
Adres pocztowy: ul. Garbarska 21 A
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 20-340
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Obrót S.A.
Adres pocztowy: ul. 8-go Marca 6
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 35-959
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Organizator Postępowania Departament Zakupów
Adres pocztowy: ul. Mysia 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-496
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@gkpge.pl
Tel.: +48 223402659
Faks: +48 223401065
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gkpge.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.gkpge.pl/BIP/Przetargi
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wraz z utrzymaniem urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer) dla Spółek GK PGE – (CSW3)

Numer referencyjny: POST/PGE/PGE/DZ/00091/2020
II.1.2)Główny kod CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z utrzymaniem oraz podłączenie do Centralnego Systemu Wydruku (CSW – zrealizowanego w oparciu o rozwiązania SafeQ w wersji 6 MU 31 firmy YSoft i SiteAudit w wersji 6.8 firmy Netaphor, który PGE Systemy S.A. nabyła na potrzeby GK PGE w postępowaniu publicznym PZW/9/2015) urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) i drukarek dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30125110 Toner do drukarek laserowych/faksów
50313200 Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek
50300000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
30232110 Drukarki laserowe
48773000 Pakiety oprogramowania użytkowego do drukowania
48773100 Pakiety oprogramowania buforującego dane do wydruku
30121200 Urządzenia fotokopiujące
30216110 Skanery komputerowe
30233300 Czytniki kart inteligentnych
30192113 Wkłady drukujące
30125120 Toner do fotokopiarek
30124300 Bębny do maszyn biurowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje Zamawiających – obiekty Zamawiających, w których mają zostać zainstalowane Urządzenia, objęte wykazem stanowiącym załącznik do SIWZ

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1.2.1. Dostawę i sprzedaż urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek w modelu własnościowym wraz z niezbędnymi licencjami terminali typu embedded dla systemu SafeQ v6 dla PGE Energia Odnawialna S.A., PGE Systemy S.A., PGE Dystrybucja S.A.; PGE Obrót S.A;

1.2.2. Dostawę i najem urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek wraz z niezbędnymi licencjami terminali typu embedded dla systemu SafeQ v6 dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Ciepła S.A.;

1.2.3. Świadczenie serwisu dostarczonych urządzeń dla PGE Energia Odnawialna S.A.; PGE Systemy S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Dystrybucja S.A., PGE Obrót S.A, PGE Energia Ciepła S.A. oraz dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz innym Spółkom GK PGE, którym uprawniona spółka zgodnie z 1.2.2. podnajęła dostarczone urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki;

1.2.4. Podłączenie dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) i drukarek o których mowa w punktach 1.2.1 i 1.2.2 do Centralnego Systemu Wydruku (CSW);

1.2.5. Zapewnienie Spółkom GK PGE korzystających z dostarczonych urządzeń dostępu do elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń serwisowych wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: W kryterium funkcjonalność dodatkowa punkty będą przyznawane oddzielnie za każdą dodatkową funkcjonalność opisaną poniżej w punktach od 1 do 4 dla każdej z Grup Urządzeń od I do V. / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

(Opcja nr 1) – opcja zwiększająca ilość zamawianych Urządzeń w ramach poszczególnych grup Urządzeń, o funkcjonalności zgodnej z SIWZ. Szczegóły obrazuje tabela w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – stanowiącym Załącznik do SIWZ.

W przypadku umów w formule najmu: realizacja prawa opcji (złożenie zamówień w ramach prawa opcji), może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 12 (dwunastu) miesięcy od daty zawarcia Umowy. W przypadku umów sprzedaży Urządzeń: Realizacja prawa opcji (złożenie zamówień w ramach prawa opcji) może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty zawarcia Umowy.

(Opcja nr 2 – wyłącznie Zamawiający PGE Systemy S.A.) – Zamawiający PGE Systemy jest również uprawniony do uruchamiania realizacji przez wykonawcę prac konfiguracyjnych realizowanych w okresie obowiązywania Umowy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 1000 roboczogodzin. Szczegóły w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik do SIWZ oraz Wzorze Umowy WZÓR – właściwy dla Zamawiającego PGE Systemy S.A

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 31 c ustawy Pzp Organizator postępowania informuje iż zastosował Dialog techniczny pt. Weryfikacja parametrów jakościowych urządzeń wielofunkcyjnych opartych o technologię atramentową, poprzedzającego postępowanie publiczne na dostawę wraz z utrzymaniem drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer), znak DT/PGE/PGE/DZ/00313/2019: https://swpp2.gkpge

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Ustawy z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz nie podlegają wykluczeniu 24 ust. 5 pkt 1–2 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b ustawy, tj.:

a) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Organizator Postępowania nie stawia wymagań w tym zakresie.

2. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE oświadczenia w formie JEDZ przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej przez osobę/y uprawnioną/e, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SIWZ Weryfikacja spełniania, określonych przez Organizatora Postępowania, warunków udziału w postępowaniu, Organizator Postępowania dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą.

2. Na podstawie art. 26 ust. 2f Ustawy Pzp, Organizator Postępowania w celu zapewniania odpowiedniego przebiegu Postępowania żąda od wykonawców złożenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:

1) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 14 Ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy PZP aktualnych na dzień złożenia (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert);

2) informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy Pzp (informacja powinna dotyczyć podmiotów zbiorowych) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;

5) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

6) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych(...) Oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (...) Oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (...) – wzory nr 8, 9, 10 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa osobno każdy wykonawca.

W przypadku korzystania przez wykonawcę z zasobów innego podmiotu na warunkach określonych w art. 22a ustawy Pzp, dokumenty składa każdy z tych podmiotów; W przypadku podmiotów zagranicznych odpowiednio dokumenty z §7, §8 Rozporządzenia ws rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – szczegóły w SIWZ

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia wraz z Ofertą za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE oświadczenia w formie JEDZ przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej przez osobę/y uprawnioną/e, a plik musi być opatrzony podpisem elektronicznym zgodnie z postanowieniami SIWZ Weryfikacja spełniania, określonych przez Organizatora Postępowania, warunków udziału w postępowaniu, Organizator Postępowania dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą

2. Działając na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, Organizator Postępowania w celu zapewniania odpowiedniego przebiegu Postępowania żąda od wykonawców złożenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:

Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie nie mniejszej niż 3 mln zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2) Ustawy, tj. dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Organizator wymaga, aby wykonawcy:

a) posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 3 000 000 PLN (słownie złotych: trzy miliony).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej wspólnie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków wykonawca zobowiązany jest przesłać elektronicznie wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) (zgodnie z instrukcją stanowiącą Załącznik nr 3 do siwz) i informacje umieścić odpowiednio w JEDZ. Weryfikacja spełniania, warunków udziału w postępowaniu Organizator Postępowania dokona w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą

2. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) Ustawy, tj. dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Organizator na podstawie art. 26 ust. 2f, wymaga aby wykonawca wraz z Ofertą złożył:

a) wykaz wykonanych dostaw/usług zgodnie z SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których, dostawy/usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert – wzór wykazu stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ;

Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą złożyć łącznie.

b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu określony został w Załączniku nr 12 do SIWZ, – który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został określony w SIWZ.

Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą złożyć łącznie.

W przypadku złożenia przez wykonawcę dokumentu lub oświadczenia, w którym zostanie wskazana kwota w walucie innej niż PLN, wówczas zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego na dzień ukazania się niniejszego ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w przypadku braku średniego kursu NBP w dniu ukazania się Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, wskazana kwota zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w najbliższym dniu po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3) Ustawy, tj. dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, należycie:

i. co najmniej 3 dostawy (realizowane na podstawie odrębnych umów, obejmujących sprzedaż, najem, dzierżawę, leasing lub inną podobną umowę) wraz z usługą instalacji urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer), w ilości co najmniej 100 sztuk i wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto (bez podatku od towarów i usług VAT) każda dostawa (umowa),

ii. co najmniej 3 usługi serwisu świadczonych, dla co najmniej 100 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-Function Printer) każda, łącznie z dostawą materiałów eksploatacyjnych, realizowanych na podstawie odrębnych umów, z czego przynajmniej jedna umowa musiała być wykonywana, w co najmniej 10 lokalizacjach (gdzie pojęcie lokalizacje oznacza różne miejscowości).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują niżej wymienionymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Minimum 5 osobami zapewniającymi serwis i obsługę urządzeń wielofunkcyjnych (MFP – Multi-function Printer), z których każda posiada minimum 6 miesięczne doświadczenie w serwisowaniu i obsłudze takich urządzeń

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej wspólnie.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania Ofert w wysokości: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia (brutto) należnego wykonawcy na podstawie Umowy. Szczegóły w SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Warunki płatności zostały określone we wzorach umów właściwych dla poszczególnych Zamawiających – Wzory Umów stanowią Załączniki do SIWZ: nr 1, 1.1., 1.2.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

— Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o Zamówienie:

Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

Muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego Zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp – fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do Oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać, jakiego Postępowania dotyczy, wykonawców wspólnie ubiegają się o Zamówienie, dane pełnomocnika, czynności, jakie w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;

Przed zawarciem Umowy, jeżeli Oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostaną określone we wzorze Umowy, która stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy z Zamawiających zawrze z wykonawcą oddzielną Umowę, której przedmiotem będzie odpowiednio sprzedaż lub najem Urządzeń zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku nr 1/1.1./1.2 do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostaje zamieszczona w Systemie Zakupowym GK PGE Bezpośredni dostęp pod adresem https://swpp2.gkpge.pl

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zgodnie z art. 91a ust. 1 ustawy Pzp Organizator Postępowania po dokonaniu oceny Ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli złożone zostaną co najmniej 2 Oferty niepodlegające odrzuceniu. Aukcja elektroniczna prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej https://swpp2.gkpge.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Specyfikacji.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie Ofert jest jawne.

Publiczna sesja otwarcia Ofert w Systemie GK PGE odbędzie się poprzez transmisję online za pośrednictwem połączenia Skype pod adresem: https://meet.gkpge.pl/joanna.rawa/04M6HKTY

W dniu składania Ofert o godz. 12: 30 (CET).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W przypadku braku komunikatora Skype dla firm (obecnie Microsoft Teams) do otwarcia ofert można również dołączyć telefonicznie wybierając nr: +48 223403434 i podając identyfikator konferencji: 1536149

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu wykazania spełniania przez oferowane dostawy/usługi wymagań określonych przez Organizatora Postępowania (na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp), Organizator Postępowania wymaga, aby wykonawca złożył na potwierdzenie spełniania wymagań opisanych w rozdziale XV Wzoru umowy:

1) Informację obejmującą nazwę i numer wersji oprogramowania embeded oraz innego oprogramowania wchodzącego w skład oferowanych Urządzeń (np. firmware), albo oprogramowania niezbędnego do używania Urządzeń lub wspomagającego pracę Urządzeń, jeżeli wykonawca przewiduje udzielenia na nie Zamawiającemu licencji;

2) dokumenty zawierające treść licencji oferowanego oprogramowania embeded oraz pozostałego oprogramowania wskazanego w pkt 1) jeżeli wykonawca przewiduje na nie udzielenia Zamawiającemu licencji.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców wystarczy, że wykonawcy spełnią warunek wspólnie.

Zgodnie z SIWZ na kompletną Ofertę składają się:

Wypełniony za pośrednictwem Systemu Zakupowego GK PGE ustandaryzowany Formularz ofertowy, w którym wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu Zamówienia w PLN (netto i brutto), podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do podejmowania czynności prawnych w imieniu wykonawcy;

Wypełniony Formularz Oferty Technicznej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wraz z ofertą, wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 12.5. SIWZ do złożenia wypełnionego dokumentu JEDZ. Wzór dokumentu JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Pełnomocnictwo osób podpisujących Ofertę do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania, jeżeli ich umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych (np. wydruk z KRS lub CEIDG);

Wypełniony formularz „Oferta wykonawcy” – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony formularz „Informacja dotycząca oprogramowania” – na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 a do SIWZ– W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - wraz z dołączonymi warunkami licencji oprogramowania; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony Formularz cenowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym.

Zobowiązania innych podmiotów, jeśli wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 22a ustawy Pzp – na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełnione Oświadczenie dot. podatków i opłat lokalnych – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wypełnione Oświadczenie o braku prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony Wykaz wykonanych dostaw/usług – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11. Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Wypełniony Wykaz osób skierowanych do realizacji Zamówienia – wg wzoru stanowiącego Załącznik 12; Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 Dokument winien zostać opatrzony kwalifikowanym Podpisem elektronicznym

Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej lub elektroniczny dokument wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. ustawy (dział VI).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2020