Dostawy - 614931-2020

18/12/2020    S247

Polska-Tarnów: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 247-614931

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. W. Bandrowskiego 16
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 33-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Niesłuchowska
E-mail: anna.niesluchowska@psgaz.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psgaz.pl
Adres profilu nabywcy: www.zamowienia.psgaz.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń i oprogramowania do budowy Zdefiniowanego Programowo Centrum Danych (ang. SDDC) dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 2020/W001/WP-002786
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do budowy Zdefiniowanego Programowo Centrum Danych (ang. SDDC) służących automatyzacji platformy wirtualizacji, sieci LAN i WAN u Zamawiającego. Postępowanie prowadzone jest w podziale na 3 części:

1. Część nr 1: Modernizacja środowiska obliczeniowego HPE w celu budowy programowo zdefiniowanych centrów przetwarzania danych (SDDC);

2. Część nr 2: Dostawa serwerów x86 do Zakładów (OZG) Zamawiającego w ramach budowy SDDC;

3. Część nr 3: Dostawa produktów VMware.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 35 986 018.51 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 – Modernizacja środowiska obliczeniowego HPE w celu budowy programowo zdefiniowanych centrów przetwarzania danych (SDDC)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centra Przetwarzania Danych Zamawiającego: w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 i w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia w zakresie części nr 1 jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury modułów obliczeniowych firmy Hewlett Packard Enterprise w lokalizacjach Tarnów oraz Zabrze. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 26 dwuprocesorowych modułów obliczeniowych wyposażonych w procesory Intel Xeon Gold (13 do lokalizacji Tarnów oraz 13 do lokalizacji Zabrze) oraz dostawę 6 obudów HPE Synergy Frame 12000 tworzących 2 logiczne obudowy (2x3) – po jednej logicznej obudowie do lokalizacji Tarnów i Zabrze.

Zamawiający dopuszczał zastosowanie rozwiązania równoważnego w stosunku do rozwiązania podstawowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rozbudowy pamięci RAM w ramach pojedynczego serwera do 2 TB / Waga: 3
Cena - Waga: 97
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na możliwości zmiany ilości dostarczanego asortymentu w części 1 z prawem opcji w zakresie +20 % całkowitego wynagrodzenia należnego za wykonanie zamówienia w zakresie części nr 1, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 - Dostawa serwerów x86 do Zakładów (OZG) Zamawiającego w ramach budowy SDDC

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

17 lokal. Zamaw., siedziby Z-dów: Krosno, Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Jasło, Kielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia w zakresie części nr 2 jest dostawa 17 sztuk dwuprocesorowych serwerów x86 wyposażonych w procesory Intel Xeon Gold dla 17 Zakładów (Branch Office) (rozwiązanie podstawowe), pracujących na potrzeby budowy SDDC; zaoferowane serwery winny integrować się z posiadanym przez Zamawiającego rozwiązaniem do zarządzania serwerów Dell OpenManage lub HPE OneView

Zamawiający dopuszczał zastosowanie rozwiązania równoważnego w stosunku do rozwiązania podstawowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Możliwość rozbudowy pamięci RAM w ramach pojedynczego serwera do 256 GB / Waga: 3
Cena - Waga: 97
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na możliwości zmiany ilości dostarczanego asortymentu w części 2 z prawem opcji w zakresie +20 % całkowitego wynagrodzenia należnego za wykonanie zamówienia w zakresie części nr 2, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 3 - Dostawa produktów VMware

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa Produktów do lokalizacji Zamaw.: Tarnów, Zabrze, Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, przy czym dostawa punktów PSO i Oprogramowania wraz z Licencjami realizowana będzie drogą mailową

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia w zakresie części nr 3 jest dostarczenie licencji, wsparcia technicznego dla posiadanych licencji, upgrade do posiadanych licencji (dodatków ang. Add-on), subskrypcji oprogramowania, urządzeń SD-WAN, punktów kredytowych PSO (Produkty). Produkty będą dostarczane na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego. Uzupełniający kod CPV: 72260000

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: U1 Proponowany upust dla zakupów powyżej 30 tys. EUR na zasadach prawa opcji dla rozwiązań do wirtualizacji serwerów, storage i sieci LAN z oficjalnego cennika producenta Vmware / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: U2 Proponowany upust dla zakupów poniżej 30 tys. EUR na zasadach prawa opcji dla rozwiązań do wirtualizacji serwerów, storage i sieci LAN z oficjalnego cennika producenta VMware: / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: U3 Proponowany upust dla zakupów powyżej 30 tys. EUR na zasadach prawa opcji dla rozwiązań do wirtualizacji sieci WAN z oficjalnego cennika producenta VMware: / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: U4 Proponowany upust dla zakupów poniżej 30 tys. EUR na zasadach prawa opcji dla rozwiązań do wirtualizacji sieci WAN z oficjalnego cennika producenta VMware / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: U5 Proponowany upust dla zakupów punktów kredytowych PSO (Consulting & Learning Credits) w ilości 0-150 pkt / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: U6 Proponowany upust dla zakupów punktów kredytowych PSO (Consulting & Learning Credits) w ilości 151 - 600 pkt / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: U7 Proponowany upust dla zakupów punktów kredytowych PSO (Consulting & Learning Credits) w ilości 601 – 1200 pkt / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: U8 Proponowany upust dla zakupów punktów kredytowych PSO (Consulting & Learning Credits) w ilości powyżej 1200 pkt / Waga: 1
Cena - Waga: 70
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, polegające na możliwości zmiany ilości dostarczanych rozwiązań w części nr 3 z prawem opcji w zakresie +44 % całkowitego wynagrodzenia należnego za wykonanie części nr 3 zamówienia, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-416621
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1 – Modernizacja środowiska obliczeniowego HPE w celu budowy programowo zdefiniowanych centrów przetwarzania danych (SDDC)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 13/1
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-410
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Euvic Solutions S.A. – Członek Konsorcjum
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 98
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 9 262 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 628 968.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

W zakresie realizacji autoryzowanych warsztatów producenta dostarczanego sprzętu.

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2 – Dostawa serwerów x86 do Zakładów (OZG) Zamawiającego w ramach budowy SDDC

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fast IT sp. z o.o. Sp. komandytowa – Lider Konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Brukowa 12
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-341
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ATOS Polska S.A. – Członek Konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Królewska 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-103
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Atos Poland Global Services Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Józefa I. Kraszewskiego 1
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-240
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 291 784.06 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 978 455.23 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część nr 3 - Dostawa produktów VMware

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/11/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 13/1
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-410
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: T-Systems Polska Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Świętego Antoniego 7
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-073
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Euvic Solutions S.A. – Członek Konsorcjum
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 98
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 39 698 787.30 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 27 378 595.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szacunkowe wartości zamówienia przedstawione w ogłoszeniu dla poszczególnych części zamówienia są wartościami uwzględniającymi prawo opcji.

2. Wartości zawieranych umów przedstawione w ogłoszeniu są wartościami netto nie uwzględniającymi prawa opcji.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawa).

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/12/2020