Tjenesteydelser - 615053-2020

18/12/2020    S247

Danmark-Odense: Installation af måleudstyr

2020/S 247-615053

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VandCenter Syd A/S
CVR-nummer: 17414003
Postadresse: Vandværksvej 7
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anton Wilkens
E-mail: anw@samaqua.dk
Telefon: +45 29692322
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/140214918.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/140214918.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/140214918.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udskiftning og installation af vandmålere for VandCenter Syd

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51210000 Installation af måleudstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

VandCenter Syds har igangsat processen med at udskifte de nuværende mekaniske målere til elektroniske og fjernaflæste målere hos forsyningens kunder. I den forbindelse ønsker VandCenter Syd at indgå i et samarbejde med en ekstern installatør, som kan håndtere en del af udskiftningerne hos kunderne og samarbejde med forsyningen om kundehåndteringen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/140214918.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Odense

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VandCenter Syds har igangsat processen med at udskifte de nuværende mekaniske målere til elektroniske og fjernaflæste målere hos forsyningens kunder. I den forbindelse ønsker VandCenter Syd at indgå i et samarbejde med en ekstern installatør, som kan håndtere en del af udskiftningerne hos kunderne.

Leverandøren bliver VandCenter Syds repræsentant overfor kunderne i forbindelse med en del af udskiftningerne, og derfor efterspørger VandCenter Syd en leverandør, der kan håndtere en callcenter- og bookingopgave for forsyningen, udføre professionel og forskriftsmæssig installation af målere, men som også er villig til at indgå i et tæt samarbejde om at levere den bedst mulige kundeoplevelse i forbindelse med installation af de nye vandmålere.

Udbuddet vedrører udskiftning af eksisterende vandmålere i forsyningsområder med nye fjernaflæste vandmålere for VandCenter Syd.

— Demontering af eksisterende vandmålere samt montage af nye batteridrevne fjernaflæste vandmålere med byggemål 190 mm og 1" tilslutning samt eventuelle antenner til signalforstærkning

— Sikring af at måleren kan kommunikere med det opsatte datakommunikationsnetværk som skal hjemtage data til VandCenter Syds målerhåndteringssystem

— Mindre tilpasninger af installationer hvor nødvendigt

— Håndtering af mangelfulde installationer

— Opdatering af målerinformationer i målerskiftesystem

— Håndtering af callcenter og bookingsystem med booking af kundebesøg

— Brug af målerudskiftningssystem (option)

— Erfaringsudveksling med VandCenter Syd om optimering af kundehåndtering

— Afhentning af nye vandmålere og tilhørende udstyr og materiale på Vandværksvej 7 og transport til installationsadresserne

— Aflevering af eksisterende vandmålere på Vandværksvej 7

— Samarbejde med VandCenter Syd omkring kundehenvendelser ifm. kundebesøg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Referencer: Ordregiver lægger i evalueringen af referencer vægt på, hvorvidt referencen omfangsmæssigt hvad angår målere er tilsvarende den udbudte opgave fra ordregiver samt information om tilfredsheden med den udførte opgave baseret på udsagn fra de oplyste kontaktpersoner.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på køb af installation af et yderligere antal vandmålere fra målerleverandøren, som skal kunne opsættes i ordregivers forsyningsområde, fx ved udstykninger eller overtagelse af private vandværker.

Målerudskiftningssystemet er indsat som option.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital

- Resultat

- Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår

— Positivt resultat før skat i minimum 2 af de 3 seneste regnskabsår

— Skal have gældende erhvervsansvarsforsikring på minimum 10 mio. DKK ved ting- og/eller personskade pr. år.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Referencer

- Autorisation til at udføre opgaven med montering.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Ansøger skal fremvise 2 referencer fra lignende projekter omfattende udskiftning af eksisterende forbrugsmålere med nye fjernaflæste forbrugsmålere, kundekontakt og håndtering af kundebooking samt registrering i målerskiftesystem. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af opgavens omfang og løsning, herunder periode for projektet samt kontaktoplysninger på referencen (navn, telefonnummer og kontaktperson). Referencerne må maksimalt være 3 år gamle.

— Leverandøren skal besidde de nødvendige autorisationer til at udføre opgaven i henhold til Lov nr. 30 af 11. januar 2019 med senere ændringer - lov om autorisation af virksomheder på el, vvs og kloakinstallationsområdet.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Fremgår af udkastet til kontrakt.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udkastet til kontrakt.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Jf. udbudslovens §137, stk. 1., nr. 1-7 anvender ordregiver følgende frivillige udelukkelsesgrunde i forbindelse med dette udbud:

— Overtrædelse af miljø-, social- eller arbejdsretlige regler

— Konkurs eller anden form for insolvens- eller likvidationsbehandling

— Alvorlige forsømmelser i forbindelse med udførelse af erhvervet, der sår tvivl om virksomhedens integritet

— Konkurrencefordrejende aftale

— Væsentlig misligholdelse af en offentlig kontrakt

— Uretmæssigt forsøg på at påvirke ordregiverens beslutningsproces

— Ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK.

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere er i dette udbud tilstrækkelig dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende og årsrapporter er tilstrækkelig dokumentation for økonomisk formåen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020