Servicii - 615165-2021

Submission deadline has been amended by:  651811-2021
02/12/2021    S234

Germania-Karlsruhe: Lucrări de vopsire și de îmbrăcare a podelelor (lotul 1), precum și lucrări de întreținere pe parcursul perioadei de inactivitate (lotul 2)

2021/S 234-615165

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centrul Comun de Cercetare (JRC), Karlsruhe, — Gemeinsame Forschungsstelle, JRC.G. — Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Adresă: PO Box 2340
Localitate: Karlsruhe
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Cod poștal: 76125
Țară: Germania
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9740
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9740
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Institut de cercetare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de vopsire și de îmbrăcare a podelelor (lotul 1), precum și lucrări de întreținere pe parcursul perioadei de inactivitate (lotul 2)

Număr de referinţă: JRC/KRU/2021/OP/2494
II.1.2)Cod CPV principal
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul implică lucrări de vopsire și de îmbrăcare a podelelor în clădirile institutului în conformitate cu aceste specificații. Contractul este împărțit în două loturi: Lotul 1 – Lucrări de vopsire și de îmbrăcare a podelelor și lotul 2 – lucrări de întreținere pe parcursul perioadei de inactivitate.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrări de vopsire și de îmbrăcare a podelelor

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45442120 Lucrări de vopsire şi de îmbrăcare cu acoperitoare de protecţie a structurilor
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
45440000 Lucrări de vopsitorie şi de montare de geamuri
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Locul principal de executare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări de vopsire și de îmbrăcare a podelelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 050 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lucrări de întreținere pe parcursul perioadei de inactivitate

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45442120 Lucrări de vopsire şi de îmbrăcare cu acoperitoare de protecţie a structurilor
45440000 Lucrări de vopsitorie şi de montare de geamuri
50000000 Servicii de reparare şi întreţinere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Locul principal de executare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lucrări de întreținere pe parcursul perioadei de inactivitate

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 193-501216
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/01/2022
Ora locală: 16:30
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19/01/2022
Ora locală: 10:00
Locul:

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc electronic la data și la ora indicate în anunț. Se poate participa la deschidere prin videoconferință.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3). În cazul indisponibilității sau al perturbării funcționării mijloacelor electronice de comunicare menționate în secțiunea I.3), în cele cinci zile calendaristice anterioare termenului-limită de primire, indicat în secțiunea IV.2.2), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi acest termen-limită și de a publica reînnoirea la adresa de internet indicată în secțiunea I.3), fără publicarea prealabilă a unei erate la acest anunț. Operatorii economici interesați de această invitație la licitație sunt invitați să se înregistreze pentru licitație la adresa indicată în secțiunea I.3) pentru a fi notificați atunci când sunt publicate informații sau documente noi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2021