Služby - 615165-2021

Submission deadline has been amended by:  651811-2021
02/12/2021    S234

Nemecko-Karlsruhe: Maliarske práce a kladenie podlahových krytín (časť 1), ako aj údržbárske práce počas obdobia odstávky (časť 2)

2021/S 234-615165

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Spoločné výskumné centrum (JRC), Karlsruhe — Gemeinsame Forschungsstelle, JRC.G. — Strahlenschutz und Sicherheit an JRC Standorten
Poštová adresa: PO Box 2340
Mesto/obec: Karlsruhe
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
PSČ: 76125
Štát: Nemecko
E-mail: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9740
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9740
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Výskumný ústav

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Maliarske práce a kladenie podlahových krytín (časť 1), ako aj údržbárske práce počas obdobia odstávky (časť 2)

Referenčné číslo: JRC/KRU/2021/OP/2494
II.1.2)Hlavný kód CPV
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Obstarávanie zahŕňa maliarske práce a kladenie podlahových krytín v budovách inštitútu v súlade so špecifikáciami. Obstarávanie je rozdelené na 2 časti: časť 1 – maliarske práce a kladenie podlahových krytín a časť 2 – údržbárske práce počas obdobia odstávky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Maliarske práce a kladenie podlahových krytín

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45442120 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
50000000 Opravárske a údržbárske služby
45440000 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.4)Opis obstarávania:

Maliarske práce a kladenie podlahových krytín.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 050 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Údržbárske práce počas obdobia odstávky

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45442120 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
45440000 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
50000000 Opravárske a údržbárske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DE123 Karlsruhe, Landkreis
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.4)Opis obstarávania:

údržbárske práce počas obdobia odstávky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 150 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 193-501216
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/01/2022
Miestny čas: 16:30
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/01/2022
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v deň a v čase, ktoré sú uvedené v oznámení. Účasť na otváraní ponúk je možná prostredníctvom videokonferencie.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3). V prípade nedostupnosti alebo narušenia fungovania elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v oddiele I.3) počas 5 kalendárnych dní pred konečným termínom na doručenie uvedeným v oddiele IV.2.2) si obstarávateľ vyhradzuje právo predĺžiť tento konečný termín a zverejniť predĺženie na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) bez predchádzajúceho zverejnenia korigenda k tomuto oznámeniu. Hospodárske subjekty prejavujúce záujem o túto výzvu na predloženie ponúk vyzývame, aby sa na ňu zaregistrovali na adrese uvedenej v oddiele I.3) a dostávali tak informácie o uverejnení nových informácií alebo dokumentov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch dostupných na adrese uvedenej v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/11/2021