Services - 615191-2021

Submission deadline has been amended by:  654480-2021
02/12/2021    S234

Nederland-Kaatsheuvel: Technische installaties in gebouwen

2021/S 234-615191

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Loon op Zand
Nationaal identificatienummer: 181811394
Postadres: Anton Pieckplein 1
Plaats: KAATSHEUVEL
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5171 CV
Land: Nederland
Contactpersoon: Andre van der Zanden
E-mail: info@loonopzand.nl
Telefoon: +31 623090620
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.loonopzand.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e3e90e500ff739bae7a0205241a95a1e
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e3e90e500ff739bae7a0205241a95a1e
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheer en Onderhoud E&W installaties Gebouwen

Referentienummer: P21-006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71315000 Technische installaties in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Beheer en onderhoud van gebouwen voor correctief en preventief onderhoud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 Zuid-Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Loon op Zand

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4 gebouwen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: kwaliteit / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 x 3 jaar

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

- Criterium: onderhoud en beheer WKO installaties,

- Criterium: onderhoud W installaties,

- Criterium: onderhoud E installaties,

- Criterium: energiebeheer,

- Criterium: onderhoud,

- Criterium: milieu beheer,

- Criterium: kwaliteitssysteemcertificaat of eigen systeem

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

verlenging termijn

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Geen crimineel verleden,

- beroeps- of handelsregister

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- verzekering,

- financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- VCA certificering,

- WKO certificaat,

- referentie

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/01/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-Westbrabant
Postadres: XX
Plaats: Breda
Postcode: 1234 AA
Land: Nederland
E-mail: info@rechtbank.nl
Telefoon: +31 883616000
Internetadres: http://rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/11/2021