W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 615369-2019

24/12/2019    S248    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Lublin: Usługi w zakresie oprogramowania

2019/S 248-615369

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
Adres pocztowy: ul. Jaczewskiego 2
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL81
Kod pocztowy: 20-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Macieńko
E-mail: macienko.wioleta@imw.lublin.pl
Tel.: +48 817184410
Faks: +48 817478646

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.imw.lublin.pl/

Adres profilu nabywcy: https://imw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”

Numer referencyjny: 504/U/2019
II.1.2)Główny kod CPV
72260000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”.

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, w ilościach i parametrach nie gorszych od przedstawionych w załączniku nr 1, w podziale na zadania:

— zadanie 1: rozbudowa posiadanych licencji wraz z ich instalacją i konfiguracją,

— zadanie 2: pakiet szkoleń i usług konfiguracyjnych w ramach e-usług dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 188 900.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: rozbudowa posiadanych licencji wraz z ich instalacją i konfiguracją

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72260000
72262000
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”.

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, w ilościach i parametrach nie gorszych od przedstawionych w załączniku nr 1, w podziale na zadania:

— zadanie 1: rozbudowa posiadanych licencji wraz z ich instalacją i konfiguracją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (dotyczy wyłącznie licencji) / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0010/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie prowadzone w ramach projektu RPLU.02.01.00-06-0010/17 pod nazwą „Lubelski e-IMW”. Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: pakiet szkoleń i usług konfiguracyjnych w ramach e-usług dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80500000
72000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL81
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup usług w ramach projektu realizowanego pod nazwą „Lubelski e-IMW”.

Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, w ilościach i parametrach nie gorszych od przedstawionych w załączniku nr 1, w podziale na zadania:

— zadanie 2: pakiet szkoleń i usług konfiguracyjnych w ramach e-usług dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.02.01.00-06-0010/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamówienie prowadzone w ramach projektu RPLU.02.01.00-06-0010/17 pod nazwą „Lubelski e-IMW”. Działanie 2.1 Cyfrowe lubelskie – projekty z zakresu e-zdrowia, w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 195-474281
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Zadanie 1: rozbudowa posiadanych licencji wraz z ich instalacją i konfiguracją.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/12/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kamsoft S.A.
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 133
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-235
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 133 614.24 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 140 712.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Zadanie 2: pakiet szkoleń i usług konfiguracyjnych w ramach e-usług dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
28/11/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Kamsoft S.A.
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 133
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 40-235
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 56 097.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 91 635.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Pakiet szkoleń i usług konfiguracyjnych w ramach e-usług dotyczących elektronizacji dokumentacji medycznej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019