W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 615398-2021

Submission deadline has been amended by:  643314-2021
03/12/2021    S235

Belgia-Antwerpia: Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

2021/S 235-615398

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Adres pocztowy: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Miejscowość: Antwerpen
Kod NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Kod pocztowy: 2018
Państwo: Belgia
E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Adresy internetowe:
Główny adres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430361
Adres profilu nabywcy: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430361
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430361
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+A%27pen-WA-INV-TNL-2021-1-F02
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Beheer wegen

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EMU pompstations, onderdoorgangen en fietserstunnels: Onderhoud, renovatie en nieuwbouw

Numer referencyjny: AWV A'pen-WA-INV-TNL-2021-1-F02_0
II.1.2)Główny kod CPV
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Onderhoud EMU Antwerpen

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
42122130 Pompy wodne
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
63712300 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE21 Prov. Antwerpen
II.2.4)Opis zamówienia:

Alle EMU van pompstations en onderdoorgangen op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zie bestektekst

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Onderhoud EMU Vlaams Brabant

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
42122130 Pompy wodne
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
63712300 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE24 Prov. Vlaams-Brabant
II.2.4)Opis zamówienia:

Alle EMU van pompstations en onderdoorgangen op het grondgebied van de provincie Vlaams Brabant.

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zie bestektekst

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Onderhoud EMU Limburg

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
42122130 Pompy wodne
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
63712300 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE22 Prov. Limburg (BE)
II.2.4)Opis zamówienia:

Alle EMU van pompstations en onderdoorgangen op het grondgebied van de provincie Limburg.

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zie bestektekst

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Onderhoud EMU Oost-Vlaanderen

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
42122130 Pompy wodne
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
63712300 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
II.2.4)Opis zamówienia:

Alle EMU van pompstations en onderdoorgangen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen.

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zie bestektekst

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Onderhoud EMU West-Vlaanderen

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
42122130 Pompy wodne
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
63712300 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE25 Prov. West-Vlaanderen
II.2.4)Opis zamówienia:

Alle EMU van pompstations en onderdoorgangen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zie bestektekst

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Renovatie en nieuwbouw Vlaanderen

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31681200 Pompy elektryczne
42122130 Pompy wodne
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50230000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
63712300 Usługi w zakresie eksploatacji mostów i tuneli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Opis zamówienia:

Alle renovaties en nieuwbouw van de EMU van pompstations en onderdoorgangen op het grondgebied van het Vlaamse gewest.

Deze opdracht heeft als voorwerp de levering, plaatsing en onderhouden van de elektromechanische uitrusting in verschillende tunnels (voertuig-, voetgangers- en fietstunnels). Deze bestaat hoofdzakelijk uit:

● Pompen, leidingen en appendage

● Verlichting

● Laagspanningsbord

● Automatisatie

● het onderhoud (preventief en correctief) van de werken gedurende de waarborgperiode.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

De opdracht wordt stilzwijgend verlengd met een termijn van 12 kalendermaanden. De totale duur van de overeenkomst (incl. verlengingen) is beperkt tot maximaal 48 kalendermaanden vanaf de sluiting van de opdracht.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zie bestektekst

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Niderlandzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 4 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2022
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Wegen en Verkeer Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 41

2018 Antwerpen

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zie bestek

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Raad van State
Adres pocztowy: Wetenschapsstraat 33
Miejscowość: Brussel
Kod pocztowy: 1040
Państwo: Belgia
E-mail: info@raadvanstate.be
Adres internetowy: www.raadvanstate.be
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/11/2021