Un bogue affecte l’affichage des URL dans les formulaires électroniques. Nous nous employons à résoudre le problème Dans l’intervalle, nous vous suggérons de supprimer la virgule (ou tout autre caractère spécial) apparaissant à la fin de l’URL. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.

Marché de travaux - 615549-2021

03/12/2021    S235

Pologne-Radom: Travaux de construction d'équipements hospitaliers

2021/S 235-615549

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
Numéro national d'identification: 670209356
Adresse postale: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Ville: Radom
Code NUTS: PL921 Radomski
Code postal: 26-617
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Agata Łuczycka Chojnacka
Courriel: dzp@wss.com.pl
Téléphone: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wss.com.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

Numéro de référence: DZP.341.28.2021
II.1.2)Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'équipements hospitaliers
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 66 659 040.95 PLN
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45100000 Travaux de préparation de chantier
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL921 Radomski
Lieu principal d'exécution:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu 26-617, przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlanych polegająca na budowie nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o., wraz z garażem podziemnym, łącznikiem do istniejącego budynku szpitala, budową stacji transformatorowej, parkingu, budową dróg wewnętrznych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową infrastruktury technicznej w tym instalacji, linii kablowej SN i NN oraz rozbiórką budynku technicznego, gospodarczego i podjazdu dla karetek wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu został opisany w załączniku nr 8 do SWZ pod nazwą Dokumentacja Techniczna.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: przedłużony okres gwarancji / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: doświadczenie kierownika budowy / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 600.000,00 PLN ( słownie: sześćset tysięcy złotych);

Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień: 08.07.2021 godz. 12.00 (zbiórka sala nr 13 MSzS Sp. z o.o. w Radomiu)

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 124-327405
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

BUDOWA NOWEGO BUDYNKU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
24/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: STRABAG Sp. z o.o.
Adresse postale: Parzniewska 10
Ville: Pruszków
Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Code postal: 05-800
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 66 659 040.95 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 40 445 316.98 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.Ofertę stanowi Formularz oferty wypełniony bezpośrednio na platformie zakupowej Marketplanet OnePlace oraz niżej wymienione dokumenty:

- Formularz – Kryteria pozacenowe tj.: oświadczenie o doświadczeniu posiadanym przez Kierownika Robót oraz deklarowany termin przedłużenia gwarancji zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Do oferty należy dołączyć:

1. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu „JEDZ” - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SWZ . W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców

2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie wskazanym przez zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

3. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,

4. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp tj. JEDZ od podwykonawcy.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani w (JEDZ/ESPD) w części II/D,

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do swz

6. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.

7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w Wykonawców

9. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do swz.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SWZ udostępnionej na stronie https://mss.ezamawiajacy.pl/

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: Postępu 17 A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/11/2021