Услуги - 615772-2019

24/12/2019    S248

България-София: Софтуерни пакети за съответствие

2019/S 248-615772

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Капка Баховска
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451953
Факс: +359 29508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bnb.bg/

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2019-0029_BG

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Българска народна банка
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Софтуерна актуализация на машини по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
48170000 Софтуерни пакети за съответствие
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции:

— обособена позиция № 1 (ОП 1) „Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS“

— обособена позиция № 2 (ОП 2) „Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 296 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48170000 Софтуерни пакети за съответствие
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София 1000, ул. „Михаил Тенев“ № 10, сградата на касов център на БНБ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В предмета на обособената позиция е включена софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 2 броя банкнотообработващи системи BPS1040BS, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на 5 номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 1“ — приложение № 1а, и техническото предложение на избрания изпълнител.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48170000 Софтуерни пакети за съответствие
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

гр. София 1000, ул. „Михаил Тенев“ № 10, сградата на касов център на БНБ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Софтуерната актуализация на програмното обезпечаване на 1 брой банкнотообработваща система BPS М7, с която да се осигури правилното разпознаване и обработка на новите емисии на 5 номинала, които предстои да бъдат пуснати в обращение, както и на всички съществуващи в обращение номинали и емисии български банкноти, в съответствие с „Техническа спецификация по обособена позиция № 2“ — приложение № 1б към документацията на поръчката, и техническото предложение на избрания изпълнител.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 173-422344
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-137494
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Софтуерна актуализация на банкнотообработващите системи BPS 1040BS

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH
Национален регистрационен номер: 229960356
Пощенски адрес: Prinzregentenstrasse 159
Град: Мюнхен
код NUTS: DE21H München, Landkreis
Пощенски код: 81677
Държава: Германия
Електронна поща: marius.wiesner@gi-de.com
Телефон: +49 8941190-8277
Факс: +49 8941190-8277

Интернет адрес: https://www.gi-de.com/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 148 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 148 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: БНБ-137511
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Софтуерна актуализация на банкнотообработваща система BPS М7

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/12/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH
Национален регистрационен номер: 229960356
Пощенски адрес: Prinzregentenstrasse 159
Град: Мюнхен
код NUTS: DE21H München, Landkreis
Пощенски код: 81677
Държава: Германия
Електронна поща: marius.wiesner@gi-de.com
Телефон: +49 894119-8277
Факс: +49 894119-8277

Интернет адрес: https://www.gi-de.com/

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 148 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 148 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/12/2019