Supplies - 616081-2021

03/12/2021    S235

България-Карнобат: Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

2021/S 235-616081

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ"
Национален регистрационен номер: 2016176540260
Пощенски адрес: ул. Москва № 1
Град: гр.Карнобат
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Пощенски код: 8400
Държава: България
Лице за контакт: Наталия Недкова Недева-Чалъкова
Електронна поща: nnnedeva@abv.bg
Телефон: +359 886504042
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://dgskarnobat.uidp-sliven.com/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20804
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/176313
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/176313
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Стопанисване на горите-управление, възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца

II.1.2)Основен CPV код
34350000 Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Открита процедура по реда на ЗОП и се провежда по реда на  чл.18, ал.1, т.1, във връзка с  чл.20, ал.1, т.1, б. „б” от ЗОП, вр. чл.73, ал.1 от ЗОП.

Срок на поръчката: Срок на изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от подписване на договора или до изчерпване на максималния финансов ресурс на поръчката и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания.

В посочената обща едногодишна цена се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за цялостно усвояване на посочения финансов ресурс и посочените видове и количества услуги, както и може да заявява допълнителни такива в рамките на общата стойност по сключения договор.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

В посочения технически пункт (сервиз) на Изпълнителя, находящ се на територията на гр. Карнобат или гр. Сунгурларе.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

"Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили" за срок от 12 месеца

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на дейността - минимум едно лице за демонтаж и монтаж на гуми и джанти, ремонт на гуми и джанти.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се изисква

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Да разполага със сервизна база (собствена или наета) с възможност за монтаж и ремонт на гуми и джанти, находяща се на територията на гр. Карнобат или гр. Сунгурларе и работното време да не е по-малко от 8 (осем) часа на ден, както и да разполага с необходимото за предмета на поръчката оборудване.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/01/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/01/2022
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/11/2021