29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 616104-2020

21/12/2020    S248

Niemcy-Weiden: Instalowanie centralnego ogrzewania

2020/S 248-616104

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: AOK Bayern — Die Gesundheitskasse Direktion Weiden
Adres pocztowy: Weigelstraße 6
Miejscowość: Weiden
Kod NUTS: DE233 Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 92637
Państwo: Niemcy
E-mail: andreas.ilg@by.aok.de
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/ausschreibungen/
Adres profilu nabywcy: https://www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/ausschreibungen/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AOK Weiden_VE4040_Heizung

Numer referencyjny: 2020-09#706
II.1.2)Główny kod CPV
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Heizanlagen und zentrale Wassererwärmunsanlagen.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 949 014.72 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DE233 Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

AOK Bayern — Die Gesundheitskasse Direktion Weiden

Bahnhofstraße 13

92637 Weiden

II.2.4)Opis zamówienia:

Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen, DIN 18 380

— 1 St. Gasbrennwertkessel, Leistung 250 kW,

— 1 St. Vakuum-Sprührohrentgasung,

— 1 St. umschaltbare Luft-Wasser — Wärmepumpe, Leistung 140 kW,

— 1 St. Kaltwassererzeuger, Leistung 129 kW,

— 16 St. Hocheffizienz-Heizkreispumpen,

— 40 St. Flanschen-Absperrventile,

— 600 lfdm. Stahlrohr, schwarz, DN 15 - DN 100,

— 3 400 lfdm Kupferrohr, 15 - 42 mm,

— 193 St. Bodeneinbau-Konvektoren,

— 1 St. Türluftschleier,

— 26 St. Umluft — Deckenkassettengeräte,

— 29 St. Heizkörper.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 180-433408
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Auftragsvergabe Richard Rank GmbH & Co. KG

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Richard Rank GmbH & Co. KG
Adres pocztowy: Dr.-von-Fromm-Str. 14
Miejscowość: Weiden
Kod NUTS: DE233 Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
Kod pocztowy: 92637
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 949 014.72 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Bekanntmachungs-ID: CXS0YRGYYVQ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Die Vergabekammern des Bundes
Adres pocztowy: Villemombler Straße 76
Miejscowość: Bonn
Kod pocztowy: 53123
Państwo: Niemcy
Tel.: +49 2289499-0
Faks: +49 2289499-163
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020