Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 616200-2021

03/12/2021    S235

Denmark-Viborg: Passenger cars

2021/S 235-616200

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Viborg Kommune
National registration number: 29189846
Postal address: Prinsens Alle 5
Town: Viborg
NUTS code: DK Danmark
Postal code: 8800
Country: Denmark
Contact person: Jakob Tibert Thomsen
E-mail: jatt@viborg.dk
Telephone: +45 21729682
Internet address(es):
Main address: https://permalink.mercell.com/168392969.aspx
Address of the buyer profile: http://viborg.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://permalink.mercell.com/168392969.aspx
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://permalink.mercell.com/168392969.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EU-udbud på levering af hjemmeplejebiler

II.1.2)Main CPV code
34110000 Passenger cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af Hjemmeplejebiler til Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering, som er en enhed under ordregivers Omsorgsområde.

Der vil både være tale om biler, med en brændstoftype på henholdsvis ren el og benzin/diesel.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 1 Elbiler

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34110000 Passenger cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK04 Midtjylland
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af 69 stk. Hjemmeplejebiler med en brændstoftype på ren el.

Option på supplerende tilkøb på op til 20 stk. biler. Optionen kan udnyttes løbende i en periode på 6 måneder fra ordregiver har fået leveret sidste bil på hovedleveringen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 22/02/2022
End: 31/10/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på supplerende tilkøb på op til 20 stk. biler. Optionen kan udnyttes løbende i en periode på 6 måneder fra ordregiver har fået leveret sidste bil på hovedleveringen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Delaftale 2 Benzin eller dieselbiler

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34110000 Passenger cars
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK04 Midtjylland
II.2.4)Description of the procurement:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af 20 stk. Hjemmeplejebiler med en brændstoftype på benzin eller diesel.

Option på supplerende tilkøb på op til 5 stk. biler. Optionen kan udnyttes løbende i en periode på 6 måneder fra ordregiver har fået leveret sidste bil på hovedleveringen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 22/02/2022
End: 31/10/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på supplerende tilkøb på op til 5 stk. biler. Optionen kan udnyttes løbende i en periode på 6 måneder fra ordregiver har fået leveret sidste bil på hovedleveringen.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Tilbudsgivers årlige omsætning de seneste 3 regnskabsår.

Tilbudsgivers egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver årlige omsætning skal de seneste 3 regnskabsår være minimum 10.000.000 DKK ekskl. moms.

Tilbudsgivers egenkapital skal de seneste 3 regnskabsår være minimum 3.000.000 DKK ekskl. moms.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Liste over tilbudsgivers sammenlignelige referencer indenfor levering af personbiler til en offentlig, halvoffentlig eller privat ordregiver til en værdi på minimum 3.000.000 kr.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal have minimum 1 sammenlignelig reference indenfor de sidste 3 år. Ved sammenlignelig reference forstås en samlet levering af personbiler til en offentlig, halvoffentlig eller privat ordregiver til en værdi på minimum 3.000.000 kr. Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference: - Navn på ordregiver - Kontraktperiode for reference - Kontraktværdi - Kontaktperson, herunder tlf.nr. og/eller mail

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/01/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/01/2022
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten. Ordregiver vil indhente følgende dokumentation: - Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen, - Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver fortsat lever op til mindstekravet til økonomisk og finansiel formåen. Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved tilbudsafgivelse. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internet address: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem

der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den

dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden,

jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/11/2021