Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 616241-2021

03/12/2021    S235

Poland-Białystok: Police cars

2021/S 235-616241

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
Postal address: ul. H. Sienkiewicza 65
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-003
Country: Poland
E-mail: zamowienia.kwp@bk.policja.gov.pl
Telephone: +48 477113137
Fax: +48 477112842
Internet address(es):
Main address: www.podlaska.policja.gov.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/kwp_bialystok
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa samochodu osobowego typu furgon wraz wyposażeniem

Reference number: 44/S/21
II.1.2)Main CPV code
34114200 Police cars
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudową biurową, systemem monitoringu wizyjnego oraz pozostałym wyposażeniem (dalej jako pojazd), szczegółowo opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,

2) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegółowo określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,

3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, niezbędnego do korzystania z pojazdu, w zakresie szczegółowo określonym we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 478 500.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213100 Portable computers
30231000 Computer screens and consoles
31400000 Accumulators, primary cells and primary batteries
31500000 Lighting equipment and electric lamps
32323500 Video-surveillance system
32410000 Local area network
35125300 Security cameras
35200000 Police equipment
48620000 Operating systems
50117100 Motor vehicle conversion services
31611000 Wiring sets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

województwo podlaskie

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę samochodu osobowego typu furgon wraz z zabudową biurową, systemem monitoringu wizyjnego oraz pozostałym wyposażeniem (dalej jako pojazd), szczegółowo opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,

2) udzielenie Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach szczegółowo określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ,

3) zapewnienie Zamawiającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z oprogramowania zainstalowanego w ramach przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji dostarczonego oprogramowania, niezbędnego do korzystania z pojazdu, w zakresie szczegółowo określonym we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

2. Pojazd musi być fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2021), nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, a także obciążeń prawami osób trzecich.

3. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika (M) / Weighting: 20
Quality criterion - Name: pojemność silnika (P) / Weighting: 10
Quality criterion - Name: zużycie energii rozumiane jako zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km (E) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: emisja dwutlenku węgla w cyklu mieszanym w g/km (Edw) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w mg/km (Ez) / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 478 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 140
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

101013510

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/02/2022
Local time: 09:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/02/2022
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert odbędzie się za pośrednictwem strony: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_bialystok.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (sposób wnoszenia, zwrotu, zatrzymania wadium określa ustawa Pzp oraz SWZ).

2.Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 p.z.p.

3.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub 4 p.z.p.

4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

5. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.

7. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 pkt 1 p.z.p., tj. w przypadku, gdy środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

8.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

9.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert w postaci katalogów elektronicznych.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami SWZ.

11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części zamówienia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami p.z.p. czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie p.z.p.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Termin winienia odwołania w pozostałych przypadkach określa art. 515 p.z.p.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy p.z.p. nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania

13. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” p.z.p.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/11/2021