Строителство - 616381-2019

24/12/2019    S248    Строителство - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Варна: Строителни и монтажни работи

2019/S 248-616381

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ДП „Пристанищна инфраструктура“, клон ТП „Пристанище Варна“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: пл. „Славейков“ № 1
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Атанас Петров
Електронна поща: a.petrov@bgports.bg
Телефон: +359 52705927
Факс: +359 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/310

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к. м., пристанище Варна-запад

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител на СМР за „възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к. м., пристанище Варна-запад“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 992 851.44 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45000000 Строителни и монтажни работи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331 Варна
Основно място на изпълнение:

Пристанище Варна-запад

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата обществена поръчка включва следните строително-монтажни работи за възстановяване стоманобеновата настилка с дебелина 20 см двойно армирана с N10 и клас на бетона C30/37 сулфатоустойчив с полипропиленови фибри 900 г/м3 и възстановяването на асфалтобетонова настилка и прилежащите към тях отводнителни галерии към двете настилки: геодезическо заснемане на терена, демонтаж на отводнителни решетки; натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище; почистване на наноси от отводнителни галерии и извозване на сметище, демонтаж, повдигане на стени на отводнителна галерия до проектно ниво, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране; натоварване и извозване на депо до 1 000 м на ст. бетонови панели с приблизителни размери 190/370/25 см, доставка и полагане на бетон клас C30/37 сулфатоустойчив, доставка и полагане на подложен бетон клас С12/15, изграждане на нова отводнителна галерия, вкл. кофраж, монтаж на арм. заготовка и дюбелиране, изграждане на нова РШ канализацио

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на поръчката / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Организация и технология за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката / Тежест: 20
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 148-365626
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 10
Наименование:

Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к. м., пристанище Варна-запад

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/11/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД Варна запад 2019“
Национален регистрационен номер: 177397964
Пощенски адрес: р-н „Оборище“, ул. „Дунав“ № 1, ет. 2, ап. 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: elit.patishta@abv.bg
Телефон: +359 889622606
Факс: +359 889622606
Изпълнителят е МСП: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Виас инженеринг“ ООД
Национален регистрационен номер: 202252240
Пощенски адрес: р-н „Одесос“, ул. „Цар Симеон I“ № 32, ет. 4, ап. 6
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9000
Държава: България
Електронна поща: vias_vn@abv.bg
Телефон: +359 52699977
Факс: +359 52699978

Интернет адрес: https://www.viaseng.com/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 000 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 992 851.44 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356222
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: https://www.cpc.bg/

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
19/12/2019