Prekės - 61643-2020

07/02/2020    S27

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie

2020/S 027-061643

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 234-573275)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia
Adres pocztowy: ul. Kocjana 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-473
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kocot
E-mail: m.kocot@igbmazovia.pl
Tel.: +48 223286108
Faks: +48 223286050
Adresy internetowe:
Główny adres: www.igbmazovia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich w podziale na 18 części

Numer referencyjny: 3/11/2019/D
II.1.2)Główny kod CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Mazovia w podziale na 18 części.

Załącznikami do formularza oferty są: Załącznik nr: 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18. określające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (formularze cenowe), odpowiednio do części na którą składana jest oferta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 234-573275

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: