Lieferungen - 616461-2022

08/11/2022    S215

България-Самоков: Медицински консумативи

2022/S 215-616461

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000770086
Пощенски адрес: ул. Македония №49
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Зафирова
Електронна поща: zop.mbal.samokov@abv.bg
Телефон: +359 72289288
Факс: +359 72266068
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.mbal-samokov.com
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20764
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/247899
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/247899
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3”

II.1.2)Основен CPV код
33140000 Медицински консумативи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 3”, разделена на 12 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция.

Участникът представя само една оферта, като не се допуска представяне на варианти.

Офертите могат да се подават:

         - за цялата процедура

         - за една или повече обособени позиции

         Участието за обособена позиция е комплексно, като участниците следва да покриват всички подпозиции, съдържащи се в тази обособена позиция.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 510 777.34 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №1 Микролитрови пипети

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №1 Микролитрови пипети съдржа:

1Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 10 до 100мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 10 до 100мкл с inaccuracy +/-1%  Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1  

2Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 100 до 1000мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с променлив обем от 100 до 1000мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1

3Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 10 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 10 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1

4Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 50 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 50 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1 

5Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 100 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 100 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1  

6Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 200 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 200 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1 

7Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 500 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 500 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1 

8Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 1000 мкл с inaccuracy +/-1% Едноканални микролитрови пипети с фиксиран обем от 1000 мкл с inaccuracy +/-1% Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка бр 1

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 616.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №2 Дискове за определяне на микробна чувствителност на нови антимикробни лекарствени продукти "

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2 Дискове за определяне на микробна чувствителност на нови антимикробни лекарствени продукти съдържа:

1.MIC тест Ipenem-relebactam MIC тест Ipenem-relebactam оп.2

2.MIC тест Eravacycline  MIC тест Eravacycline  оп.2

3.MIC тест Meropenem-vaborbactam MIC тест Meropenem-vaborbactam оп.3

4.MIC тест Ceftazidim- avibactamMIC тест Ceftazidim- avibactamоп.3

5.MIC тест PlazomycinMIC тест Plazomycinоп.2

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 160.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №3 Консумативи за Хирургично отделение

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №3  Консумативи за Хирургично отделение  съдържа:

1.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 7,5 см./15см.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 7,5 см./15см. бр.40

2.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 15 см./15см.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 2 мм, тежина 110кг на кв.м., размер 15 см./15см.бр.20

3.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 4 мм, тежина 60кг на кв.м., размер 15 см./15см.Полипропиленово мултифиламентно нерезорбируемо платно за херниопластика с ширина на оплетката 4 мм, тежина 60кг на кв.м., размер 15 см./15см.бр.10

4.Клипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 12.3мм, височина на отворен клипс 10.7мм, широчина на отворен клинс 11ммКлипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 12.3мм, височина на отворен клипс 10.7мм, широчина на отворен клинс 11ммбр.30

5.Клипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 9мм, височина на отворен клипс 7.8мм, широчина на отворен клинс 8.4ммКлипс за лапароскопска хирургия : дължина на затворен клипс 9мм, височина на отворен клипс 7.8мм, широчина на отворен клинс 8.4ммбр.30

6.Циркулярни ушиватели с размери 28.5мм, диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 5.3мм, бр.клипси -24, вътрешен диаметър на рязане 19ммЦиркулярни ушиватели с размери 28.5мм, диаметър на клипса 0.30мм, височина на клипса 5.3мм, бр.клипси -24, вътрешен диаметър на рязане 19мм бр.14

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №4 Реативи и консумативи за хемостаза Thrombotimer

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №4 Реативи и консумативи за хемостаза Thrombotimer  съдържа:

1.4003 Хартия за принтера 58 mm M 248/348/ABL-5/Thrombotimer4003 Хартия за принтера 58 mm M 248/348/ABL-5/Thrombotimer бр.30

2.050-290 Кювети комплект със съчми за "Thrombostat"(1000 бр. в к-т)050-290 Кювети комплект със съчми за "Thrombostat"(1000 бр. в к-т)компле кт.10

3.HB-1101-FG  HART  Капилярен тромбопластин LI (5x6ml)HB-1101-FG  HART  Капилярен тромбопластин LI (5x6ml)оп.60

4.HB-4411-FG  HART  Капилярен  плазма,нормална (10x0.5ml)HB-4411-FG  HART  Капилярен  плазма,нормална (10x0.5ml)оп.5

5.HB-4412-FG  HART  Капилярен  плазма,абнормална (10x0.5ml)HB-4412-FG  HART  Капилярен  плазма,абнормална (10x0.5ml)оп.5

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 380.55 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №5 Реактиви и консумативи за кръвно газов анализатор MODULAR Pro

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №5  Реактиви и консумативи за кръвно газов анализатор MODULAR Pro съдържа:

От 1 до 35 номенклатурни единици.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 125 097.99 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №6 Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор Advia centaur СР

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №6 Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор Advia centaur СР  съдържа:

От 1 до 109 номенклатурни единици.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 219 250.43 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №7 Консумативи за образна диагностика

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №7  Консумативи за образна диагностика  съдържа:

1.Касета с фосфорна плака  (комплект)   35x43  за дигитайзер CR10-X                             бр.14

2.Мамографска касета с фосфорна плака (комплект)  18x24 за дигитайзер  CR30-Xm  бр.6

3.Касета с фосфорна плака  (комплект)   35x43 за дигитайзер CR30-Xm                            бр.4

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 47 802.60 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №8 Консумативи за Уринен Анализатор

Обособена позиция №: 8
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №8 Консумативи за Уринен Анализатор съдържа:

1.Multistix 10SG опаковка 100 tests 400

2.Clinitek Microalbumin 2 опаковка  25 tests 5

3.Clinitek Microalbumin 9 опаковка 25 tests 5 

4.Clinitest HCG test kit for Clinitek status опаковка 25 tests 1 

5.Chek - Stix опаковка 25 tests 1

6.BRC/LQ Urinalysis Bilevel control опаковка 2x12 ml 4

7.Multistix 5 опаковка 50 tests 60

8.N-Neostix опаковка 50 tests 20

9.Hema-Combistix опаковка 50 tests 20

10.Uristix опаковка 50 tests 20

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 585.32 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №9 Реактивите и консумативите за автоматичен хематологичен анализатор YUMIZEN H 500

Обособена позиция №: 9
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №9  Реактивите и консумативите за автоматичен хематологичен анализатор YUMIZEN H 500     

1.Minoclair/Разтвор за седмично почистване на апарата / L 10

2.Diluent /Дилуент/  L 1000

3.Клийнър /разтвор за почистване при start up&shut down/ L 50

4.Whitediff/ Лизиращ разтвор/ L 50

5.Difftrol /контролна кръв/  mL 225

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 24 516.06 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №10 Реактиви и консумативи за уринен анализатор DIRUI FUS 2000

Обособена позиция №: 10
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 10  Реактиви и консумативи за уринен анализатор DIRUI FUS 2000  съдържа:

1.

Шийт Флуид

 

l

480

2.

Почистващ разтвор

 

ml

2500

3.

Стандарт

 

ml

3000

4.

Реактив за настройка на фокуса

 

ml

3000

5.

Контролен материал, отрицателен

 

ml

1250

6.

Контролен материал, положителен

 

ml

1250

7.

Дилуент

 

ml

2500

8.

FUS-2000 Тест-лента за урина H10 (10 x 100 бр. в к-т)

 

брой

24000

9.

Епруветка пластмасова, градуирана, 10 ml, 16x100 mm

 

брой

4000

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 41 018.39 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №11 Нестерилни Конци

Обособена позиция №: 11
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №11  Нестерилни Конци  съдържа:

1.Конци полиамидни № 0 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 0 х 10 моп300

2.Конци полиамидни № 000 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 000 х 10 моп250

3.Конци полиамидни № 2 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 2 х 10 моп350

4.Конци полиамидни № 4 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 4 х 10 моп300

5.Конци полиамидни № 6 х 10 мПолиамидни нерезорбируеми хирургични конци нестерилни № 6 х 10 моп300

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 800.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ПОЗИЦИЯ №12 Консумативи за компютърен томограф

Обособена позиция №: 12
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33140000 Медицински консумативи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София / Sofia
Основно място на изпълнение:

Място за изпълнение – Болнична аптека на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция №12    Консумативи за компютърен томограф

1.Филми за лазарен принтер за скенер Фуджи DRYPIX - Di-HL3 35/43Филми за лазарен принтер за скенер Фуджи DRYPIX - Di-HL3 35/43 бр 1500

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 750.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 20
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Годност/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност. Доказване.

1.1. Минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност:

За всички обособени позиции - Участникът да има издадено на негово име - Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия, а за чуждестранните лица – друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване като попълва попълва раздел А: Годност в Част: IV ”Критерии за подбор” на ЕЕДОП и представя информация за Разрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия (издадено от ИАЛ), а за чуждестранните лица – друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава, а именно информация за номер на разрешението, дата на издаване и валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, а именно Разрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на Закона за медицинските изделия (издадено от ИАЛ), а за чуждестранните лица – друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисквания за икономическо и финансово състояние.Доказване.

Възложителят не поставя изисквания за икномическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

3.Изисквания за технически и професионални способности. Доказване.

Минимални изисквания за технически и професионални способности:

За всички обособени позиции:

3.1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходени с тези на поръчката, за последните 3 (три) години (считано от датата на подаване на офертата).

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като представя информация за доставките, които са индентични или сходни с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.

*За предмет сходен с предмета и обема на поръчката се счита доставка медицински консумативи .

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

3.2. Участникът следва да притежава /разполага със система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или друга еквивалентна система в съответствие с международните норми и стандарти.

ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното изискване в част IV от ЕЕДОП, като представя информация за сертификата за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалента, издаден от акредитирани лица или еквивалент на името на участника, с обхват на сертификата съответсващ на предмета на обществената поръчка, а именно номер, дата на издаване и валидност.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, а именно сертификата за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалента, издаден от акредитирани лица или еквивалент на името на участника, с обхват на сертификата съответсващ на предмета на обществената поръчка.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 60 (шетдесет) дни след изтичане срока на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума

б) оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в полза на МБАЛ –Самоков ЕООД

г) застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са описани в проекта на договора.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Участникът, определен за изпълнител, избира свободно формата на гаранцията за изпълнение.

Некоректно попълнена гаранция не се приема.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 05/12/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 04/04/2023
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 06/12/2022
Местно време: 13:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, когато:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т 2.1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

2.10. Когато участникът е юридическо лице изискванията по т. 2.1, т. 2.2 и т. 2.7 се прилагат за лицата, посочени в чл. 40 от ППЗОП. Основанията по т. 2.1, т.2.2 и т.2.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по тези точки се отнасят и за това физическо лице.

2.11.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгл.чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/11/2022