Leveringen - 616491-2019

Submission deadline has been amended by:  40419-2020
24/12/2019    S248

Polen-Krakau: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 248-616491

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Postadres: ul. Jana Brożka 3
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Postcode: 30-347
Land: Polen
Contactpersoon: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska,
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mpk.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną

Referentienummer: LP.281.221.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę:

— 50 sztuk autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ oraz — 50 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in.

Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50 %, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 129 000 000.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121400 Bussen met verlaagde vloer
34144910 Elektrische bussen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213 Miasto Kraków
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stacja Obsługi Autobusów MPK S.A. na terenie Krakowa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę:

— 50 sztuk autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ oraz — 50 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kryterium techniczne / Weging: 35
Prijs - Weging: 65
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 129 000 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Projekt obejmujący zakup autobusów objęty niniejszą umową został wybrany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach naboru do konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 prowadzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający przewiduje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie:

1.1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm. – dalej „ustawa” lub „ustawa Pzp”) z zastrzeżeniem z art. 133 ust. 4 ustawy;

1.1.2. art. 24 ust. 5 pkt 1, 3, 4, 8 ustawy.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

2.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;

2.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lub 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (podmioty zbiorowe), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2.6. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.8. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z poźn. zm.);

2.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

2.10. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

3. Dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 2.1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 2.2–2.9.

5. Dokument, o którym mowa w pkt 2.10., Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert.

6. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności o których mowa w pkt 2.4 może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie wydane na spółkę, a nie na wspólników). W przypadku wspólników spółki cywilnej wykazanie okoliczności, o których mowa: w pkt 2.4, 2.8, 2.9 – dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki, w pkt 2.5 – dotyczy poszczególnych wspólników lub dla samej spółki, w pkt 2.7 – dotyczy poszczególnych wspólników spółki cywilnej.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 2.2 do 2.9, dotyczących podmiotu, na którego sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji finansowej.

2. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: co najmniej 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Uwaga: Wykonawca winien wskazać środki finansowe albo zdolność kredytową albo łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości określonej w pkt 2 powyżej. Dopuszczalne jest wskazanie środków finansowych z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania i/lub zdolności kredytowej, o ile nie dotyczy ona zrealizowania konkretnego celu, który nie obejmuje przedmiotowego postępowania.

W przypadku gdy Wykonawca wskaże środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażone w innej walucie niż złoty, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przeliczy podane kwoty na złoty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;

3.2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w pkt 3.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o której mowa powyżej (informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), dotyczącej tych podmiotów;

3.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy).

Eventuele minimumeisen:

W celu oceny czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4. Dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 3.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów), należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej. JEDZ podmiotu, na którego powołuje się Wykonawca, powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3.3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 3.2. Jednocześnie Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1. pkt 2.2–2.9 niniejszego ogłoszenia.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej.

2. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dostawy fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej co najmniej:

a) 15 (piętnastu) sztuk zasilanych energią elektryczną lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym, o długości co najmniej 11 metrów każdy

oraz

b) 20 (dwudziestu) sztuk przegubowych.

Jeżeli Wykonawca wykaże się dostawą 20 (dwudziestu) sztuk fabrycznie nowych autobusów przegubowych, zasilanych energią elektryczną lub których układ napędowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym, powyższy warunek uznaje się za spełniony.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

3.1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ/ESPD;

3.2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzec z których dostawy zostały wykonane.

a) Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

3.3. zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy)

Eventuele minimumeisen:

W celu oceny czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, tj. które określa w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

4. Dokument JEDZ, o którym mowa w pkt 3.1 (w przypadku polegania na zasobach podmiotów trzecich dokument JEDZ składany jest również dla tych podmiotów) należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej. JEDZ podmiotu, na którego powołuje się Wykonawca, powinien być wypełniony w zakresie wskazującym na brak przesłanek wykluczenia podmiotu trzeciego oraz w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 3.3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 3.2. Jednocześnie Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.1.1. pkt 2.2–2.9 niniejszego ogłoszenia.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 870 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Forma, termin i miejsce wnoszenia wadium, a także jego zwrot i zatrzymanie, zostały określone w SIWZ.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 7 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zapłata za każdy odebrany pojazd z urządzeniem ładującym za pośrednictwem złącza plug-in nastąpi przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument, o którym mowa w sekcji III.1.1 pkt 2.1–2.10, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Warunki udziału określone w sekcji III.1.2 i III.1.3 niniejszego ogłoszenia mogą być spełnione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki dotyczące realizacji umowy zawarto w SIWZ, w szczególności w istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących załącznik do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/01/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Budynek administracyjny MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, POLSKA, w sali konferencyjnej p. 239 (II piętro)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1.1. dokumentów, o których mowa w sekcji III1.1 pkt 2.2. i 2.3 niniejszego ogłoszenia – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

1.2. dokumentów, o których mowa w sekcji III.1.1 pkt 2.4, 2.5, 2.6 niniejszego ogłoszenia – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2.b powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 a powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. Komunikacja odbywa się za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego https://mpkkrakow-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Dopuszcza się wymianę korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

p. Ewa-Jasińska Wrona, e-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl.

III. Szczegółowe informacje na temat sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów, sposobu przygotowania oferty oraz formy oświadczeń i dokumentów zostały określone w SIWZ. Poniżej informacje podstawowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postaci elektronicznej podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym przez podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca lub poświadczonej elektronicznie kopii dokumentu.

2. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo do podpisywania oferty, wystawione dla wykonawcy bądź wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia musi być złożone w postaci elektronicznej w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

6. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

IV. Termin związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6 niniejszego ogłoszenia, wynosi 90 dni.

V. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI. Kryteria techniczne podlegające ocenie, o których mowa w sekcji II.2.5 niniejszego ogłoszenia wraz z największą liczbą punktów możliwych do uzyskania w każdym kryterium to okres gwarancji całopojazdowej – 3 pkt, okres gwarancji na magazyn energii – 5 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących) – 5 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich siedzących w autobusie dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 4 pkt, ocena wyposażenia autobusów w systemy bezpieczeństwa – 4 pkt, ilość czynnika chłodniczego układu klimatyzacji łącznie przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy potrzebna do pierwszego napełniania – 3 pkt, ocena rozwiązania napędu elektrycznego w autobusie – 5 pkt, wysokość

autobusu z uwzględnieniem urządzeń zamontowanych na dachu – 2 pkt, zużycie energii elektrycznej przez autobus wg testu SORT-2 – 4 pkt.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 225487701

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 225487701

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/12/2019