Supplies - 616500-2020

21/12/2020    S248

Romania-Baia Mare: Antiseptics and disinfectants

2020/S 248-616500

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
National registration number: 3694594
Postal address: Str. George Coșbuc nr. 31
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430031
Country: Romania
Contact person: Nemes Romeo
E-mail: achizitii@sjbm.ro
Telephone: +40 262205100-2114
Fax: +40 262216949
Internet address(es):
Main address: www.spitaljbm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100109757
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Instituție sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord-cadru de furnizare dezinfectanți și antiseptice

Reference number: 3694594_2019_PAAPD1121262
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Conform descrierii din caietul de sarcini.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 083 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT DE NIVEL MEDIU PENTRU LENJERIE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare, Str. George Cosbuc, Nr.31

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierilordin Caietul de Sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 90 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este 60000 Lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA A MAINILOR PRIN PROCEDEUL DE FRECARE

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare, Str. George Cosbuc, Nr.31

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierilordin Caietul de Sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnică / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 840 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este 560000 Lei.

II.2)Description
II.2.1)Title:

ANTISEPTIC PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA A MAINILOR PRIN PROCEDEUL DE SPALARE

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO114 Maramureş
Main site or place of performance:

Magazia Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare, Str. George Cosbuc, Nr.31

II.2.4)Description of the procurement:

Conform descrierilordin Caietul de Sarcini

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 153 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 18
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este 102000 Lei.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinta nr. 1

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

— Declaratia ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor privind neincadrarea situatiilor prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. Prin aceste documente, ofertantul declara ca nu se incadreaza in situatiile de excludere indicate la articolele respective.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Ofertantii terti sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, DOAR LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Aceste documente pot fi:

Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, conform art.60 sectiunea a IV din Legea 98/2016.

Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Legat de conflictul de interese, nominalizam toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de

Atribuire:

Dr.Pop Vasile-Ioan-Manager interimar

Ec.Ghidut Livia-Aurica-Director financiar contabil interimar

Dr. Luca Lucian-Ioan -Medic specialist epidemiologie

As.Pr.Sandor Mirela-Director ingrijiri

As.Pr.Bujor Mihai-Coordonator S.P.I.A.A.M.

Jr. Horgos Alize-Sef Birou Legislativ

Ec.Ing. Santa Ionel – Sef Serviciu Achizitii Publice

Ing. Nemes Romeo-Sef Birou Achizitii Publice

Ec.Lupu Andreea–Economist Birou Achizitii Publice

Cerinta nr.2

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate(bugetul local, buget de stat etc.)

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terţi şi subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

● certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

● cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

Documentele care dovedesc indeplinirea criteriilor de calificare si selectie, inclusiv documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, vor fi valabile la momentul deschiderii ofertelor si / sau al prezentarii ca urmare a solicitarii autoritatii contractante (de exemplu: certificate care atesta lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, avize, autorizatii, certificari sau alte documente solicitate). Aceste documente vor fi in concordanta cu documentele prezentate in oferta, inclusiv propunerea tehnica si financiara (denumirea ofertantului, sediul, date de identificare societate comerciala).

Cerinta nr.1

— Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în baza Legii nr. 26/1990; Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie

Sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.

Certificatul se va prezenta în original sau copie legalizata sau copii semnate si stampilate „conform cu originalul”.

Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certif. Constatator.

In situatia in care din documentele solicitate in acest sens nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei conditia referitoare la Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) va fi considerata neindeplinita iar oferta inacceptabila in baza art.134-137 din HG 395/2016.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau, în cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, conform Ordinului comun cu nr. 1082/731 al Ministerului Sanatatii si al Presedintelui ANAP pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind achizitia de produse biocide. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2018,2019,2020) conform art.175 (2)din Legea 98/2016 trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot x 2(fara TVA). Pragurile minime pentru cerinta de calificare inscrisa sunt urmatoarele: LOT1. 102000 LEI; LOT2. 560000 LEI;LOT3. 60000 LEI.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Cerința privind un anumit nivel minim al cifrei de afaceri generale (anuale) poate fi solicitată pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile; cifra de afaceri solicitată nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului de achiziție publică sau, după caz, valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel puţin lei (nu mai mult decât valoarea estimată a contractului celui mai mare contract subsecvent) pentru: LOT1. 102000 LEI; LOT2. 560000 LEI;LOT3. 60000 LEI. Prin produse similare se înţelege: dezinfectanţi şi/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (soluţii, geluri, spume, tablete) şi fără a condiţiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apă, colectivităţi).

Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Se va prezenta esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. procesul-verbal de recepţie şi/sau alte documente din care să reiasă următoarele informaţii: beneficiarul, cantitatea livrată/ valoarea corespunzătoare a produselor livrate în perioada de referinţă (ultimii 3 ani); În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte. Acordul de asociere, precum şi documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar .In cazul esantioanelor se vor trasmite la sediu la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc. Esantioanele se vor trasmite la REGISTRATURA Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare, str.George Cosbuc, nr.31 (program de lucru: luni – joi, orele 07:30 – 16,00 si vineri, orele 07:30 – 13:30) in plic inchis pe care se va scrie clar si citet: - Numele si adresa autoritatii contractante - ESANTIOANE PENTRU PROCEDURA LICITATIE DESCHISA ACORD CADRU DE FURNIZARE DEZINFECTANTI SI ANTISEPTICE”.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 26/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 26/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 26/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

— Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea prin accesarealinkului "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter",

— Pentru loturile 1 si 3 avand ca si Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut modalitatea de departajare a ofertantilor clasati pe acelasi loc, cu preturi egale: cele clasate pe primul loc cu preturi egale se vor departaja prin reofertarea electronica a pretului (ca urmare a unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante), la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online(In SICAP), iar pentru ofertantii clasati pe acelasi loc (cu referire la locurile 2-5) se va solicita reofertare, putand fi efectuata pana la limita ofertei clasate pe locul anterior, operatorii economici transmitand raspunsul lor online (In SICAP),

— Pentru lotul 2 avand ca si Criteriu de atribuire Cel mai bun raport calitate-pret modalitatea de departajare a ofertantilor clasati pe acelasi loc, cu punctaje egale: cele clasate pe primul loc cu punctaje egale se vor departaja prin reofertarea electronica a pretului (ca urmare a unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante), la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online(In SICAP), iar pentru ofertantii clasati pe acelasi loc (cu referire la locurile 2-5) se va solicita reofertare, putand fi efectuata pana la limita ofertei clasate pe locul anterior, operatorii economici transmitand raspunsul lor online(In SICAP).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Persoană vătămată poate sesiza CNSC în vederea anulării actului și/sau recunoașterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termenele prevăzute de lege.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul juridic al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare
Postal address: Str. George Coșbuc nr. 31
Town: Baia Mare
Postal code: 430031
Country: Romania
E-mail: juridic@sjbm.ro
Telephone: +40 262205100/2369
Fax: +40 2622218127
Internet address: www.spitaljbm.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2020