Varer - 616505-2019

24/12/2019    S248

Danmark-Taastrup: Konstruktioner og dele til konstruktioner

2019/S 248-616505

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Brøbeck
E-mail: xsbroe@dsb.dk
Telefon: +45 51614823
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Peter Jansen
E-mail: pjan@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.banedanmark.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253456&B=DSB
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=253456&B=DSB
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af venterum og læskærme

II.1.2)Hoved-CPV-kode
44210000 Konstruktioner og dele til konstruktioner
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omhandler fabrikation og levering samt montering af venterum og læskærme på togstationer i Danmark.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
44210000 Konstruktioner og dele til konstruktioner
44112100 Skure
45400000 Færdiggørelse af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omhandler en rammeaftale om fabrikation og levering af venterum og læskærme til ordregiver. I tillæg hertil kommer montage af leverancerne.

Venterum og læskærme skal fabrikeres i overensstemmelse med ordregivers specifikationer og skal opstilles på peronner på togstationer i Danmark. Rammeaftalen omfatter både hele venterum/læskærme og reservedele.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan forlænge kontrakten med op til 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal vise, at tilbudsgiver er økonomisk robust og dermed egnet til at opfylde kontrakten. Tilbudsgiver skal derfor udfylde ESPD'ets del IV, afsnit B, som indeholder oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal, som angivet nedenfor.

Tilbudsgiver skal angive den gennemsnitlige egenkapital og overskudsgrad på baggrund af oplysningerne afgivet i ESPD, del IV, afsnit B.

Hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansiel formåen eller er tilbudsgiver en sammenslutning af økonomiske aktører, vil der blive beregnet et gennemsnit af de deltagende virksomheders nøgletalsværdier for hhv. egenkapital og overskudsgrad.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav beregnet som et gennemsnit på baggrund af de seneste 3 godkendte årsregnskaber:

1) Egenkapital. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. I beskrivelsesfeltet bør de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet angives;

2) Overskudsgrad. Dette nøgletal skal minimum have en gennemsnitlig værdi over 3 år, der er større end 0. Overskudsgraden beregnes som: Resultat før finansielle poster/omsætning*100. I beskrivelsesfeltet bør de værdier, der indgår i beregningen af nøgletallet angives.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i udbudslovens, (herefter UBL) § § 135 og 136, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 2).

Medlemmer af tilbudsgivers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL §135, stk. 1.

Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD'ets del III, afsnit A, B og C.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der stilles ingen særlige krav til den retlige form. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører fx et konsortium, skal disse hæfte direkte og solidarisk og udpege én økonomisk aktør, der har bemyndigelse til at repræsentere sammenslutningen.

Konsortieerklæring skal fremsendes sammen med tilbudsgivers tilbud. Hvis tilbudsgiver baserer sin formåen på andre enheders økonomiske og finansiel formåen, skal disse ligeledes hæfte direkte og solidarisk. Støtteerklæring skal fremsendes sammen med tilbudsgivers tilbud. Tilbudsgiver opfordres til at anvende de skabeloner for erklæringer, som er uploadet i EU-Supply.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/01/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/01/2020
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Det forventes, at opgaven genudbydes, når den udbudte kontrakt ophører.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Tilbudsgivere har mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via EU-Supply. Spørgsmålene i anonymiseret form samt DSB’s svar herpå skal offentliggøres til samtlige tilbudsgivere i EU-Supply senest 6 dage før tilbudsfristen. Tilbudsgivere opfordres derfor til at stille spørgsmål så tidligt som muligt i processen;

2) DSB har forberedt og uploadet et elektronisk ESPD (European Single Procurement Document) i EU-supply, som tilbudsgiver skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder betingelserne for at deltage i udbudsprocessen. Tilbudsgivers tilbud skal derfor indeholde udfyldt eESPD, som besvares via EU-Supply samt evt. konsortie- og/eller støtteerklæring, hvis relevant;

3) Hvis ansøger er en sammenslutning af deltagere/konsortium skal eESPD udfyldes for hver virksomhed i sammenslutningen/konsortiet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen, skal eESPD også udfyldes for disse støttendeenheder;

4) Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbuddet er DSB uvedkommende, også hvis udbuddet aflyses;

5) Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvilket betyder, at alle interesserede tilbudsgivere kan byde på opgaven, og at der ikke vil blive gennemført forhandlinger.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

En klage skal være indgivet senest 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/12/2019