Supplies - 616572-2020

Submission deadline has been amended by:  641041-2020
21/12/2020    S248

Romania-Bucharest: Special-purpose motor vehicles

2020/S 248-616572

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
National registration number: 16335444
Postal address: Str. Libertăţii nr. 15
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040129
Country: Romania
Contact person: Victor Giucă
E-mail: marius.cojoaca@mmediu.ro
Telephone: +40 214089604
Fax: +40 213163704
Internet address(es):
Main address: www.mmediu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100109743
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului necesare în vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real privind calitatea aerului înconjurător

Reference number: DAL/224971/24.11.2020
II.1.2)Main CPV code
34144000 Special-purpose motor vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului necesare în vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real privind calitatea aerului înconjurător:

— lotul 1 – având ca obiect livrarea, instalarea și punerea în funcțiune de echipamente pentru monitorizarea automată, în timp real a particulelor în suspensie, fracțiile PM10 și PM2,5 din aer, cu crearea condițiilor de securitate a aparaturii, funcționare continuă și transfer automat al datelor;

— lotul 2 – având ca obiect livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor autolaboratoare echipate cu aparatura necesară monitorizării calității aerului care să permită obținerea de informații de interes public privind calitatea aerului în puncte în care stațiile de monitorizare existente nu asigură necesarul de informații sau unde, în urma unor incidente, există îngrijorări ale populației cu privire la calitatea aerului;

— lotul 3 – având ca obiect livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor senzori de monitorizare a calității aerului, care să asigure obținerea în timp real și în condiții de eficiență economică a informațiilor privind concentrațiile de poluanți din aer, într-un număr extins de puncte de monitorizare;

— lotul 4 – având ca obiect optimizarea sistemului de informare a publicului cu privire la calitatea aerului prin crearea de aplicații ușor accesibile pentru punerea la dispoziția populației a datelor obținute din monitorizarea calității aerului. Obiectivul principal al achiziției este îmbunătățirea nivelului de evaluare a calității aerului la nivelul unor zone și aglomerări astfel încât să se asigure o mai bună informare a autorităților și publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător. Prin realizarea achiziției se vor obține informații în timp real privind principalii poluanți din aer dând posibilitatea autorităților implicate să ia din timp măsuri de limitare a efectelor nocive ale acestora.

Prin derularea achiziției prezente se va realiza dezvoltarea și eficientizarea RNMCA în sensul creșterii numărului de puncte de monitorizare și a parametrilor măsurați și a îmbunătățirii performanțelor echipamentelor de monitorizare.

De asemenea se va îmbunătăți modul de gestionare a evenimentelor/incidentelor de poluare a aerului și se va asigura informarea populației cu privire la calitatea aerului din zonele în care locuiesc.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 898 000.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 4
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Autolaborator

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144000 Special-purpose motor vehicles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Pe teritoriul Romaniei.

II.2.4)Description of the procurement:

Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor autolaboratoare echipate cu aparatura necesară monitorizării calității aerului care să permită obținerea de informații de interes public privind calitatea aerului în puncte în care stațiile de monitorizare existente nu asigură necesarul de informații sau unde, în urma unor incidente, există îngrijorări ale populației cu privire la calitatea aerului.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 248 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Bugetul Fondului de mediu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Analizoare pentru determinarea PM10/PM2,5

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434000 Analysers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Pe teritorul Romaniei.

II.2.4)Description of the procurement:

Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune de echipamente pentru monitorizarea automată, în timp real a particulelor în suspensie, fracțiile PM10 și PM2,5 din aer, cu crearea condițiilor de securitate a aparaturii, funcționare continuă și transfer automat al datelor.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 000 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Bugetul Fondului de mediu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Senzori pentru măsurarea particulelor în suspensie PM10

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
35125100 Sensors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Pe teritoriul Romaniei.

II.2.4)Description of the procurement:

Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a unor senzori de monitorizare a calității aerului, care să asigure obținerea în timp real și în condiții de eficiență economică a informațiilor privind concentrațiile de poluanți din aer, într-un număr extins de puncte de monitorizare.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 250 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Bugetul Fondului de mediu.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Interfață/aplicație calitate aer pentru telefonul mobil

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Pe teritoriul Romaniei.

II.2.4)Description of the procurement:

Optimizarea sistemului de informare a publicului cu privire la calitatea aerului prin crearea de aplicații ușor accesibile pentru punerea la dispoziția populației a datelor obținute din monitorizarea calității aerului.Obiectivul principal al achiziției este îmbunătățirea nivelului de evaluare a calității aerului la nivelul unor zone și aglomerări astfel încât să se asigure o mai bună informare a autorităților și publicului cu privire la calitatea aerului înconjurător. Prin realizarea achiziției se vor obține informații în timp real privind principalii poluanți din aer dând posibilitatea autorităților implicate să ia din timp măsuri de limitare a efectelor nocive ale acestora.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 400 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Bugetul Fondului de mediu.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința 1: ofertanții, terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Aceste documente sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința 2: evitarea conflictulul de interese. Operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanți/asociați/terți susținători) vor completa declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind lipsa conflictului de interese asa cum este acesta definit in art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Mircea Fechet – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

— Ion Anghel – secretar general;

— Teodor Dulceață – secretar general adjunct;

— Gyozo Istvan-Barczi – secretar general adjunct;

— Dorina Mocanu – director;

— Cristian Alexe – director;

— Alina Constantin – director adjunct;

— Dinu Nicolescu – director;

— Mihaela Clapan – director;

— Marilena Tuță – consilier;

— Tiberia Rus – consilier;

— Victor Giucă – consilier;

— Alexandra Nastase – consilier;

— Simona Rang – consilier;

— Marius Cojoacă – sef serviciu;

— Alexandra Catălina Caciuriac – consilier;

— Victoria Popovici – consilier;

— Simona Camber – consilier;

— Cristina Antoaneta Stoica – consilier;

— Mircea Stoianescu – consilier;

— Cristina Panaite – consilier;

— Felicia Ioana – șef serviciu;

— Ecaterina Szabo – consilier.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorială. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Ofertantilor li se impune/solicită să demonstreze experiența similară.

Lot 1 – Ofertantul trebuie să facă dovada că deține experiență în derularea unor contracte de furnizare și integrarea într-un sistem centralizat, a unor echipamente similare ca domeniu și complexitate, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în valoare de minimum 3 000 000 RON fără TVA.

Lot 2 – Ofertantul trebuie să facă dovada că deține experiență în derularea unor contracte de furnizare și integrarea într-un sistem centralizat, a unor sisteme similare ca domeniu și complexitate, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în valoare de minimum 6 248 000 RON fără TVA.

Lot 3 – Ofertantul trebuie să facă dovada că deține experiență în derularea unor contracte de furnizare și integrarea într-un sistem centralizat, a unor echipamente similare ca domeniu și complexitate, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în valoare de minimum 250 000 RON fără TVA.

Lot 4 – Ofertantul trebuie să facă dovada că deține experiență în derularea unor contracte de furnizare similare ca domeniu și complexitate, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani până la data-limită de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, în valoare de minimum 400 000 RON fără TVA. În cazul unei asocieri, cerința privind nivelul minim al experienței similare se consideră îndeplinită la nivelul asocierii. La nivelul DUAE trebuie precizate: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau produsele livrate pentru care ofertantul a fost responsabil, dacă este cazul.

Loturile: 1, 2, 3, 4. Proportia de subcontractare. Acord de subcontractare (daca este cazul). Acord sau o scrisoare preliminara de asociere, daca este cazul. Angajament tert sustinator, daca este cazul.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor cu privire la capacitatea tehnică şi profesională: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documente solicitate de autoritatea contractanta a fi prezentate în baza prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 si art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 66 alin. (1) si (2) din HG nr. 395/2016 sau art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016: certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Prin produse similare se inteleg produse de tipul/natura, cât și din punct de vedere al rezultatului urmărit prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei sau similar acestuia.

Se solicită tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte un acord de subcontractare (daca este cazul) cu precizarea părţii/părţilor din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze. Operatorii economici ofertanți precizeaza în DUAE numărul și data acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte un acord sau o scrisoare preliminara de asociere, daca este cazul. Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Se solicita ca odata cu depunerea DUAE sa se prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se materializeaza sustinerea acestuia si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Documentația de atribuire este afișată în SEAP, https://SEAP-prod.e-licitatie.ro

Documentul DUAE este disponibil în format electronic.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.

Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant.

Solicitările de clarificări referitoare la conținutul documentaţiei de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secţiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire până la data-limită stabilită în anunțul de participare, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la secţiunea „Documentaţie şi clarificări” din cadrul anunţului de participare, autoritatea/entitatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 18.

Documentele redactate în altă limbă decât limba română vor fi însotite de traducerea autorizată în limba română.

Daca ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita clarificări prin intermediul SEAP, în vederea incărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri, în vederea departajării ofertelor.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2020