Supplies - 616625-2020

21/12/2020    S248

Romania-Cluj-Napoca: Medical furniture

2020/S 248-616625

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
National registration number: 4288080
Postal address: Str. Clinicilor nr. 3-5
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400006
Country: Romania
Contact person: Camelia-Alexandrina Santa
E-mail: achizitiiscjucj@yahoo.com
Telephone: +40 264592771/1559
Fax: +40 264595271
Internet address(es):
Main address: https://scjucluj.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100109797
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mobilier cabinete medicale și săli de așteptare ambulatoriu și achiziționarea de paturi salon pacienți cu nevoi speciale

Reference number: 4288080/2020/90
II.1.2)Main CPV code
33192000 Medical furniture
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Mobilier cabinete medicale și săli de așteptare ambulatoriu si achiziționarea de paturi salon pacienți cu nevoi speciale.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 (cincisprezece) zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare.

Data-limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificari: cu 10 (zece) zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor specificata in anuntul de participare [conform art. 160 alin. (2) si art. 161 din Legea 98/2016].

Valoarea maxima estimata pe contract subsecvent se regaseste in sectiunea II.2) „Lista de loturi”.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 269 240.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 3
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pat salon pacienți cu nevoi speciale

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 562 500 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 125 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Conform specificatiei tehnice.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mobilier

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
18143000 Protective gear
42965110 Depot system
44411100 Taps
44411300 Washbasins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 1 567 200 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Punctajul pentru factorul „termen de livrare” se va acorda astfel: pentru cel mai mic termen de livrare se vor acorda 5 puncte / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 134 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Conform specificatiei tehnice.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Canapea modulară

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
39113300 Bench seats
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 4 920 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 840.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Conform specificatiei tehnice.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica si sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2. Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității/entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Petru Susca, manager;

— Delia Dragomir, dir. fin.-contabil;

— Adela Golea, director medical;

— Eva Kis, director ingrijiri;

— Oana Cutlac, consilier juridic;

— Camelia Santa, sef Serv. achizitii;

— Estera Crisan, responsabil achizitie;

— Ulici Florica, sef Biroul de aparatura medicala;

— Paul Muresan, sef Serviciul tehnic.

Modalitatea de indeplinire: autoritatea contractanta are obligatia completarii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Cerința nr. 1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică/sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectorială de produse care cuprind și prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici să dețină o autorizație specială sau să fie membri ai unei anumite organizații pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine sau să fie înscriși în registre profesionale, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că dețin o astfel de autorizație/că sunt membri ai unei astfel de organizații/sunt înscriși în registre profesionale. Dacă se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie să fie în relație directă cu obiectul principal al contractului/relevantă scopului urmărit prin încheierea contractului de achiziție publică/sectorială.

Cerința nr. 2. Operatorii economici vor prezenta:

— certificat constatator eliberat de ONRCin scopul participarii la procedura de achizitie. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va depune certificatului constatator in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— aviz de funcţionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare si service;

— autorizatia de punere pe piata sau documente din care sa rezulte ca produsele ofertate nu necesita autorizatie de punere pe piata si indeplinesc conditiile de comercializare.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative sau în cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise în tara de rezidenta se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, respectiv dupa etapa de licitatie electronica.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Informatii suplimentare despre licitatia electronica: vor intra in etapa de licitatie electronica doar ofertele declarate admisibile, fiecare cu pretul evaluat de comisia de evaluare in cursul etapei de analiza si evaluare a ofertei financiare. Elementul reofertarii in cadrul licitatiei electronice: valoare maxima fara TVA in lei. Reofertarea se va realiza intr-o singura runda de 24 de ore. Pentru a putea participa la etapa de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SICAP si sa detina certificat digital electronic valid pentru acces in sistem. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au pretul egal in urma desfasurarii etapei finale de licitatie electronica, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor cu pret egal sa faca o noua oferta fi […] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/01/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/04/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/01/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Documentatia de atribuire este afisata in SICAP, http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Documentul DUAE se completeaza direct in SICAP. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
Postal address: Str. Clinicilor nr. 3-5
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400006
Country: Romania
Telephone: +40 264592771/1559
Internet address: https://scjucluj.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/12/2020