TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Prekės - 616674-2019

24/12/2019    S248

Lenkija-Katowice: Matavimo ir valdymo aparatūra

2019/S 248-616674

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 242-595801)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresas: ul. Powstańców 30
Miestas: Katowice
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 40-039
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
El. paštas: ko.wycislik@pgg.pl
Telefonas: +48 327161466
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pgg.pl
Pirkėjo profilio adresas: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-1

Nuorodos numeris: 701903630
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
31682210 Matavimo ir valdymo aparatūra
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/12/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 242-595801

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.1.2
Yra:

dla zadania nr 30 — 261 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 186 000,00 PLN.

Turi būti:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

Dalies numeris: III.1.3
Yra:

dla zadania nr 30 — 261 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 186 000,00 PLN.

Turi būti:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

Dalies numeris: III.1.6
Yra:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 88 000,00 PLN.

(...)

nr 30 – 7 000,00 PLN.

Dla zadań 18, 28, 29 odstępuje się od żądania wadium. W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Turi būti:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 85 000,00 PLN.

(...)

nr 30.3 – 1 000,00 PLN,

nr 30.22 – 1 000,00 PLN,

nr 30.23 – 2 000,00 PLN.

Dla zadań 18, 28, 29; 30 w zakresie pozycji 1; 2; 4–21; 24–35 Wykonawca odstępuje się od żądania wadium. W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 07/01/2020
Vietos laikas: 09:45
Turi būti:
Data: 10/01/2020
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 07/01/2020
Vietos laikas: 10:00
Turi būti:
Data: 10/01/2020
Vietos laikas: 10:15
VII.2)Kita papildoma informacija: