Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 616674-2019

24/12/2019    S248

Polska-Katowice: Aparatura i sprzęt sterujący

2019/S 248-616674

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 242-595801)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Polska Grupa Górnicza S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1
E-mail: ko.wycislik@pgg.pl
Tel.: +48 327161466
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgg.pl
Adres profilu nabywcy: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 316-1

Numer referencyjny: 701903630
II.1.2)Główny kod CPV
31682210 Aparatura i sprzęt sterujący
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Zamówienie obejmuje dostawę elementów automatyki przemysłowej dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 242-595801

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:

dla zadania nr 30 — 261 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 186 000,00 PLN.

Powinno być:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

dla zadania nr 30 — 261 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 186 000,00 PLN.

Powinno być:

dla zadania nr 30 — 100 000,00 PLN.

Razem dla realizacji całości przedmiotu zamówienia 3 025 000,00 PLN.

Numer sekcji: III.1.6
Zamiast:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 88 000,00 PLN.

(...)

nr 30 – 7 000,00 PLN.

Dla zadań 18, 28, 29 odstępuje się od żądania wadium. W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Powinno być:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 85 000,00 PLN.

(...)

nr 30.3 – 1 000,00 PLN,

nr 30.22 – 1 000,00 PLN,

nr 30.23 – 2 000,00 PLN.

Dla zadań 18, 28, 29; 30 w zakresie pozycji 1; 2; 4–21; 24–35 Wykonawca odstępuje się od żądania wadium. W zależności od ilości części zamówienia, na które składana jest oferta, wysokość wadium stanowić będzie suma wadiów wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/01/2020
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: