Diensten - 616715-2019

24/12/2019    S248

Frankrijk-Marseille: Computerarchiveringsdiensten

2019/S 248-616715

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EDF SA
Postadres: Agence ALFA — 140 avenue Viton — Bât Les Calanques
Plaats: Marseille Cedex 20
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 13482
Land: Frankrijk
Contactpersoon: EDF — Direction des achats — DATP — Agence ALFA — M. Alain Korchia
E-mail: alain.korchia@edf.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.edf.com
Adres van het kopersprofiel: https://pha.edf.com
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro

Referentienummer: Cf PHA RFi: RFx_079501
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72252000 Computerarchiveringsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Alpes + Hydro Est + Hydro Med

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestations de collecte, de numérisation, d'indexation et de tri de l'ensemble des plans des sites d'EDF Hydro Sud-Ouest + Hydro Centre

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR FRANCE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/01/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/12/2019