29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 616752-2020

21/12/2020    S248

Grecja-Voula: Pompy grzewcze

2020/S 248-616752

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dimos Baris - Boylas - Boyliagmenis
Krajowy numer identyfikacyjny: 6051
Adres pocztowy: Leoforos Konstantinoy Karamanli 18
Miejscowość: Boyla
Kod NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Kod pocztowy: 166 73
Państwo: Grecja
Osoba do kontaktów: Aggelos Asimakopoylos
E-mail: promithies@vvv.gov.gr
Tel.: +030 2132019955
Faks: +030 2132020059
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.vvv.gov.gr
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.eprocurement.gov.gr/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ebs.eprocurement.gov.gr
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Προμήθεια εξοπλισμού, για τη βελτίωση τής ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

Numer referencyjny: 128/2020
II.1.2)Główny kod CPV
42511110 Pompy grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας δημοτικών κτηρίων του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και περιλαμβάνει αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού με πιο αποδοτικά σε πέντε σχολικά κτήρια καθώς και αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά σε ένα εκ των πέντε σχολικών κτηρίων.

α) 1ο Γυμνάσιο Βούλας Οδός Ξενοφώντος 18 και Περικλέους, ΤΚ 166 73, Βούλα

β) 1ο Λύκειο Βούλας Οδός Ελευθέριου Βενιζέλου και Περικλέους, ΤΚ 166 73, Βούλα

γ) Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης Οδός Σάμου και Ζαλόγγου, ΤΚ 166 72, Βάρη

δ) Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης Οδός Ιάσωνος 54, ΤΚ 166 71, Βουλιαγμένη

ε) Λύκειο Βουλιαγμένης Λεωφόρος Καβουρίου και Έκτορος, ΤΚ 166 71, Βουλιαγμένη

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 484 561.29 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ομάδα Α: Κλιματισμός - θέρμανση.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42511110 Pompy grzewcze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1ο Γυμνάσιο Βούλας

1ο Λύκειο Βούλας

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης

Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης

Λύκειο Βουλιαγμένης

II.2.4)Opis zamówienia:

Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για όλα τα παραπάνω κτήρια των σχολείων αυτών περιλαμβάνουν αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας

Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων συστημάτων θέρμανσης, αερόψυκτων απ’ ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενου τύπου και μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα συγκροτήματα λέβητα /καυστήρα πετρελαίου και θα παρέχουν ζεστό νερό στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής και τερματικών σωμάτων για την κάλυψη των θερμικών απαιτήσεων των κτηρίων. Λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης του συστήματος σε συνδυασμό με τους αυτοματισμούς και τις νέες τεχνολογίες (αντιστάθμιση, inverter) αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα υφιστάμενα συγκροτήματα λέβητα / καυστήρα πετρελαίου. Οι εξωτερικές μονάδες των συστημάτων θα τοποθετηθούν στα δώματα ή στον περιβάλλοντα χώρο των κτηρίων ενώ οι εσωτερικές μονάδες και ο απαραίτητος εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στα υφιστάμενα λεβητοστάσια μετά την αποξήλωση και απομάκρυνση των συγκροτημάτων λέβητα/ καυστήρα πετρελαίου και των δεξαμενών πετρελαίου

1ο Γυμνάσιο Βούλας Οδός Ξενοφώντος 18 και Περικλέους, ΤΚ 16673, Βούλα Συνολική Επιφάνεια 1387.63 m2

1ο Λύκειο Βούλας Οδός Ελευθέριου Βενιζέλου και Περικλέους, ΤΚ 16673, Βούλα Συνολική Επιφάνεια 1270.20 m2

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης Οδός Σάμου και Ζαλόγγου, ΤΚ 16672, Βάρη Συνολική Επιφάνεια 868.00 m2

Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης Οδός Ιάσωνος 54, ΤΚ 16671, Βουλιαγμένη Συνολική Επιφάνεια 2937.66 m2

Λύκειο Βουλιαγμένης Λεωφόρος Καβουρίου και Έκτορος, ΤΚ 16671, Βουλιαγμένη Συνολική Επιφάνεια 1831.65 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 362 491.67 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Παράταση σύμβασης τριών (3) μηνών μπορεί να γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού ύψους της σύμβασης, που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ομάδα Β: Ηλεκτρολογικό υλικό.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31214140 Przełączniki ściemniające
31300000 Drut i kabel izolowany
31524120 Oświetlenie sufitowe
31531000 Żarówki
35125100 Czujniki
44322300 Ciągi kablowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1ο Γυμνάσιο Βούλας

1ο Λύκειο Βούλας

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης

Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης

Λύκειο Βουλιαγμένης

II.2.4)Opis zamówienia:

Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED – φωτοδιόδων με αυτοματισμούς σε αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων που φέρουν λαμπτήρες φθορισμού, γραμμικού ή άλλου τύπου σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων κατόπιν διεξαγωγής φωτοτεχνικής μελέτης. Τα φωτιστικά τεχνολογίας LED επιτυγχάνουν τον απαραίτητο φωτισμό με αρκετά μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ και συνεπακόλουθα κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, στους κυριότερους χώρους των σχολείων, όπως αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία καθηγητών η παρέμβαση περιλαμβάνει την τοποθέτηση αισθητήρων φωτισμού ανά φωτιστικό ή ανά ομάδα φωτιστικών σωμάτων οι οποίοι θα ρυθμίζουν την ένταση φωτισμού βάσει του διαθέσιμου φυσικού φωτισμού για περαιτέρω εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

1ο Γυμνάσιο Βούλας Οδός Ξενοφώντος 18 και Περικλέους, ΤΚ 16673, Βούλα Συνολική Επιφάνεια 1387.63 m2

1ο Λύκειο Βούλας Οδός Ελευθέριου Βενιζέλου και Περικλέους, ΤΚ 16673, Βούλα Συνολική Επιφάνεια 1270.20 m2

Δημοτικό Σχολείο Διλόφου Βάρης Οδός Σάμου και Ζαλόγγου, ΤΚ 16672, Βάρη Συνολική Επιφάνεια 868.00 m2

Δημοτικό Σχολείο Βουλιαγμένης Οδός Ιάσωνος 54, ΤΚ 16671, Βουλιαγμένη Συνολική Επιφάνεια 2937.66 m2

Λύκειο Βουλιαγμένης Λεωφόρος Καβουρίου και Έκτορος, ΤΚ 16671, Βουλιαγμένη Συνολική Επιφάνεια 1831.65 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 62 795.02 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Παράταση σύμβασης τριών (3) μηνών μπορεί να γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού ύψους της σύμβασης, που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ομάδα Γ: Κουφώματα.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44221100 Okna
44221111 Zestawy z szybami podwójnymi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: EL305 Ανατολική Αττική
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1ο Γυμνάσιο Βούλας.

II.2.4)Opis zamówienia:

Την προμήθεια και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου με θερμοδιακοπή και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες σε αντικατάσταση όλων των παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου με μονούς υαλοπίνακες σε όλους τους χώρους του κτηρίου. Τα υφιστάμενα κουφώματα ειδικά στις αίθουσες διδασκαλίες εκτός από τις φτωχές θερμομονωτικές τους ιδιότητες είναι και επισφαλή λόγω φθορών που έχουν παρουσιάσει. Τα νέα κουφώματα θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας του κτηρίου λόγω των χαμηλότερων συντελεστών θερμοπερατότητας των πλαισίων και των χαμηλής εκπομπής (low-e) υαλοπινάκων αλλά και λόγω της καλύτερης αεροστεγανότητας που προσφέρουν. Επιπλέον θα βελτιώσουν τις εσωτερικές συνθήκες θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης. Τέλος, τα νέα κουφώματα θα είναι και πιο ασφαλή για τους μαθητές κατά τη χρήση τους αλλά και σε περίπτωση θραύσης

1ο Γυμνάσιο Βούλας Οδός Ξενοφώντος 18 και Περικλέους, ΤΚ 166 73, Βούλα 210 m2

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 274.60 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Παράταση σύμβασης τριών (3) μηνών μπορεί να γίνει με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή δεν θα προκύψει υπέρβαση του συμβατικού ύψους της σύμβασης, που κατακυρώθηκε στον ανάδοχο.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/01/2021
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Grecki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/02/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.eprocurement.gov.gr

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής (επιτροπή διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη τής διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Adres pocztowy: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198
Miejscowość: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Kod pocztowy: 182 33
Państwo: Grecja
E-mail: aepp@aepp-procurement.gr
Tel.: +30 2132141216
Adres internetowy: https://www.aepp-procurement.gr/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Adres pocztowy: Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 18
Miejscowość: Βούλα
Kod pocztowy: 166 73
Państwo: Grecja
E-mail: promithies@vvv.gov.gr
Tel.: +30 2132019955
Faks: +30 2132020059
Adres internetowy: http://www.vvv.gov.gr
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη τής αναθέτουσας αρχής, κατά παράβαση τής νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας, κατά περίπτωση, την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου portable document format (pdf), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης τής προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν από την έκδοση τής απόφασης τής Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη τής σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας, κατά το άρθρο 366 του Ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές, μέσω της λειτουργίας τής «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:

— κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016,

— διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016.

Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα, επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής, και σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την ημέρα εξέτασης τής προσφυγής. Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη τής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π..

Η άσκηση τής ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση, για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης, του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016, κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Τμήμα Προμηθειών Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης
Adres pocztowy: Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 18
Miejscowość: Βούλα
Kod pocztowy: 166 73
Państwo: Grecja
E-mail: promithies@vvv.gov.gr
Tel.: +30 2132019955
Adres internetowy: http://www.vvv.gov.gr
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020