Usługi - 616810-2019

Submission deadline has been amended by:  131286-2020
24/12/2019    S248    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Balice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2019/S 248-616810

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kpt. M. Medweckiego 1
Miejscowość: Balice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-083
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów
E-mail: zamowienia@krakowairport.pl
Tel.: +48 126393164
Faks: +48 124117977

Adresy internetowe:

Główny adres: www.krakowairport.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://krakowairport-pzp.logintrade.net/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://krakowairport-pzp.logintrade.net/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków-Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/05/19
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo- usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71300000 Usługi inżynieryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

32-083 Balice, ul. kpt. M. Medweckiego 1, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 2671
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawo opcji obejmuje realizację części V Przedmiotu zamówienia. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji zawiera paragraf 3 wzoru umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego.

1. Podstawy wykluczenia:

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy, przy uwzględnieniu art. 133 ust. 4 ustawy, gdzie w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy także wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15.5. 2015 – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1508 oraz z 2018, poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017, poz. 2344 oraz z 2018, poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (w skrócie: JEDZ) stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że

wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy);

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

4. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa,w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie int. informacji z otwarcia ofert, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca obiegający się o zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności wykonawca musi wykazać że:

1.1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

1.2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniana będzie łącznie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunku zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

2.1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy co najmniej na kwotę, o której mowa w pkt 1.1 powyżej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. 2. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę, o której mowa w pkt 1.2 powyżej.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego w ust. 4.6 powyżej dokumentów, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

2. Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, odpowiedzialne za świadczenie usługi i kontrolę jakości posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, tj.:

1) główny projektant / koordynator zespołu projektowego:

a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017 poz.1332 ze. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów;

b. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję głównego projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy sporządzaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i wykonawczy dla budowy budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6);

2) projektant branży konstrukcyjno-budowlanej:

a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów;

b. posiada co najmniej 10 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

3) projektant branży elektrycznej:

a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń-wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów;

b. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl przepisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży elektrycznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

4) projektant branży sanitarnej:

a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów;

b. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w branży sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej* o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6*, o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

5) projektant branży teletechnicznej:

a. posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – wydane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7.7.1994 Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy lub wcześniej obowiązujących przepisów;

b. posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu;

c. posiada doświadczenie umożliwiające realizacje zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję projektanta (rozumiane w myśl zapisów ustawy Prawo budowlane) przy wykonywaniu, co najmniej 1 projektu w zakresie branży teletechnicznej dla budynku użyteczności publicznej o najwyższym stopniu skomplikowania instalacyjnego – kategoria 6 (w tym w szczególności wyposażonego w system zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku BMS), o powierzchni użytkowej powyżej 5 000 m2;

6) konsultant ds. BREEAM:

a. posiada doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w procesie certyfikacji wielokryterialnej BREEAM dla nowo wybudowanego budynku biurowo-usługowego, zakończonym uzyskaniem certyfikatu na poziomie oceny co najmniej „Very Good”.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

2) dowodów określających czy usługi, wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Przez „doświadczenie zawodowe” w pełnieniu danej funkcji należy rozumieć lata czynne zawodowo przepracowane przy sporządzaniu dokumentacji projektowych w wymienionych branżach, liczony od daty uzyskania stosownych uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Przez „główny projektant” należy rozumieć projektanta, który pełnił funkcje projektanta odpowiedzialnego za całość prac projektowych i koordynowanie zespołu projektantów przy realizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego.

Przez „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek użyteczności publicznej według definicji z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.4.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przez „kategorię 6” należy rozumieć obiekty zakwalifikowane do kategorii 6 złożoności dla podstawowych wymagań stawianych obiektowi wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.5.2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Rozliczenia dokonywane będę w walucie PLN zgodnie z zapisami wzoru umowy.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zapisami wzoru umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Procedura odwrócona.

Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, że podany w sekcji IV.2.6 minimalny okres związania ofertą 2 miesiące oznacza 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne”.

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tzw. „progi unijne” – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

11. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy Pzp, tj. art. 179–198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/12/2019