Dostawy - 617084-2020

21/12/2020    S248

Polska-Kraków: Telefony komórkowe

2020/S 248-617084

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Krakowie, reprezentowany przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, Instytucja Gospodarki Budżetowej
Adres pocztowy: ul. Przy Rondzie 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-547
Państwo: Polska
E-mail: biuro@czdsigb.gov.pl
Tel.: +48 602491691
Faks: +48 124175665
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czdsigb.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.czdsigb.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zakupy dla sądownictwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej – aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy)

Numer referencyjny: WZP-421-55/2020
II.1.2)Główny kod CPV
32250000 Telefony komórkowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach i na warunkach umowy ramowej nr WZP-43-62/2020 pn. „Umowa ramowa na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy), ilość – 44 sztuki.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 99 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sądy powszechne obszaru apelacji krakowskiej

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Postępowanie wykonawcze prowadzone na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w celu zawarcia umowy wykonawczej w ramach i na warunkach umowy ramowej nr WZP-43-62/2020 pn. „Umowa ramowa na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych".

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy), ilość – 44 sztuki.

2. Lokalizacje dostaw – wykaz lokalizacji dostaw wraz z ilością wskazany został w załączniku nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu wykonawczym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Pamięć RAM 8 GB lub więcej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Zoom optyczny na tylnym aparacie min 2x / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wyświetlacz zabezpieczony szkłem Gorilla Glass min 6 generacji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Czytnik linii papilarnych w ekranie / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Niezależne od gniazda usb-c wyjście słuchawkowe/głośnikowe / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XII SIWZ, w postępowaniu przeprowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, zwanej dalej SIWZ.

2. Wykonawca był zobowiązany do potwierdzenia w złożonej ofercie pozacenowych kryteriów oceny ofert, wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu przeprowadzanym w celu zawarcia umowy ramowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 244-604191
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Postępowanie wykonawcze do umowy ramowej na dostawę telefonów komórkowych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej – aparat telefoniczny typ 4 (wielofunkcyjny ponadstandardowy)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/12/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Taternicza 41
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 92-104
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 111 760.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 99 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XII SIWZ, w postępowaniu przeprowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, zwanej dalej SIWZ.

2. Wykonawca był zobowiązany do potwierdzenia w złożonej ofercie pozacenowych kryteriów oceny ofert, wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu przeprowadzanym w celu zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z rozdziałem VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458701
Faks: +48 22458770
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020